...

TA met o.a. Nasdaq, AEX, Wolters Kluwer en meer!

9 december 2021, 14:18 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Twee lez­ers hebben zeven ver­zoeken inge­di­end. Ik ga kijken of ik ze van­daag alle­maal behan­del. Lukt me dat niet dan komen ze in de col­umn van het dit week­end, waarschi­jn­lijk zater­dag. De ver­zoeken komen van lez­ers Eveline50? en kwak. Laat ik maar direct van start gaan.


Melex­is op ver­zoek van lez­eres Eveline50?


Melex­is is terug te vin­den op de beurs van Brus­sel. Het aan­deel is goed bezig, ten­min­ste als we tech­nisch kijken. Boven de groene sti­j­gende trendli­jn zet de koers als­maar hogere bodems en hogere top­pen neer. In novem­ber werd de meest recente hogere top neergezet.

Uit­er­aard wordt het nu span­nend of er weer een hogere top komt, een hogere top die de top van novem­ber uit­neemt. Zolang de koers boven het blauwe sti­j­gende trendli­jn­t­je bli­jft wordt dat vanzelf realiteit. 

Zit u in Melex­is, dan is er op dit moment geen reden (tech­nisch) om daaruit te stap­pen. Mocht u nog geen stop in gedacht­en hebben, besteed daar dan even tijd aan. 

Nor­ma Group AG op ver­zoek van lez­er kwak

In tegen­stelling tot Melex­is zeg ik niet zomaar in dit aan­deel te bli­jven zit­ten. Tech­nisch ligt dit aan­deel er even heel anders bij. We gaan eens benoe­men wat ik zie.

De rode pijlt­jes wijzen naar een steeds lager niveau waar verkop­ers in de markt komen. Lagere top­pen alom. We zien ook dat de oran­je sti­j­gende trendli­jn neer­waarts is uitgenomen. 

Ik heb nog drie lij­nen getrokken en de eerste is de rode dal­ende trendli­jn waar de koers van­daag intra­day onder noteert. De tweede is de groene, een iel ste­un­t­je en de derde is het blauwe lijn­t­je. Die laat­ste is ook niet zo belan­grijk maar voor een bezit­ter van Nor­ma Group een strohalmpje.

Toch ga ik schri­jven nu in dit aan­deel te bli­jven zit­ten, je weet het maar nooit. Met een belan­grijke toevoeg­ing: bepaal a.u.b. direct het niveau van uw stop! 

Ah, ik vergeet nog één ding te melden: de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI. Wie weet…

Wolters Kluw­er op ver­zoek van lez­eres Eveline50?

Wolters Kluw­er is niet het pop­u­lairste aan­deel, het meest swin­gende. Maar ik kan u vertellen dat het aan­deel er tech­nisch (veel) beter bijligt dan heel veel lievelinget­jes van het beleggingspubliek.

U ziet hier­boven een aan­deel in een sti­j­gende trend met hogere bodems en hogere top­pen. Is alles koek en ei? Née, dat ook weer niet. U ziet dat het WKL niet lukt diverse helling­shoeken van sti­jging vast te houden, telkens wordt een sti­j­gende trendli­jn neer­waarts door­bro­ken. Ik wil het maar even gezegd hebben.

De laat­ste maan­den staan er duidelijk weer hogere bodems en hogere top­pen. Ook de top­pen van novem­ber zijn heel mooi uitgenomen. Eén kant­teken­ing slechts: de negatieve diver­gen­tie bij de RSI.

Laat dit ene bel­let­je u nog niet Wolters doen stap­pen. Bli­jf gewoon zit­ten en zoek (luis­ter) naar meer bel­let­jes. En die stop hè? 

Brederode op ver­zoek van lez­er kwak

De grafiek van Brederode (ook Brus­sel) spreekt aardig voor zich: een mooie sti­j­gende trend met de beroemde hogere bodems en hogere toppen.

Ik dacht dit keer de grafiek niet al te veel te vervuilen met mijn lijn­t­jes. Ik beperk me tot de rode (dal­ende) trendli­jn­t­je en het groene (sti­j­gende) trendli­jn­t­je. De koers beweegt zich bij­na in de apex en we gaan bin­nenko­rt een uit­braak zien. Zit u in het aan­deel en gaat de koers door de rode bli­jf dan zit­ten. Zakt de koers door de groene dan kunt u wat mij betre­ft tech­nisch ook nog bli­jven zit­ten. De sti­j­gende trend komt daarmee nog niet ten einde. 

Beperk uw inspan­nin­gen tot het kiezen van uw stop, mocht u die nog niet hebben.

Direct even een vraag behan­de­len van lez­er kwak. Jazek­er mogen het ook ETF’s zijn. U mag alles aan­vra­gen, voor­waarde is dat er handel/​vol­ume in de index of het aan­deel of de ETF zit. Zo niet, dan komen er rare grafieken en kan ik ze niet goed tech­nisch tegen het licht houden.

De AEX valt intra­day weer uit het sti­j­gende trend­kanaal. Haal er maar een ver­g­root­glas bij. U weet dat ik al maan­den zeer voorzichtig ben op de AEX, ondanks de mooie hogere bodems en top­pen. Ik sluit een dre­un niet uit.

Voor­lop­ig ligt de index er goed” bij. Vol­gende waarschuwings­bel­let­jes zouden kun­nen zijn een lagere top, een neer­waartse door­braak van de recente bodem en het zakken door de groene hor­i­zon­tale steun.

Lat­en we hopen dat ik te negatief ben en dat de koers vrolijk omhoog gaat.

Nas­daq 100 op ver­zoek van lez­eres Eveline50?

De Nas­daq ligt er tech­nisch zek­er niet ver­keerd bij. Op 30 novem­ber heb ik de Nas­daq ook al behan­deld, van­daar een korte update vandaag.

Het had ideaal” geweest als de meest recente dal­ing was gestopt op de (boven­ste) blauwe hor­i­zon­tale lijn. Dat de index iets te ver doorschoot mag de pret niet al teveel drukken. Bli­jf zit­ten waar u zit, bepaal het niveau van uw stop en een opwaartse uit­name van de rode weer­stand­sli­jn zou de zoveel­ste beves­tig­ing van de uptrend zijn.

+++++ + + + + +
U weet het, u mag alti­jd een bedri­jf, index, bit­coin of edel­metaal aan­vra­gen, zelfs een ETF. Of ik het in de columns terug laat komen is een tweede .…. :o)
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

10 december 2021, 19:52

Graag aex en randstad en als mogelijk stratasys. Bedankt

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.