...

TA Nasdaq, Mittal, ASMI, AEX, NN en Just Eat

21 december 2021, 14:35 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 4 / 12 | (0)

Voor het eerst in hele lange tijd heeft nie­mand een ver­zoek inge­di­end. Wat onge­makke­lijk, nu moet ik alle grafieken zelf kiezen! Wel, ik heb er zes gekozen en ik hoop dat ze bij u in de smaak vallen. Zo niet, geef dan onder bij de reac­ties uw favori­et voor de col­umn van don­derdag maar door…


Koud, nachtvorst. Koud en nachtvorst op de eerste dag van de zomer in Brazil­ië? Née, ik ben weer terug in Ned­er­land. Dát is even wen­nen. Maar ik zet door en begin aan de col­umn van deze dins­dag. Alle grafieken zijn intraday.

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt tot 1 maart 2022. Schri­jf u dan snel in via de ein­de­jaar aan­bied­ing tot 1 MAART voor €25. Ga meteen naar onze Trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Nationale Ned­er­lan­den:

Als we begin­nen met de blauwe sti­j­gende trendli­jn dan zien we dat de koers er eind novem­ber even onder dook. Al snel klom NN er weer boven en gis­teren werd de trendli­jn weer even aan een test onder­wor­pen. De rode lijn ligt over de top­pen van novem­ber en doet dienst als weer­stand. Als laat­ste heb ik een sti­j­gend trend­kanaalt­je getekend.

Alles is niet bij­zon­der spec­tac­u­lair, maar NN ligt er tech­nisch gewoon degelijk bij. Zou de koers boven het sti­j­gende trendli­jn­t­je bli­jven en bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal, dan komt er vanzelf een aan­val op de weerstandslijn.

Bli­jf gewoon zit­ten als u de trotse eige­naar bent van een stuk­je NN en bepaal slechts waar uw stop komt.

ASM Inter­na­tion­al:

Kunt u het zich nog herin­neren, het koers­doel bij ASM Int.? Ter hoogte van het vraagteken en/​of de bovenkant van de boven­ste van de twee paarse lijn­t­jes. Dit is een leuk voor­beeld van hoe traden in de prak­tijk werkt. U kunt een koers­doel bereke­nen (of van een niet nad­er bij naam te ver­melden tech­nisch anal­ist overne­men!) en dan als een kip zon­der kop bli­jven wacht­en op dat koers­doel. Echter, de markt doet wat hij of zij wil en daar dient de trad­er dan weer op te reageren.

Ondanks de hogere top pre­cies onder het vraagteken­t­je zagen we dat het gepaard ging met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Niets om wakker van te liggen, maar wel het eerste bel­let­je. Op de top in dit geval. Daar­na zien we een neer­waartse gap en de door­braak van de bodem van novem­ber. Ja, die tussen de twee top­pen in. En zo hebben we ineens drie bel­let­jes die af zijn gegaan. Hoog tijd om de posi­tie er uit te trap­pen of i.i.g. superalert te wor­den. De 3 bel­let­jes wor­den gevol­gd door lagere top­pen en lagere bodems. En het dal­ende trend­kanaalt­je. Hoeveel bel­let­jes wilt u horen?

Wat zegt u, u zit nog in ASMI, want hij kan toch weer gaan sti­j­gen en het koers­doel halen? Jazek­er, ik heb wel vreemdere beweg­in­gen gezien in mijn lev­en. Maar tech­nisch bekeken lijkt dat het niet het meest waarschi­jn­lijke sce­nario. Ik zou zelfs nog wel iets meer verkoopsig­naalt­jes op hebben kun­nen schrijven. 

De les? ALTI­JD alert zijn, bij welke posi­tie dan ook. Het is en bli­jft de beurs. Al dan niet gema­nip­uleerd. Wees alti­jd op uw hoede. 

Nas­daq:

Bel­let­jes:

1. neer­waartse door­braak paarse trendli­jn­t­je
2. negatieve diver­gen­tie RSI
3. lager top­je, zie de rode pijlt­jes
4. lager bodem­p­je, zie het groene pijlt­je en het vraagteken­t­je en ook nog
5. de neer­waartse door­braak van het blauwe lijntje.

