...

TA Nasdaq, ING, Akzo, ASMI, Heineken en meer!

29 juli 2021, 08:07 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

In de col­umn van van­daag 29 juli komen maar lief­st zes grafieken voor­bij. Twee indices, te weten de Nas­daq en de AEX. Daar­naast vier aan­de­len, dat zijn ASM Inter­na­tion­al, Akzo, ING en Heineken. Ik stel voor maar direct van start te gaan.


Op de chart van de Nas­daq zie ik drie din­gen. Natu­urlijk zie ik wel meer, maar ik pik er drie uit. De eerste is de test van de voor­ma­lige weer­stand, nu als ste­un, zie de groene hor­i­zon­tale lijn.

De tweede is de oran­je lijn. Deze deed dienst als ste­un, maar deze sti­j­gende trendli­jn houdt de laat­ste maan­den con­tinu een verdere sti­jging tegen. 

Als derde wil ik het sti­j­gende trend­kanaal aan­wi­jzen. Als sinds mei dit jaar beweegt de koers daarbin­nen. Lekker bli­jven zit­ten bij een long­posi­tie, alleen even naar uw stop kijken.

ING heeft bijge­dra­gen aan de recente sti­jging van de AEX, maar als we goed kijken dan moeten we ons afvra­gen of het met ING wel hele­maal goed gaat. Het is nu ook weer niet zo dat ik een enorme dal­ing bij de finan­cial voorzie, maar het lijkt in ieder geval iets af te zwakken.

Grossierde ING sinds novem­ber vorig jaar in hogere bodems en hogere top­pen, de laat­ste tijd zien we dat niet meer. Onder de rode trendli­jn bracht­en lagere top­pen en lagere bodems de koers naar de oran­je lijn. Deze hor­i­zon­tale ste­un werd weliswaar met suc­ces getest, maar wat staat er nu te gebeuren?

Is de recente neer­waartse beweg­ing niets meer dan een cor­rec­tie bin­nen de sti­j­gende trend of is er meer aan de hand? De RSI wijst de koers de goede weg, maar gaat ING dit oppakken? Bli­jf gewoon zit­ten, maar kijk goed waar uw stop komt te liggen. 

Een belan­grijke ste­un­li­jn bij Heineken is de groene. Die vin­den we zo rond euro 96,70. Mocht de koers daaron­der ger­ak­en, dan is er waarschi­jn­lijk meer aan de hand dan een cor­rec­tie in de uptrend. Die beschei­den cor­rec­tie ziet u bin­nen het licht­blauwe dal­ende trend­kanaalt­je. Daarbin­nen ziet u de lagere top­jes en lagere bodempjes.

Ik zou bij een long­posi­tie nu gewoon bli­jven zit­ten en ergens onder de groene lijn de stop inbouwen.

De AEX dan. Ja, nog steeds bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Wel bij­na bovenin en dan moeten we alti­jd bedacht zijn op een stap­je terug. Ziet u de test van dins­dag? De test van de hor­i­zon­tale groene onder­bro­ken lijn. 

Het ziet er goed uit en ik vraag me af wat de sessie van van­daag gaat bren­gen. Zou de meest recente top wor­den uitgenomen? Ik zou dat wel HEEL sterk vinden…

De grafiek van ASM Inter­na­tion­al ziet er mooi uit, heel mooi. Als u van (niet hele­maal) links op de grafiek naar rechts kijkt ziet u een indruk­wekkende opmars. Hogere bodems en hogere top­pen voeren ASM Int. hoger en hoger.

Rechts op de grafiek heb ik een sti­j­gend trend­kanaal getek­end en tot en met gis­teren beweegt de koers daar net­jes bin­nen. Gis­teren werd de voor­gaande top als nieuwe ste­un getest en met suc­ces. Hopelijk weet ASM Int. dat van­daag ook weer vol te houden.

Heeft u dit aan­deel in uw porte­feuille, bli­jft u dan gerust zit­ten. Sukkel echter niet in slaap, dat kan nooit op de beurs. Bepaal dus waar uw stop loss of waarschi­jn­lijk­er uw prof­it stop gaat komen te liggen.

Akzo is de grafiek waar ik mee afs­luit. Eens even kijken wat ik zie. Als eerste valt denk ik de hor­i­zon­tale trad­in­grange op. Akzo ontsnapte daar in maart dit jaar aan. Als we dan terugk­ijken naar ongeveer feb­ru­ari dan zien we con­stant hogere bodems en hogere toppen.

Dan kijken we naar de top­pen van juni en juli, ik heb daar de rode lijn over getek­end. Het ver­haalt­je van de hogere top­pen is even over. Kijkt u dan ook even naar de beweg­ing onder de oran­je pijl, daar staat een lagere bodem. De kracht is er dus duidelijk even uit bij Akzo. Zou Akzo zelfs zo zwak zijn dat het de komende dagen onder de oran­je onder­bro­ken lijn doorza­kt om nog weer een lagere bodem te gaan vormen? 

Akzo zou weer een eerste stap in de goede richt­ing kun­nen zetten al de top bij het oran­je pijlt­je over­tu­igend zou wor­den uitgenomen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

30 juli 2021, 09:57

Het gebeurt zeer vaak dat ik deze grafieken niet kan bekomen.
Er komt telkens FOUT 520. Wat kan ik doen?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.