...

TA is er een overeenkomst Tesla <=> RD?

11 januari 2022, 10:07 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Welke overeenkomst zou er kun­nen bestaan tussen de aan­de­len Roy­al Dutch Shell en Tes­la? Heeft er iemand een idee? Lees de col­umn en ont­dek of en zo ja, welke overeenkomst er is. Verder komen ook de AEX, Philips, Adyen en ASML aan bod.
Op naar de grafieken!


Tes­la:

Ik begin met een grafiek waar de slotko­ers in is ver­w­erkt. Alle vol­gende grafieken in deze col­umn zijn intraday.

Ik heb een niet zo geweldig belan­grijk dal­end trendli­jn­t­je getek­end. Als we daaron­der naar de twee laat­ste can­dles kijken dan is dat een Pierc­ing Pat­tern. De groene can­dle sluit boven het mid­den van de body van de can­dle daar­voor. Dat kan een teken zijn dat de dal­ing ten einde is. Waar we wel op moeten let­ten is dat het slot van maandag én onder de rode trendli­jn ligt én onder de oran­je onder­bro­ken lijn. Die laat­ste doet net als de rode trendli­jn dienst als weer­stand. Het is dus inter­es­sant wat de koers straks bij open­ing en op de rest van de beurs­dag gaat doen!

RD:

Konin­klijke Olie is aan een mooie run bezig. Vanaf de bodem in decem­ber brak de koers door de paarse dal­ende trendli­jn die ver­vol­gens wat slap­jes werd getest. Na die ges­laagde test schoot de koers van RD er als een raket van­door. Zit u in het aan­deel, bli­jf dan zit­ten met als mogelijke tar­get de rode weer­stand­sli­jn. Ik heb mijn bedenkin­gen om nu nog te kopen. Natu­urlijk heeft u een stop!

Weet u al wat de overeenkomst tussen Tes­la en Olies is? Ik geef u nog even de tijd om te zoeken en kom er dan lat­er in de col­umn op terug.

Adyen:

Op vijf novem­ber tik­te Adyen als hoog­ste koers euro 2.835 aan. Gis­teren werd 1.959 opge­zocht. We kun­nen dus stellen dat Adyen wat” euro’s heeft ingeleverd. Van hoog naar laag 876 euro om pre­cies te zijn. In pro­cen­ten: 30,8%. Als u met wat sim­pele ste­un­li­j­nen uit de tech­nis­che analyse naar het aan­deel had gekeken dan had u niet de hele rit naar bene­den meege­maakt. Dat is, als u uw ego aan de kant had kun­nen zetten.

Maar wat nu? Wel, het is nog steeds niet over, vrees ik. Maandag viel de koers uit het rode dal­ende trend­kanaalt­je, van­daag testte de koers de onderkant daar­van en staat nu daar weer iets onder. Uit­er­aard gaat de slotko­ers meer vertellen en zal ik mijn visie aan­passen. Voor nu zou ik niet in Adyen willen zitten.

ASML:

ASML is ook geen grafiek om over naar huis te schri­jven. Gelukkig schri­jf ik voor u en niet naar huis!

Onder de rode dal­ende trendli­jn zien we aardig wat lagere top­pen en lagere bodems. Als u mijn stuk­jes hier al langer leest dan weet u inmid­dels dat dat niet de peri­ode is om in een aan­deel te zit­ten. Gis­teren werd er met een hele lange rode can­dle weer een lagere bodem gevor­md. Van­daag probeert de koers iets te her­stellen, maar dat houdt vooral­snog niet over. Het zou wel eens uit kun­nen draaien op het opzoeken van de groene hor­i­zon­tale steun.

En, weet u de overeenkomst tussen Tes­la en RD al? 

Philips:

Ik kan nog veel meer grafieken lat­en zien die onlangs ver­schrikke­lijk onderuit zijn gegaan, maar lat­en we het een beet­je posi­tief zijn. Van­daar Philips. Philips is niet onderuit gegaan en probeert stiekem zelfs te klimmen.

Er zal het een en ander afhangen van de slotko­ers, want wat we niet willen is dat de can­dle van van­daag een zoge­naamde ham­mer gaat vor­men. Dat zou een mogelijk einde van de sti­jging kun­nen inlu­iden. Voor nu, met de opwaartse uit­name van de highs van enkele beurs­da­gen gele­den, kun­nen we voorzichtig omhoog kijken. Bli­jf dus zit­ten als u posi­tie heeft en kijk regel­matig naar uw stop.

AEX:

Als u de overeenkomst denkt te weten voor­dat ik klaar ben met de col­umn dan mag u dat hieron­der bij de reac­ties neerzetten. Daar kunt u tevens uw aan­vra­gen kwijt.

Tsja, dan de AEX. In de col­umn van afgelopen zondag keek ik al met u naar de gap en ook wat er voor die gap gebeurde. U ziet op boven­staande grafiek dat gis­teren een bad hair day was. Het ging iet­wat naar het Zuiden. Hoe leuk het her­s­tel intra­day t.o.v. de slotko­ers van gis­teren ook is, geen haar op mijn hoofd die er aan denkt long te gaan. Het lijkt mij beter de storm even over te lat­en gaan en dan weer met een frisse blik eventueel nieuwe posi­ties te over­we­gen. Ik houd reken­ing met lagere koersen dan de ruim 783 die nu op de bor­den staat.

Tes­la en RD, is er een overeenkomst? Jazeker.

Wellicht dat die voor u uit een onverwachte hoek komt, want de aan­de­len hebben op zich weinig met elka­ar te mak­en. In een staat­je zag ik dat bei­de aan­de­len in alle lan­den waar mijn bro­ker actief is het meest ver­han­deld zijn. Spec­i­fiek­er, in Ned­er­land was RD het meest ver­han­deld en in alle andere lan­den Tes­la. U kunt hier nu een vraag voor een quiz van maken!

+++++ + + + + +
Laat u de ver­zoeken maar weer weten hieron­der bij de reac­ties. Mocht er niets komen dan ziet u dat ik me ook wel ver­maak!
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

11 januari 2022, 13:19

Hallo Marcel mijn verzoeknummers,
dax sp500 en snap. Bedankt en een prettige dag

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.