...

TA Nasdaq, AEX, Philips, Prosus, Goud en Alfen

26 augustus 2021, 08:39 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Zoals afgelopen dins­dag beloofd ga ik van­daag door met de vele ver­zoeken die door u zijn gedaan. Van­daag zien we de tech­nis­che analy­ses van twee indices en vier aan­de­len. U komt onder andere Philips, Goud en de Nas­daq tegen in deze column.


+++++ + + + + +

Leest u wel vaak mijn col­umn, maar heeft u nog nooit uw favori­et aangevraagd? Trek dan de stoute schoe­nen aan en vraag onder deze col­umn uw aan­deel of index aan en ik zal proberen uw ver­zoek van een tech­nis­che analyse te voorzien.

+++++ + + + + +

Ik begin de col­umn van van­daag met de AEX:

Het betre­ft slechts een korte update. Bij het wijsvingert­je ziet u de opwaartse door­braak van de oran­je (voor­ma­lige) weer­stand­sli­jn en de regel­matige lez­er van mijn col­umn weet dat ik verwacht dat de index verder zal proberen te sti­j­gen. De oran­je lijn doet nu dienst als steun.

Dan gaan we naar de Nasdaq.

De Nas­daq is op ver­zoek van lez­er Dowjones en is één van de drie ver­zoeken. Afgelopen dins­dag heb ik de andere twee in de col­umn verwerkt.

Van links naar rechts kijk­end doet de Nas­daq het goed getu­ige de hogere bodems en hogere top­pen. Tot nu toe zon­der enorm veel over­tuig­ing is er hele­maal rechts op de grafiek wederom een hogere top neergezet.

U ziet het sti­j­gende trend­kanaal en deze maand was de Amerikaanse index daar uit­gevallen. De index heeft onlangs met suc­ces twee hordes op dezelfde dag genomen. De Nas­daq brak opwaarts door de groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en keerde terug bin­nen het trend­kanaal. Het ziet er goed uit en het enige dat ont­breekt is het echte enthousiasme. 

Alle vier de grafieken die nu vol­gen zijn ver­zoeken van lez­er Mis­ter bluesky. Alle van­daag gebruik­te grafieken zijn overi­gens voor­beurs gemaakt.

Boven­staande grafiek is die van het goud. Ik ben niet onder de indruk van het goud, maar voor diegene die het in bez­it heeft is er geen directe reden er nu afscheid van te nemen. Er staan lagere top­pen en lagere bodems, dus goud ligt er zek­er niet goed bij.

Alti­jd tra­ch­t­end het van de posi­tieve kant te bek­ijken kan ik schri­jven dat goud de blauwe hor­i­zon­tale lijn in augus­tus als ste­un heeft getest, met suc­ces. Daar­naast heb ik onder de afgelopen twee week­jes een groen licht sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end. Als, als goud dat weet vast te houden komt er vanzelf een aan­val op de rode dal­ende trendlijn.

Op basis van deze grafiek zou ik goud nu niet kopen en daar­naast houd ik reken­ing met een neer­waartse door­braak van het niet zoveel voorstel­lende groene trendlijntje. 

De grafiek van Alfen ziet er veel beter uit dan die van goud. U ziet hier drie dingen:

1. het blauwe sti­j­gende trend­kanaal die Alfen tot aan 

2. de paarse hor­i­zon­tale weer­stand bracht en

3. het rode sti­j­gende trend­kanaal waarbin­nen de koers van Alfen door de paarse lijn brak.

De zon schi­jnt bij Alfen en bez­it u Alfen dan staat nage­noeg niets op deze grafiek u in de weg te bli­jven zitten.

Een zwartk­ijk­er zou kun­nen opmerken dat de koers zich hele­maal bovenin het blauwe trend­kanaal bevin­dt en dat het rode trend­kanaal wel heel erg fel sti­jgt. Dat klopt alle­bei en u lost dat sim­pel op door ergens uw stop neer te leggen.

Dan het geval Pro­sus. We kun­nen rustig stellen dat Pro­sus niet echt bij­draagt aan de sti­jging van de AEX.

Ik heb het rode dal­ende trend­kanaal getek­end met daarbin­nen lagere top­pen en lagere bodems. Ze zeggen weleens The Trend is Your Friend. Omge­keerd betekent dit dat Pro­sus niet in uw porte­feuille mag zit­ten, al een tijd niet. Heeft u het aan­deel toch in bez­it dan is dat waarschi­jn­lijk het zor­genkind­je bin­nen de portefeuille.

Kan ik dan hele­maal niets posi­tiefs melden over Pro­sus? Jawel hoor, kijk maar eens rechts op de grafiek: ik zie iets van een hogere bodem en ik heb daar de groene lijn over getrokken. Ik kijk nu heel posi­tief, want offi­cieel is het niet eens een hogere bodem. De RSI onder de grafiek doet mee. Zo, dat was een heel posi­tieve kijk op een dra­m­a­grafiek. Dit woord gaat u niet in het woor­den­boek terugvinden. 

Lat­en we maar snel gaan kijken of Philips er tech­nisch beter bijligt.

Wel, hum, nou, ja…Philips ligt er beter bij dan Pro­sus, maar het houdt nu ook weer niet direct over. Kijk­end vanaf april dit jaar ziet u waarschi­jn­lijk ook wel de lagere top­pen en lagere bodems.

Ik kan wel een paar kleine licht­pun­t­jes aanstip­pen. De oran­je lijn is zo’n twee tot drie keer opge­zocht en kop­ers geven daarmee aan tot hier en niet verder. Het waren ook kop­ers die de koers door de rode dal­ende trendli­jn lieten breken. We hebben dus geen een maar zelfs twee zwaluwen te pakken! Een vol­gend wapen­feit zou de opwaartse door­braak van de paarse hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn kun­nen wor­den, de derde zwaluw zo u wilt. Die eventuele door­braak zou ik als een koopsig­naalt­je willen aan­merken. Bepaal wel vóór die aankoop uw stop loss. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

27 augustus 2021, 23:43

Gezien de wel significante evoluties op goud en alfen zou ik u willen vragen daar een vervolg aan te breien. Heel leerrijk denk ik. Alvast bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.