...

TA Nasdaq, Akzo, ASM int., ING en Air France-KLM

3 september 2021, 14:57 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

De komende peri­ode ver­schi­j­nen de columns iets onregel­matiger, want ik ben weer in Brazil­ië. Er is so wie so al het tijd­ver­schil en daar­naast moet ik wat dinget­jes regelen. 

Ik ga met u naar de Nas­daq kijken alsmede vier aan­de­len. Ik heb gekozen voor ING, Akzo, Air France-KLM en ASM International.


Ik begin met de Nasdaq:

De Nas­daq laat een sti­j­gend trend­kanaal zien. Het trend­kanaal is niet het aller­mooiste en daarmee bedoel ik dat het nooit de the­o­rieboek­jes gaat halen. Maar we gaan niet kla­gen en zullen het ermee moeten doen.

De koers bevin­dt zich in de boven­ste helft van sti­j­gende trend­kanaal. Mocht het de Nas­daq nu lukken verder te sti­j­gen dan komt het een dubbele weer­stand tegen. De eerste is de bovenkant van het sti­j­gende trend­kanaal en de tweede is de oran­je sti­j­gende trendli­jn. Die oran­je lijn heeft al dienst gedaan als ste­un en vanaf mei dit jaar als weerstand. 

Zit u long in de Nas­daq maakt u zich dan alleen zor­gen over waar u uw stop gaat neerleggen. 

Hier­boven ziet u ING en dit aan­deel is dap­per bezig de gri­jze hor­i­zon­tale lijn opwaarts te door­breken. Kijkt u heel goed rechts op de grafiek dan ziet u dat het zelfs al is gelukt. Wat nu ont­breekt is dat de koers krachtig doorstoomt na de uit­braak. Dat laat­ste lukt nog niet echt.

De koers beweegt op het moment van samen­stellen van de grafiek net boven of beter op de blauwe sti­j­gende trendli­jn. Het is wellicht moeil­ijk voor ING om in een keer door te stomen daar het al een mooie sti­jging vanaf 10 euro achter de rug heeft. 

Ik geef ING het voordeel van de twi­jfel. Zit u long dan zou ik bli­jven zit­ten en ik ga me pas ste­vig achter de oren krabben als de blauwe trendli­jn en vooral de gri­jze ste­un­li­jn neer­waarts zou wor­den doorbroken.

De derde grafiek is die van Akzo Nobel. Dit aan­deel moet even op gaan let­ten. In principe beweegt de koers bin­nen de zijwaartse trad­in­grange met de rode hor­i­zon­tale lijn aan de bovenkant en de oran­je stip­pel­li­jn aan de onderz­i­jde. Dit zou Akzo gewoon kun­nen vol­houden, maar bij het oran­je pijlt­je wordt het toch wel span­nend. Akzo zou er maar zo uit kun­nen vallen.

Zit u op dit moment in Akzo dan is het zaak even vinger aan de pols te houden. Zakt de koers door de oran­je stip­pel­li­jn dan zou u eens aan verkopen kun­nen denken. Dit om te voorkomen dat de koers nog veel verder terug gaat vallen en u met een ver­lies komt te zitten.

Alles heeft een keerz­i­jde en in het geval van Akzo is het dat de koers stand zou kun­nen houden en vanaf de oran­je ste­un weer gaat sti­j­gen. Het zou dus ook zomaar een koop­mo­ment kun­nen zijn. Dat zou beves­tigd wor­den als de rode dal­ende trendli­jn ver­vol­gens zou wor­den uitgenomen.

Zagen we bij de Nas­daq een voor­beeld van een sti­j­gende trend­kanaal, bij Air France-KLM is er sprake van een dal­end trend­kanaal. Dit trend­kanaal is ook wat mooier en komt al iets dichter bij de the­o­rieboek­jes. Over de recente bodems heb ik een sti­j­gende trendli­jn getek­end en dat houdt in dat het bin­nenko­rt span­nend kan gaan wor­den. De vraag wordt of de weer­stand van het trend­kanaal sterk genoeg zal blijken te zijn of dat de groene trendli­jn zijn werk gaat doen. Die groene trendli­jn doet dienst als ste­un en zou er voor kun­nen zor­gen dat de koers uit het dal­ende trend­kanaal gaat ontsnap­pen. Leuk om in de gat­en te houden dus! 

Als laat­ste wer­pen we een blik op de grafiek van ASM Inter­na­tion­al. U ziet dat ook ASMI zich in een sti­j­gend trend­kanaal beweegt en wel zo goed als bovenin. Het is dan raadza­am om reken­ing te houden met een stap­je terug. Natu­urlijk is dat geen zek­er­hei­d­je, maar het is wel ver­standig dat in het achter­hoofd te houden.

Bezit­ters van ASM Inter­na­tion­al kun­nen bli­jven zit­ten. Kijkt u wel eens op uw gemak­je waar u uw stop gaat neer­leggen. Bepaal hoe kort u op de bal wilt spe­len. Het week­end komt eraan en dat zal zon­der koers­be­weg­in­gen zijn. Rustig genoeg om te bepalen waar u uw stop gaat leggen.

Ergens in het komende week­end mag u mijn vol­gende col­umn verwachten.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

4 september 2021, 22:55

Graag een keer uw visie over 3 fondsen, uit elke NL-index eentje: Just Eat, Vopak en Heijmans.

(0)
3 september 2021, 19:12

veel succes in Brasil. Mocht je nog wat goud- en zilverkoorts krijgen dan zou ik het op prijs stellen dat je daar weer je TA licht over laat schijnen. Evenzo geldt dat voor de goudmijn B2Gold Corp. Bij voorbaat hartelijke dank. Pluis.

(0)
3 september 2021, 16:05

Kunt u royal dutch eens analyseren en goud gezien zijn kleine uitbraak. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.