...

TA Mastercard, UMG, AB Inbev, Heineken en IMCD

12 september 2023, 12:26 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Een inter­es­sante grafiek van Mas­ter­card en dat aange­vuld met vier charts aan deze kant van de Grote Plas. Dat zijn de ingrediën­ten voor de col­umn van van­daag. Ik ga aan de slag.Heineken:

Als ik naar de grafiek van Heineken kijk dan kri­jg ik de indruk dat we met zijn allen meer bier moeten gaan drinken. Sinds de top van mei dit jaar is (het bier) een beet­je doo­dges­la­gen. Van juni tot en met augus­tus trad er nog wel een her­s­tel op, maar zoals we nu kun­nen zien was dat een cor­rec­tie op weg naar beneden.

Recent is de bier­brouw­er én uit het blauwe blok­je én door de rode hor­i­zon­tale ste­un­li­jn gevallen. Kop­ers moeten nu snel in de markt komen anders zit er een rit naar 82 euro aan te komen.

AB Inbev:

Na de analyse van Heineken is het alti­jd leuk om te kijken wat een con­col­le­ga doet, bijvoor­beeld AB Inbev bij onze Zuider­bu­ren. Deze bier­brouw­er zette de top net een maand eerder neer, in april. Ook daar­na werd de weg naar het Zuiden ingeslagen.

Het ver­schil met Heineken is dat de dal­ing eruit is. Bin­nen het blauwe blok­je zien we een hor­i­zon­tale trad­in­grange. Het gaat zijwaarts in plaats van neerwaarts. 

Voor de komende peri­ode is het leuk om te kijken wat de koers met de groene lijn gaat doen, de sti­j­gende trendli­jn. Bli­jft deze daad­w­erke­lijk dienst doen als ste­un en gaan we daarmee bijvoor­beeld opwaarts uit de trad­in­grange breken?

Uni­ver­sal Music Group:

Bij UMG zien we een heel ander koersver­loop dan bij bei­de bier­brouw­ers. Een veel posi­tiev­er beeld wel te verstaan.

Na een dubbele bodem van mei dit jaar is de koers aan een opmars begonnen die de koers na een gap nu voor de tweede keer tot aan de oran­je lijn deed komen. In juli werd die weer­stand­sli­jn al even getest en gis­teren en van­daag weer. Intra­day drukken verkop­ers de koers nu iets weg van de oran­je lijn. U kunt deze op de watch­list zetten, want een uit­braak maakt de kans heel groot dat de koers sti­jgt naar de rode lijn. Die ligt over een top van april 2022, net iets onder 25 euro.

Bericht van Guy Boscart:

Voor wie een tijd­je een sig­naal­dienst wil vol­gen dan kunt u nu gebruik mak­en van de proef aan­bied­ing. Er loopt nu een aan­bied­ing om een abon­nement uit te proberen tot 1 NOVEM­BER en dat voor slechts €35 !! Polleke Trad­ing wordt dan €45 en COM­BI-Trad­ing kan nu voor €75 !! Kijk vooral even een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of het bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op onze lijst met leden … Wat betre­ft deze maand staan we er goed voor tot nu toe, we hebben afgelopen vri­jdag een mooie winst kun­nen behalen op enkele short posi­ties en wacht­en nu af op een vol­gende mogelijkheid die er nog wel komt in de loop van de week …

IMCD:

Het dal­ende trend­kanaal is niet hele­maal per­fect, maar geeft wel heel duidelijk de dal­ende trend van IMCD weer. Met de recente dal­ing en met name met de meest recente intra­dayko­ers zijn we op een belan­grijk punt aan­be­land. Dat belan­grijke punt bestaat uit een dubbele ste­un. De eerste is de onderz­i­jde van dat dal­ende trend­kanaal en de tweede is de groene hor­i­zon­tale steunlijn. 

Een neer­waartse door­braak van die dubbele ste­un zou een duidelijke verzwakking beteke­nen voor de tech­nis­che con­di­tie van IMCD en die con­di­tie is al niet te best. Een vol­gende ste­un ligt op ongeveer euro 113,85.

Mas­ter­card:

Ik had al beloofd dat de chart van Mas­ter­card inter­es­sant zou zijn en hier zien we denk ik direct waarom. De koers sti­jgt als­maar door!

De afgelopen maan­den is de koers opwaarts door de blauw/​groene balk gebro­ken en dat leverde de zoveel­ste hogere bodem en zoveel­ste hogere top op. De balk ligt over top­pen van april en juli 2021

Deze grafiek is nog met de slotko­ers van maandag en we zien Mas­ter­card nu gevan­gen zit­ten bin­nen het paarse blok­je. Ik zou nu schri­jven dat dat blok­je opwaarts gaat wor­den uitgenomen en dat we nog hoger gaan. Als kant­teken­ing wijs ik naar de RSI onder de grafiek. Deze indi­ca­tor zet een lichte vorm van negatieve diver­gen­tie neer.

Tot don­derdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

12 september 2023, 17:54

Is er evolutie bij het zilver ? Wat met BESI en ASMI ?
Is er nog verder dalingsgevaar bij Adyen ? Bedankt voor de analyses.

(0)
12 september 2023, 13:49

Beste Marcel,

Graag Just Eat Takeaway en ASML.

Mvg, Petra

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.