Ziet u hoe vrien­delijk de markt is, om alle­maal sein­t­jes aan u af te geven dat het tech­nisch aan het verzwakken is? Er zijn ongetwi­jfeld nog wel enkele bel­let­jes te horen.

Het is nog even inter­es­sant om te zien waar de Nas­daq gaat sluiten, onder of boven de voor­gaande bodem. Ook inter­es­sant is om te zien of het eerste bel­let­je voor een bodem gaat komen, bijvoor­beeld in de vorm van een posi­tieve divergentie.

Just Eat Takeaway:

Bij Just Eat Take­away mag u zelf alle verkoopsig­naalt­jes zoeken. Ik zal even vijf minuten stop­pen met schri­jven zodat u alle bel­let­jes kunt zoeken. Het was een oorver­dovend kabaal.

Zo, heeft u ze alle­maal gevon­den? Als u nog in dit aan­deel zit dat heeft u óf nog nooit van tech­nis­che analyse ver­nomen óf u bent enorm dapper!

Nu nog verkopen? Wel, dat zou kun­nen, maar lat­en we even inzoomen op de meest recente koers. We zien dat Just Eat én hele­maal onderin het dal­ende trend­kanaal beweegt én een posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI neerzet. Wie weet komt er een her­stel­let­je en kunt u op een wat hoger niveau dit aan­deel uit uw porte­feuille trap­pen. Pak de komende vijf minuten i.i.g. wel even om uw stop te bepalen a.u.b.

Arcelor Mit­tal:

+++++ + + + + +
Heeft u een hoofd­pi­jn­dossier in uw porte­feuille zit­ten, wilt u een aan­deel kopen of heeft u een favori­et en wilt u eens weten wat mijn onge­zouten mening is op basis van tech­nis­che analyse? Als u het aan­durft, dien dan uw ver­zoek hieron­der bij de reac­ties in! Grote kans dat u het in de col­umn van aanstaande don­derdag tegenkomt…
+++++ + + + + +

Even Mit­tal updat­en, weet u het nog, het koers­doel dat ik in een eerdere col­umn aan­gaf? In tegen­stelling tot ASM Int. (zie hier­boven) is deze wel gehaald. Zo ziet u dat u zelf bin­nen een dal­end trend­kanaal long kunt gaan. Geld ver­di­enen met tegen de wind in p.ss.n!

Wat nu? Wel, wat dacht u van tevre­den zijn?
Zit er meer in het vat? Nou, afhanke­lijk van de slotko­ers denk ik van wel. Dus heeft u nog geen winst genomen, bli­jf dan zit­ten en leg er een schit­terende trail­ing stop onder. Lekker zo voor de Kerst!!

AEX:

Als u mijn stuk­jes regel­matig leest dan weet u dat ik al een tijd­je voorzichtig ben op de AEX. Dan weet u ook dat ik schreef dat het rode sce­nario in mijn optiek een grotere kans had dan het groene scenario. 

Op boven­staande grafiek ziet u dat de eerste twee van de drie beweg­in­gen van het rode sce­nario er inmid­dels staan. Voor het eerst in jaren kri­jg ik een keert­je gelijk.…..gedeeltelijk dan.

De koers her­stelt tot nu toe (intra­day) geweldig ten opzichte van het slot van gis­teren, dat op zich ook al weer lekker her­stelde van het low die dag. 

Het gaat nu zeer inter­es­sant wor­den, wat het ver­volg gaat zijn na dit mooie her­s­tel. Alles over­bo­ord en door naar boven? Of toch het pad van het rode sce­nario, stap 3 van 3? Ik ga nog steeds uit van het rode sce­nario, maar sluit de ogen niet voor het eerste bel­let­je: de posi­tieve diver­gen­tie. Wordt ver­vol­gd, mits de regering niet ook de beurs in de lock­down gooit. Alles moet immers kapot.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

21 december 2021, 17:32

Ik heb nog wel een verzoek, nl. de Dax. Gisteren een correctie tot vlak boven de 15000. Ik ben benieuwd tot hoever de Dax maximaal kan stijgen om vervolgens de daling weer te hervatten.
In deze markt kan veel maar in een ath op korte termijn (binnen 1 maand) geloof ik niet.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.