...

TA ING en Heineken, AEX 3 van 5

13 april 2021, 01:06 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

KPN, Just Eat Take­away, ING, IMCD en Heineken, dat zijn ze van­daag. De derde col­umn van in totaal vijf met daarin alle 25 aan­de­len uit de AEX

Ik stel voor dat we van start gaan.


We hebben al 10 aan­de­len uit de AEX gezien en van­daag zijn de vol­gende vijf aan de beurt. Ik begin met KPN.

Ik heb de koer­shis­to­rie gepakt terug tot en met ergens in augus­tus 2019, zodoende kon ik de top van sep­tem­ber 2019 lat­en zien. Met die top is KPN nu aan het worstelen.

KPN daalde extra als gevolg van het virus, maar zat daar­voor al in een dal­ende trend. Daarmee wijkt het aan­deel af van veel andere aan­de­len. In sep­tem­ber 2020 werd een duidelijke bodem neergezet en sinds­di­en is KPN bezig met een mooie serie hogere bodems en hogere top­pen neer te zetten. Het tele­combedri­jf heeft in maart (2021) al even het niveau van de top van sep­tem­ber 2019 aangetikt, maar kop­ers waren niet bereid meer voor KPN te betal­en. Wellicht is het een kwest­ie van tijd en moet ik schri­jven waren nog niet bereid, maar dat zullen we waarschi­jn­lijk bin­nenko­rt weten.

Zolang KPN boven de gri­jze sti­j­gende trendli­jn bli­jft en hogere bodems en hogere top­pen bli­jft neerzetten is ook KPN een fijn aan­deel on te bezit­ten. U weet al wat er nu komen gaat: u kunt bli­jven zit­ten en kijkt u alleen even naar uw stop.

We gaan eten, Just Eat Take­away is aan de beurt.

Dit aan­deel was niet mede­v­er­ant­wo­ordelijk voor de enorme sti­jging van de AEX de laat­ste tijd. Ik ben bij­na blij met deze grafiek met lagere top­pen en lagere bodems, want de rest van de grafieken lijken alle­maal het­zelfde: Stijgend.

Het is overi­gens niet zo dat Just Eat Take­away het heel slecht doet, dat valt reuze mee. 

Als we het uit­stap­je van sep­tem­ber 2020 even ver­geten dan zien we dat het aan­deel een weer­stand heeft op euro 102,30. Ik heb op dat niveau de rode hor­i­zon­tale lijn getrokken. Begin 2021 werd deze weer­stand voor het laatst aangetikt en direct daaropvol­gend liet de koers een serie lagere top­pen en bodems zien. Rechts op de grafiek proberen kop­ers daar een eind aan te mak­en, er zijn 2 posi­tieve ontwik­kelin­gen te melden:

1. een hogere bodem 

2. de opwaartse uit­name van het dal­ende trendlijntje.

Waar we nu allen naar uitk­ijken is een hogere top dan die in maart. Bez­it u het aan­deel dan kunt u bli­jven zit­ten met een stop bijvoor­beeld net onder een van de recente bodems.

We gaan een finan­cial bekijken.

+++++ + + + + +

Ik moet even kort iets kwi­jt. Heel veel mensen vra­gen mij of het niet gevaar­lijk is in Brazil­ië met zoveel besmet­tin­gen, inmid­dels al meer dan 12,5 miljoen! Dank u allen voor de bezorgdheid. Ik voel me hier 100% veilig.

Hier vol­gt een weet­je, iets wat de media niet vertelt. In Brazil­ië is het aan­tal besmet­tin­gen op de totale bevolk­ing 5,91%. In Ned­er­land is het 7,22%. Ik heb de cijfers van­daag van alle​ci​jfers​.nl geplukt. Zo, hebben we dat ook even in per­spec­tief geplaatst. Terug naar de analyses.

+++++ + + + + +

ING heeft het na de enorme dre­un door het virus pri­ma gedaan. U ziet met hier en daar een haper­ing een aaneen­scha­kel­ing van hogere bodems en top­pen. Na de opwaartse door­braak van de oran­je weer­stand op euro 9,76 leek ING op weg naar de vol­gende hor­i­zon­tale weer­stand op euro 10,90. Er vond zelfs een mooie test van de oran­je lijn plaats. Deze lijn werd als ste­un opge­zocht en dat is meestal een teken voor de vol­gende sti­jging. Echter, afgelopen week stootte de finan­cial voor de derde keer op rij het hoofd tegen euro 10,57. Kop­ers moeten ING dus door 10,57 tillen voor een rit naar 10,90. Dat is niet onwaarschi­jn­lijk op moment van schri­jven, maar we moeten ook serieus reken­ing houden met een triple top op euro 10,57.

Er is nog geen reden afscheid van ING te nemen, maar kijkt u wel even naar het niveau van uw stop?

Dit aan­deel kun­nen we er wel van beschuldigen dat het heeft bijge­dra­gen aan de sti­jging van de AEX. IMCD doet het echter in etappes. Het laat een sti­jging zien gevol­gd door een per sal­do zijwaartse beweg­ing. Dan weer een sti­jging en weer een zijwaartse beweg­ing, enzovoorts. In de maan­den maart en april brak IMCD met het zijwaartse ver­haal en ging het alleen nog maar opwaarts. 

Ik zou bij IMCD weer kun­nen copy-pas­ten: Bli­jf gerust zit­ten en laat het aan­deel lekker door sti­j­gen. Besteed één min­u­ut­je per dag om te beo­orde­len of uw stop nog op de juiste plaats ligt.

We sluiten van­daag af met een biert­je, als laat­ste is Heineken aan de beurt.

Het is van­daag iets afwis­se­len­der met de grafieken, ze lat­en niet alle­maal dezelfde sti­jging zien. Niet dat Heineken niet weet wat sti­j­gen is, kijkt u maar eens naar de mooie beweg­ing van novem­ber 2020. Daar­na raak­te de bier­brouw­er in een licht dal­end trend­kanaal en werd er per sal­do licht ingeleverd.

Bij het rode pijlt­je ziet u een uit­stap­je buiten het trend­kanaal. Dat duurde niet lang, al snel wist Heineken weer bin­nen het trend­kanaal terug te keren en weer een mooie felle sti­jging neer te zetten. Daar­na leverde de koers weer iets in, tot ongeveer het mid­den van het trend­kanaal. Als u het ver­g­root­glas erbij pakt, dan ziet u nu voor de tweede beurs­dag op rij een slot buiten (lees boven) het trend­kanaal. We gaan de komende dagen zien of dat een ver­volg gaat krijgen.

Zolang Heineken boven de groene sti­j­gende trendli­jn bli­jft kunt u relatief rustig bli­jven zit­ten, mijmerend waar u uw stop plaatst. 

Don­derdag ben ik terug met de vol­gende vijf aandelen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.