...

TA Nasdaq, AEX en meer

18 mei 2021, 15:01 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Van­daag een poging enkele lez­ers tevre­den te stellen met de TA van diverse grafieken, zoals Aliba­ba en de Nas­daq. Ook kijk ik naar de AEX en bli­jft het nog even afwacht­en wat ik nog meer uit de hoge hoed tover. Wellicht een live” ver­zoek. Tij­dens het schri­jven reageert u onder de col­umn en vertelt u welke grafiek u voor­bij wilt zien komen? Ik ga alvast van start.


De eerste grafiek van van­daag is de week­grafiek van de Nasdaq.

Ik bek­ijk de Nas­daq op ver­zoek van lez­er Mis­ter Bluesky. Heeft u nu ook een aan­deel of index die u graag voor­bij ziet komen in mijn stuk­jes, laat het dan onder de grafiek even weten. Ja, bij de reacties.

De week­grafiek dient voor het grotere” plaat­je, zodat we niet alleen maar inzoomen op de dag­grafiek met teveel detail. We zien de rode sti­j­gende trendli­jn, met als kant­teken­ing dat deze zek­er niet de the­o­rieboek­jes in kan. De koers noteert onder die trendlijn.

Verder zien we twee hor­i­zon­tale lij­nen. De rode waar de Nas­daq als twee keer de kop heeft gestoten om daar­na door die rode trendli­jn te vallen. De blauwe lijn waar al een keert­je ste­un is gevon­den. Op naar de daggrafiek.

Hier zien we de waarde van de blauwe lijn en dat die meer raakpun­ten heeft dan op de week­grafiek. In decem­ber 2020 een keer als weer­stand en twee keer als ste­un. Daar­na nog een keer in maart, wederom als ste­un. Verder zien we dat de koers uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je is gevallen en onder de rode dal­ende trendli­jn lagere top­pen en lagere bodems aan het vor­men is.

Ik zou graag schri­jven dat we van­daag met zek­er­heid opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn gaan breken. Ik sluit het niet uit, maar moet het eerst nog maar eens zien. Sta niet raar te kijken als we de blauwe lijn gaan opzoeken. Op moment van schri­jven pref­er­eer ik (nog) geen longpositie. 

Lez­er Mis­ter Bluesky ver­zocht ook om een tech­nis­che blik op Aliba­ba, het gevallen par­elt­je zoals hij het noemt.

Ik begin net als bij de Nas­daq met de week­grafiek van Aliba­ba, natu­urlijk voor het grote” plaat­je. Het belan­grijk­ste wat ik hier zie is een duidelijk lagere top. Daar­naast het gevaar dat de koers door de oran­je ste­un­li­jn breekt en een lagere bodem gaat vormen.

Twee opmerkin­gen over de laat­ste zin:

1. Gevaar is relatief, want als u short zit ziet u het als een zegen, een kans.

2. de koers noteert er al onder.

Hier meer detail, op de dag­grafiek. Nu ziet u ook duidelijk dat de koers al voor de vierde beurs­dag onder de oran­je lijn is ges­loten. Zie de beweg­ing onder het blauwe pijltje.

Als u me nu vraagt of ik liev­er long of short zou zit­ten in Aliba­ba, dan kies ik op moment van schri­jven voor short. 

Ik wil nog iets her­schri­jven”, het­geen lez­er Mis­ter bluesky schreef onder de voor­laat­ste col­umn. Ik heb geen idee of het zo is bedoeld, maar het lijkt erop dat de tech­nis­che analyse alti­jd gelijk heeft. Ik pref­er­eer te schri­jven dat de markt alti­jd gelijk heeft. Tech­nis­che analyse is slechts een tool om de markt proberen te voorspellen/​bespe­len.

Als mijn reken­tal­en­ten me nog niet in de steek hebben gelat­en, ik word namelijk al een dag­je oud­er, dan is de beurs in Ned­er­land nog niet ges­loten. Het kan dat de gap van van­daag nog ges­loten kan wor­den, maar voor nu, intra­day, staat er een gap­je. De AEX probeert de gap met een gap te vullen, interessant.

Hoe mooi en inter­es­sant ook, ik bli­jf oppassen met de AEX. At the end of the day staat de index nog steeds onder de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Ik sluit een verdere sti­jging naar de rode lijn niet uit, dat zou best kun­nen gebeuren. Maar een opwaartse door­braak daar­van, dat zie ik nog niet 1,2,3 gebeuren.

Het moeil­ijk­ste heb ik voor het laatst bewaard. Lez­er poly­glot kwam met enkele vra­gen onder mijn voor­laat­ste col­umn en ik weet niet goed hoe ik daar op moet antwo­or­den. Begri­jp me goed, het zijn hele valide vra­gen, maar ik weet niet goed hoe ik daar kort op moet rea­geren. Ik kan er dagen aan één stuk over schri­jven, met ontel­bare voorbeelden!

Ik ga tra­cht­en kort en bondig te antwoorden…

- ja, ik gebruik ook voortschri­j­dende gemid­delden en ja, die voe­gen zek­er iets toe. Ik moet echter con­stant kiezen wat ik wel en niet in mijn columns gebruik. Privé, om te traden, gebruik ik meer dan dat ik hier schrijf.

- of trend­kanalen of hor­i­zon­tale ste­un-/ weer­stand­sli­j­nen belan­grijk­er zijn? In mijn ogen is de een niet belan­grijk­er dan de ander. Ik zou wel in het alge­meen kun­nen opmerken dat een lijn die vak­er is getest voor mij belan­grijk­er is dan de lijn (welke dan ook) die slechts een keer is getest.

- de kans op een false move of hertest. Nog­maals, over al deze onder­w­er­pen zijn ontel­bare boeken volgeschreven en inmid­dels staat ook het www vol met deze onder­w­er­pen. Uit­stek­ende vra­gen, maar ik kan ze niet hier even beant­wo­or­den. Ik hoop dat u dat begrijpt.

Lez­er Pluis: welkom! Ik zet uw ver­zoek in de koelka­st voor de col­umn van donderdag!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

18 mei 2021, 23:14

Ik zou graag nog eens een analyse van de Dow Jones zien. Is de top rond de 35000 nu gezet of toch niet?

(0)
18 mei 2021, 16:18

Fijn bedankt Marcel.

(0)
18 mei 2021, 16:18

Dag Marcel,
Graag Ahold en Flow trader

(0)
18 mei 2021, 16:15

Hoi Marcel. Goud en zilver graag. Bedankt Pluis.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.