...

TA - Just do it or don’t?

27 mei 2020, 08:29 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De lock­down heeft ook een grote impact op de sport­sec­tor. Sportsc­holen, verenigin­gen en sportwinkels waren tijdelijk ges­loten. Beet­je bij beet­je opent de sportwereld zich weer. Waar ik vooral benieuwd naar ben is de impact hier­van op de grote sport­merken. Want sporten kan eigen­lijk over­al, en miss­chien zullen con­sumenten in deze tijd open­staan voor andere vor­men van sport. En ook al zijn sportwinkels gro­ten­deels ges­loten, de grotere sport­merken beschikken over een toekom­st­bestendig online plat­form. Van­daag bek­ijken we Nike, Adi­das en Puma.


Nike

Nike behoeft eigen­lijk geen intro­duc­tie meer, het bek­end­ste sport­merk in mijn ogen. Ook met een track record op de beurs vanaf 1980 is er qua tech­nis­che data genoeg om mee te werken. De CRASH zorgde ervoor dat vanaf de top (104,50 USD) ongeveer 38% aan waarde ver­loren ging. De koers vond ste­un op twee oude top­pen uit 2016 en 2017 op een niveau van ongeveer 60 USD


Eind maart zien we dat negatieve trend mid­dels een BREAK­AWAY GAP wordt omgezet in een opwaartse beweg­ing. Wan­neer we naar de groene en rode vol­ume balken bek­ijken zien we dat de GAP op een hoger vol­ume plaatsvin­dt. Een hoger vol­ume maakt het meer aan­nemelijk dat de trend zicht voorzet in de richt­ing van de GAP. Begin april ger­aakt de koers in een zijwaartse trend. Als de uit­braak uit het zijwaartse patroon stand­houdt is er een opwaarts poten­tieel richt­ing de all-time high van 104,50 USD

Adi­das

Het aan­deel Adi­das, één van s werelds groot­ste lever­anci­er van sport­spullen, is een van de parade­paard­jes van de Duitse beurs (DAX). Het aan­deel ver­loor vanaf 20 feb­ru­ari 2020 tot aan de bodem 44% aan waarde in één maand tijd. Ongeveer 70% van zijn winkels wer­den ges­loten. De online verkoop steeg aanzien­lijk maar dit kon samen met de winkelomzet van de winkels welke nog wel open waren de schade niet beperken. Vanaf de bodem (164 EUR) werd een kort her­s­tel ingezet welke afgeketst is op de opgaande trendli­jn (blauwe lijn) welke al vanaf novem­ber 2016 actief is. 

Op de onder­staande 4‑uurs chart, soms is het hand­i­ger om een 4‑uurs chart te gebruiken i.p.v. een dag chart, is te zien dat de koers zich vanaf het moment van afket­sen bewoog in een negatief trend­kanaal. Halver­wege mei werd het kanaal aan de bovenkant door­bro­ken. Het is nu oplet­ten of de koers zich weer boven, al bij­na 4 jaar durende, up trend kan werken. Vanaf dat moment mogen we weer omhoog kijken waar nog genoeg ruimte ligt. Houd wel reken­ing met de Q2 cijfers welke wij in juli/​augustus van dit jaar mogen ontvangen.

Puma

Puma wordt wat min­der vaak genoemd dan de voor­gaande bedri­jven, dat maakt het niet een min­der mooi aan­deel. Als we de week chart erbij pakken mor­gen we Puma een degelijk groei aan­deel noe­men. Een beleg­ging halver­wege 2015 zou net voor de CRASH een ren­de­ment van 460% opgeleverd hebben. Hier­mee is Puma één van de meest win­st­gevende aan­de­len op de Duitse beurs. Achter­af is het natu­urlijk makke­lijk prat­en daarom kijken we op de dag chart waar de kansen liggen op de korte termijn.

Vanaf het dieptepunt wordt er mooi her­s­tel ingezet. De koers loopt via de blauwe opgaande trendli­jn op en laat daar­bij hogere top­pen en hogere bodems zien. De eerste belan­grijke horde ligt zo rond de 65 EUR. In novem­ber en decem­ber van vorig jaar kun­nen we zien dat er sprake was van een lange con­sol­i­datiefase voor­dat de richt­ing naar de all-time high ingezet werd. Raakt de koers boven deze weer­stand ligt de weg naar de top­zone open.


Con­clusie

Alle drie de sport­merken lat­en inter­es­sante grafieken zien. Het meest ent­hou­si­ast ben ik over Adi­das en Puma. Adi­das heeft op dit moment nog de meeste upside en ligt er sterk bij zodra het koers weer boven de al bij­na 4 jaar durende trendli­jn komt. Puma is het jong­ste’ aan­deel van de drie en bevin­dt zich op een mooie opgaande trendli­jn. Al lijkt de opgaande beweg­ing iets af te zwakken. 

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »