...

TA Microsoft, Alphabet, AEX, Nasdaq, Arcelor en ING

12 januari 2023, 20:16 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik ga nog niet verk­lap­pen of er mooie grafieken tussen zit­ten van­daag. Lees de col­umn en u zult het weten. Zullen we maar direct de eerste chart bespreken?AEX:

De grafieken in de col­umn zijn helaas alti­jd iets klein­er dan in het pro­gram­ma waarin ik ze maak. Ik denk dat ik dus even moet vertellen dat de koers van­daag opwaarts door de groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn is gebro­ken. Posi­tief! Het is dan weer wel zo dat de koers niet boven de rode weer­stand­sli­jn is ges­loten en dat is dan wel weer jammer.

Mocht de rode weer­stand opwaarts wor­den uitgenomen dan zou de koers wel eens op kun­nen lopen naar de bovenkant van het blokje.

Microsoft op ver­zoek van lez­eres lda:

Het dal­ende trend­kanaal zou niet mis­staan in een the­o­rieboek­je. Er zijn nóg mooiere te vin­den, maar deze is echt wel mooi. Het leert ons dat de trend dal­end is. De Amerika­nen vertellen ons alti­jd dat de trend onze vriend is. 

Is er dan hele­maal niets posi­tiefs te melden? Jawel, ik heb twee (niet zo belan­grijke) pun­t­jes gevonden:

1. boven de blauwe lijn kwa­men kop­ers iets eerder in de markt.
2. de koers is opwaarts door het groene dal­ende trendli­jn­t­je gebroken.

Als ik zou willen traden dan zou dit me niet trig­geren long te gaan.

Bericht van Guy Boscart:

Doe nu mee want we zijn ges­tart met het nieuwe jaar is reeds opges­tart. Nu kunt u mee­doen tot 1 maart voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

ING:

Net als bij de AEX is het miss­chien ver­standig het ver­g­root­glas erbij te halen. Voor diege­nen die geen ver­g­root­glas hebben of te lui zijn het te pakken zal ik beschri­jven wat er van­daag is gebeurd. De koers is opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn gebro­ken. Kijk maar naar het blauwe cirkeltje.

Als de koers boven de paarse trendli­jn hogere bodems en hogere top­pen bli­jft neerzetten dan zit er een rit in naar de top van feb­ru­ari vorig jaar. Dat was net onder de 14 euro. Kijk voor de lol ook even naar de mooie beweg­ing die Aegon van­daag liet zien (grafiek niet getoond hier).

Alpha­bet op ver­zoek van lez­eres lda:

Tsja, ook hier kan ik geen choco­lade van mak­en. Ik kan alleen iemand feliciteren die al lan­gere tijd short zit/​zat. Diegene kan een hele mooie winst bin­nen roeien of bli­jven zit­ten met een gezel­lige stop.

Kan ik hier miss­chien ook iets posi­tiefs melden? Niet echt of het moet zijn dat boven de groene sti­j­gende trendli­jn kop­ers iets eerder in de markt zijn gekomen in vergelijk­ing met de bodem van novem­ber vorig jaar. Ik word er voor­lop­ig niet warm of koud van. 

Nas­daq:

Als we toch al twee chart uit Ameri­ka hebben gehad dan gooi ik er maar direct de derde tege­naan: de Nas­daq. Ook niet echt om over naar huis te schri­jven, maar we moeten wel iets in de gat­en houden en dat is dat de koers op de blauwe lijn al drie keer ste­un heeft gevon­den. Kop­ers lat­en de index niet meer verder dalen. Een vol­gende welkome bericht­gev­ing zou zijn als de koers opwaarts door de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn weet te breken. 

Deze Amerikaanse index moet nog wat stap­jes mak­en om echt te verbeteren.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­eres Mis­ter bluesky:

Ik ben het in grote lij­nen met u eens Mis­ter bluesky en dat was ik al in de col­umn van 6 jan­u­ari van dit jaar. Leest u het maar even terug in die col­umn. U ziet dan ook direct dat ik niets in de grafiek heb veran­derd behalve de toevoeg­ing van het roodachtige blokje!

De bovenkant van het rode blok­je is mijn min­i­male tar­get en de bovenkant van het blauwe blok­je mijn max­i­male tar­get. Ehh­hh, uit­er­aard gebaseerd op de grafiek van vandaag!

Tot in het week­end allemaal!!!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.