...

TA Microsoft, Just Eat, ASM Int., AEX, ING en Aegon

6 mei 2022, 19:17 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Afgelopen don­derdag schreef ik de dinsdag“column en dan is het van­daag vri­jdag tijd voor de ̈donderdag“column. Na het schri­jven van het stuk­je van van­daag loop ik weer hele­maal glad. Dan ver­schi­jnt zater­dag of zondag de weekendcolumn.


Er zijn geen ver­zoeken bin­nengekomen en dat betekent dat ik zelf plaat­jes mag uitkiezen. Ik hoop dat ik net die charts heb uit­ge­zocht waar u als lez­er nu juist op zat te wachten!

AEX:

Gis­teren schreef ik al dat het waarschi­jn­lijk op een test van de blauwe ste­un­li­jn aan zou komen en ik wen­ste dat ste­un­t­je suc­ces. Het is op een test aangekomen en de blauwe lijn is door het ijs geza­kt. De koers van onze index dook eron­der en ook het slot ligt eron­der. We moeten ergens terug naar de tweede week van maart voor een lagere slotkoers.

Ik vond het wel leuk om een nieuw dal­end trend­kanaal te teke­nen boven het grotere rode dal­ende trend­kanaal. Daar was de AEX opwaarts uit ontsnapt om dus ver­vol­gens een hoger” dal­end trend­kanaal te starten. Van­daag werd voor de zes­de keer de onderz­i­jde van het kleinere trend­kanaalt­je getest of zo u wilt voor de zes­de maal de boven­z­i­jde van het grotere trendkanaal.

Ondanks dat ik verwacht dat we komende week wel ergens een hogere (intraday)koers dan het slot van van­daag gaan zien ben ik heel voorzichtig. 

Aegon:

We hebben gis­teren wel slechtere grafieken (lees: grafieken die er tech­nisch min­der goed bijliggen) gezien dan die van Aegon. En hier­na komen er ook nog min­dere grafieken voor­bij. Met Aegon kan het nog alle kan­ten op, bijvoor­beeld ste­un zoeken op de oran­je lijn e dan weer naar boven. Of nog wat verder inlev­eren naar de groene steunlijn. 

Kijk­end naar deze grafiek tij­dens het scan­nen van mijn charts zou ik deze na een halve sec­onde terz­i­jde schuiv­en daar ik er geen trade in zie. Niet long en ook niet short. Het enige wat ik dan denk is: Vol­gende!¨

Heeft u Aegon, dan kunt u bli­jven zit­ten ter­wi­jl u heel goed naar uw stop gaat kijken. Aub.

ING:

De tweede finan­cial van van­daag is de chart van ING. Die had ik nog niet zo lang gele­den bekeken en geschreven dat als de koers uit het mid­del­ste blok­je zou breken dat dan de boven- cq. onderz­i­jde van de andere blok­jes de tar­get zou wor­den. Inmid­dels is de koers aan de onderz­i­jde uit­ge­bro­ken en dat betekent dat de onderz­i­jde van het onder­ste blok­je de tar­get wordt. Kijk ook even hoe mooi het uit­braakniveau na de neer­waartse door­braak werd getest. Ik heb tevens een dal­end trend­kanaalt­je aan de grafiek toegevoegd.

Microsoft:

Dit is de enige grafiek die intra­day is, de overige grafieken zijn alle­maal met het slot van vri­jdag 6 mei 2022.

Als ik niet al te nauw kijk dan beweegt de koers van Microsoft al sinds het begin van dit jaar bin­nen het blauwe blok­je. Kijken we naar de top­pen van novem­ber en decem­ber 2021 dan zien we dat het aan­deel toch wel het e.e.a. heeft ingeleverd. 

Van­daag kwam de koers voor de vierde keer in de afgelopen maan­den in de buurt van de onderz­i­jde van het blok­je. Daar ligt een ste­un en als ik zo vrij mag zijn een héle belan­grijke ste­un. Mocht de koers daaron­der komen dan kun­nen er in poten­tie tien­tallen dol­lars van de koers af. Zeg lat­er niet dat ik u niet heb gewaarschuwd!!

ASM Inter­na­tion­al:

De blauwe voor­ma­lige nek­li­jn is als ste­un ges­neu­veld en nu moeten we terug naar zo’n beet­je de tweede week van maart dit jaar voor een lagere slotko­ers. Op moment van schri­jven zie ik behalve een mogelijke posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI niets in de grafiek wat een draai naar boven zou kun­nen ini­tiëren. Maar u weet het als u mijn columns vol­gt: ik laat me graag ver­rassen.
Houd u voor nu reken­ing met een rit­je naar de onderz­i­jde van het dal­ende trendkanaal.

Just Eat Takeaway:

Gis­teren schreef ik al over aan­de­len met kort­ing. Wat dacht u van deze? Just Eat Take­away is de weg een beet­je kwi­jt en verd­waalt richt­ing het Zuiden!

U ziet dat bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal de koers door het groe­nachtige hor­i­zon­tale lijn­t­je is geza­kt. De onderliggende RSI beves­tigt en hoewel het geen wet van Meden en Perzen is moeten we nu reken­ing houden met een koers die naar de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal gaat. Hangt u de Buy & Hold tech­niek aan en ver­af­schuwt u Tech­nis­che Analyse dan had u het al zwaar en gaat u het mogelijk nog zwaarder kri­j­gen.
Ik bli­jf onder­tussen nog even ver weg van Just Eat Takeaway.

BESI:

Ik had per ongeluk de chart van BESI ook neergezet, die kri­jgt u er dan van mij gratis bij! Deze mag gerust in het rijt­je van aan­de­len met kort­ing, dan bent u toch wel met me eens? Ik zie aan het begin van dit jaar een koers boven de 87 euro en van­daag een slot iets hoger dan 51. Dat is een kort­ing van 36 euro. Dat kri­jgt u niet in iedere winkel!

Kijk­end naar de laat­ste twee can­dles dan ver­moed ik dat de koers de komende beur­sweek min­i­maal een hogere intra­dayko­ers gaat neerzetten dan die slotko­ers van van­daag. Maar ik spreek ook de verwacht­ing uit dat de koers de komende beur­sweek onder het low van van­daag zal duiken.

Ik zie u in het week­end weer, tot dan! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

7 mei 2022, 11:52

Dubbele bodem op 42 voor prosus ? Alfen klaar voor een rit omhoog ? Besi alle ellende in de koers verwerkt? Bedankt Marcel voor je technische analyse van een of meerdere van deze aandelen.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.