...

TA - Instappen of wegwezen?

3 mei 2021, 08:44 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)


Alfen


Het aan­deel was, mede door hype, al enkele hon­der­den pro­cen­ten opgelopen. Sinds de all-time high is het in een soort afkoelfase terecht gekomen. Hier­bij zijn voor­namelijk zijwaartse beweg­in­gen te zien. Het pri­js­niveau rond de 62,50 EUR speelt op dit moment een belan­grijke rol. Het heeft eerder als weer­stand gedi­end maar op dit moment bewi­jst het zijn waarde als steun. 

Rond de 62,50 ligt een inter­es­sant instap­punt indi­en de ste­un intact bli­jft. Op dit moment lijkt het 20-daags gemid­delde (groene lijn) klaar voor een opwaartse beweg­ing wat als posi­tief beschouwd mag wor­den. Voor een opwaartse beweg­ing is het belan­grijk dat de bovenkant van de range (73,50 EUR) gebro­ken wordt. 

Wolters Kluw­er


De koers­doe­len voor de datalever­anci­er zijn wel zo’n beet­je bereikt. De jaar­ci­jfers wer­den niet heel posi­tief ont­van­gen eind feb­ru­ari. Toch was er een bij­na ver­ti­cale spurt te zien van zo’n 20%. De oude weer­stand rond de 78 EUR werd bin­nen no-time aangetikt. Er zat niet genoeg over­tuig­ing in om de weer­stand te breken. Aan­deel­houd­ers zagen hun kans schoon en namen hun winst. 

De verkoop­golf is op dit moment nog aan de gang. Op de weg naar bene­den werd het 20-daags gemid­delde al gebro­ken. Het eerste echte vangnet zie ik pas rond de 7274 euro. Voor u als beleg­ger een belan­grijk moment om de posi­tie te herover­we­gen en wellicht op een lager moment weer in te stappen. 

Unilever


Er zijn weer wat posi­tieve ontwik­kelin­gen te spot­ten bij het defen­sieve Unilever. Op de chart heb ik de maan­den­lange DOWN­TREND voor u uit­getek­end. Ter hoogte van de rode pijl is er een uit­braak aan de gang. Dit kan een van de eerste sig­nalen zijn van een omme­keer van de trend. Het is nu nog te vroeg om dat te kun­nen beves­ti­gen. Er kan namelijk sprake zijn van een FALSE MOVE. Wellicht voor u inter­es­sant aan­deel om voor nu op de watch­list te zetten. 

Just eat takeaway 

Just eat is een aan­deel welke ik nog graag aan mijn porte­feuille zou willen toevoe­gen, echter wel tegen de juiste pri­js. Het is een inter­es­sante sec­tor waar nog veel groei in zit. Hier­bij moeten we ook verder denken dan alleen bezorg­ing van eten. Er is wel sprake van een oor­log om mark­taan­deel. Het is eten of gegeten worden. 

Rond de 70 – 75 EUR vind ik het aan­deel inter­es­sant, of het aan­deel daar nog ger­aakt is de vraag. Wat ik wel zie is dat het aan­deel nog steeds in een ste­vige DOWN­TREND zit. Eind april zagen we een poging tot een uit­braak. De bovenkant van het trend­kanaal werd uitein­delijk niet gebro­ken. Inmid­dels is het 20-daags gemid­delde alweer neer­waarts gebro­ken en een test van het 50-daags gemid­delde is aanstaande. Voor nu bli­jft het aan­deel op de watch­list. Ik zie nog te weinig sig­nalen waarop ik een instap­mo­ment kan baseren. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Unilever.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »