...

TA Mittal, Heineken, AEX, SBM, Adyen en Alfen

14 december 2021, 15:34 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Het zijn inter­es­sante tij­den op de beurs. Gaan we omhoog of juist omlaag? Van­daag een bezoek aan zes grafieken, vier op ver­zoek door twee lez­ers en twee uit eigen koker. 

Ik begin met de grafiek van Adyen.Adyen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

De grafieken zijn van­daag alle­maal intra­day, dat wil zeggen zon­der de slotko­ers van van­daag weer te geven.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt tot 1 maart 2022. Schri­jf u dan snel in via de ein­de­jaar aan­bied­ing tot 1 MAART voor €25. Ga meteen naar onze Trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Ik wil bij Adyen drie din­gen bespreken:

1.
De eerste is de door­braak van de oran­je sti­j­gende trendli­jn. Alweer even­t­jes gele­den, maar dat was het einde van een mooie sti­jging en een mooie reeks hogere bodems en hogere toppen.

2.
De zijwaartse trad­in­grange, zie het blauwe blok­je. Na de mooie sti­jging maakt Adyen per sal­do pas op de plaats. Mind you, de uit­sla­gen zijn respectabel, maar uitein­delijk beweegt de koers bin­nen die trad­in­grange. Ziet u ook dat de koers er zo’n twee weken gele­den even stiekem uit ontsnapte?

3.
Het dal­ende trend­kanaalt­je. U ziet sinds de top van novem­ber een serie lagere top­pen en lagere bodems. 

De laat­ste bodem reikt nu tot aan…juist: de onderz­i­jde van het blauwe blokje.

Het kan gebeuren dat Adyen er ste­un zoekt, waarom niet? Het zou een mooi koop­mo­ment kun­nen zijn. Koopt u, bepaal dan direct uw stop loss. Ikzelf kijk liev­er de kat uit de boom, ik wil meer beves­tig­ing zien. Ik weet dat ik dan waarschi­jn­lijk hoger koop, maar dat is dan wel met min­der risico.

Onze index doet van­daag (intra­day tot dusver) een stap­je terug. 

In de analyse van afgelopen week­end schreef ik al dat er twee sce­nar­i­o’s mogelijk zijn. De eerste zou in grote lij­nen het groene pad kun­nen vol­gen. Na de huidi­ge dal­ing een sti­jging die de top van decem­ber opwaarts uit gaat nemen om ver­vol­gens het all-time-high weer op te gaan zoeken.

Op moment van schri­jven geloof ik daar nog niet zo in en verwacht ik iets meer dat het rode pad gevol­gd gaat wor­den. Dat wil zeggen, een lagere bodem dan de vorige mogelijk gevol­gd door de neer­waartse door­braak van de groene hor­i­zon­tale steun. 

SBM Off­shore op ver­zoek van lez­er Ronald

Leuk, weer een lez­er die voor de eerste keer iets aan­vraagt (of laat mijn geheugen me in de steek haha). Volg zijn voor­beeld zou ik zeggen en vraag mas­saal grafieken aan. Vooral lez­ers die nog nooit een ver­zoek hebben ingediend.

Lez­er Ronald stelt de vraag of het dal­ende trend­kanaal kan wor­den omge­keerd. Kan SBM weer gaan sti­j­gen? Jazek­er wel, bij­na alles kan op de beurs! Als tech­nisch anal­ist kijk ik naar waarschi­jn­lijkhe­den of iets kan gebeuren en lat­en we dat eens gaan doen bij SBM Offshore.

Bin­nen het roodgek­leurde dal­ende trend­kanaal ziet u allen lagere top­pen en lagere bodems. Ziet u het niet, laat het me dan onder bij de reac­ties maar weten.
Kijkt u nu eens wat er gebeurde nadat de koers voor de laat­ste keer de onderz­i­jde van het dal­ende trend­kanaal aan­tik­te. Over die beweg­ing heb ik een soort van sti­j­gend trend­kanaalt­je getekend. 

# het sti­j­gende trend­kanaalt­je kan doorzetten en zou dan vanzelf uit het rode grotere dal­ende trend­kanaal kun­nen breken.

# echter, zoals ik het op moment van schri­jven inschat denk ik dat het even een soort van pas op de plaats is, kop­ers zien na de enorme dal­ing kansen liggen en pakken het aan­deel op. Met als meest waarschi­jn­lijke sce­nario (in mijn ogen) dat de koers toch weer het Zuiden gaat opzoeken, bin­nen het dal­ende trendkanaal.

U weet, in eerdere columns schreef ik dat u alti­jd mag kopen op basis van eigen inzicht­en en verwachtin­gen, met of zon­der (mijn) tech­nis­che analy­ses. Maar please, koop en bepaal direct uw stop loss.

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Inter­es­sant om Alfen weer te bek­ijken. De laat­ste keer dat ik over Alfen schreef sprak ik de verwacht­ing uit dat de koers na een korte oplev­ing verder zou dalen. Gelukkig had ik (weer!) ongelijk!

Die korte oplev­ing ziet u links bin­nen het geelachtige blok­je, de zijwaartse trad­in­grange. Dat is direct wat het is gewor­den: geen verdere dal­ing maar per sal­do zijwaarts. Maar wat nu, is het gevaar van een verdere dal­ing van de baan? Née, het eerste gevaar is wel geweken, maar bij een eventuele val uit de gele trad­in­grange gaan we wel weer verder onderuit. Het is wel zo dat direct onder de range de paarse hor­i­zon­tale lijn nog een ste­un­t­je vormt. 

Zit ik niet in een trade en ben ik op zoek naar een trade dan sla ik deze grafiek over en bek­ijk ik hem mor­gen” weer. 

Even een korte blik op Heineken wer­pen. De bier­brouw­er laat enkele posi­tieve ontwik­kelin­gen zien:

1. het recent opzoeken en suc­cesvol testen van de groene hor­i­zon­tale ste­un
2. het werken aan een hoger bodem­p­je boven de blauwe trendli­jn en
3. het opwaarts uit­ne­men (intra­day) van de oran­je dal­ende trendlijn.

Ik ga niet schri­jven om Heineken nu mas­sal op te pakken. Ik wilde slechts lat­en zien dat er bin­nen de dal­ing wat posi­tieve zak­en zijn te melden.

Arcelor Mit­tal op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Deze grafiek is nog net niet met de slotko­ers, anders zou ik mis­lei­den net als ene min­is­ter HdJ. Maakt u zich geen zor­gen hoor min­is­ter, u mag gewoon mijn columns lezen.

De koers­be­weg­in­gen sinds augus­tus heb ik gevan­gen bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal. U ziet de lagere top­pen en lagere bodems.

Nu gaan we inzoomen op wat er na de laat­ste test van de onderz­i­jde van het trend­kanaal gebeurde. In ieder gav­el een enorme sti­jging! Heel sterk van Arcelor, en trouwens ook van Mit­tal. Ziet u ook het minus­cule dal­ende trend­kanaalt­je rechts op de grafiek? Of beter, het vlagget­je of wim­pelt­je. Dit is een con­tin­u­atiepa­troon­t­je en we kun­nen a.d.h.v. dat patroon­t­je een koers­doel bereke­nen. Ik ga wel iets van de pret weg­ne­men: van­daag is dat koers­doel met de enorme sti­jging al bij­na bereikt. Gebruik het dan maar bij een vol­gende keer dat u het patroon­t­je spot.

Terug naar het koers­doel. Neem de hoogte van voor de ban­ner, ik heb dat gedaan met de onder­ste van de twee blauwe lijn­t­jes en plak dat op de ban­ner bij de uit­braak. En nu komt er iets inter­es­sants, het koers­doel komt op de mil­lime­ter uit bij, jawel, de boven­z­i­jde van het rode dal­ende trendkanaaltje.

Dit was hem voor van­daag, ik zie u don­derdag weer. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

15 december 2021, 21:19

En misschien nog eens prosus. Bedankt.

(0)
15 december 2021, 11:17

Drie verzoekjes. Alfen update, is royal dutch nog royaal ?, en aex update. Bedankt.

(0)
15 december 2021, 07:39

Dag Marcel, graag je visie op OCI en BAM.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.