...

TA Nasdaq, RD, AEX, Heineken, AMG en Signify

29 oktober 2021, 22:22 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Ik ga een druk week­end tege­moet, van­daar dat de col­umn van het weekeinde eerder is dan nor­maal. Het wor­den waarschi­jn­lijk zelfs vier drukke dagen! 

Het is half-om dag met drie ver­zoeken en drie uit de eigen kok­er. Zo komen bijvoor­beeld Kon. Olie en de Nas­daq voorbij. 


Vol­gens lez­er aboot is er bij de analyse van don­derdag iets fout gegaan bij Olies. Ik heb de analyse teruggelezen en kan niet direct ont­dekken wat er dan pre­cies fout ging. Of ik een update kon mak­en? Jazek­er, geen enkel probleem.

Bij de rode pijl ziet u, al dan niet met ver­g­root­glas, dat de koers van Olies van­daag onder de oran­je intra chart lijn is ges­loten. Herin­nert u het zich nog, die lijn die ik als tech­nisch anal­ist zo inter­es­sant vind? Onder bij de RSI ziet u dat deze ook door een sti­j­gende trendli­jn is gevallen. De RSI beves­tigt dus in dit geval. 

Is de val door de oran­je lijn erg? Op moment van schri­jven denk ik van niet. U ziet dat de koers in sep­tem­ber begon te sti­j­gen en na de top van okto­ber begon in te lev­eren. Dat inlev­eren zou best wel eens kun­nen reiken tot aan de groene ste­un. Áls de koers daar al komt, dan verwacht ik dat we vanaf daar weer gaan stijgen. 

Ik denk dat ik bij de Nas­daq net het slot niet heb meegepakt. De recente koerssti­jging heeft de koers tot aan de top van begin sep­tem­ber gebracht en de intra­day koers staat daar zelfs boven. Daarmee reikt de index ook tot in het gebied van het (rode) sti­j­gende trend­kanaal. Er staat een min­i­male negatieve diver­gen­tie bij de RSI.

Wat nu? Ondanks de diver­gen­tie kan het hoger, maar pas toch op. Ver­taald: neem het week­end om eens goed na te denken waar uw stop gaat komen.

Ik schreef don­derdag al dat de AEX wel eens zou kun­nen zakken tot aan het gri­jze lijn­t­je. We hebben er niet lang op moeten wacht­en, want van­daag testte de AEX dat niveau al, zie het laag­ste punt bij het blauwe pijlt­je. We zien aan de slotko­ers dat het niet meer dan een intra­day test was, want de koers steeg behoor­lijk. Dit doet mij iets posi­tiev­er stem­men op onze nationale beurs­graad­me­ter. U herin­nert zich dat ik nogal voorzichtig was. Nu is mijn mening dat je alti­jd voorzichtig moet zijn op de beurs, maar ik word nu dus iets posi­tiev­er op de AEX

De vol­gende twee grafieken zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky.

Hij stelde dat AMG na de kwartaal­ci­jfers een dre­un kreeg en dat zien we goed in de grafiek. Bij het blauwe pijlt­je ziet u de lang­gerek­te can­dle van don­derdag. Het is inter­es­sant om te bek­ijken waar de dal­ing die dag werd opgevan­gen, dat is namelijk om en nabij de ste­un­li­jn rond euro 24. Ander­maal gaat het op: oude weer­stand wordt nieuwe ste­un. Daar doe je het voor als tech­nisch analist!

Wat nu? Wel, het heeft ver­dacht veel weg van een falling knife. Zoals ik hier wel vak­er schri­jf is het nooit ver­standig een val­lend mes te gri­jpen. Laat dan ook in dit geval AMG even AMG, dus doe niets. Koop het aan­deel niet omdat het zo laag staat”. Kijk even wat er de komende beurs­da­gen gebeurt voor­dat u instapt. Zo heeft u meer zek­er­heid en ja, u loopt alti­jd het risi­co dat het aan­deel als een gek opveert. In die sit­u­aties ben ik per­soon­lijk niet geïnteresseerd.

De vraag was zeer duidelijk, wat nu met Sig­ni­fy? Voor mij is het antwo­ord ook heel duidelijk: afbli­jven, niets doen. Ik ga er dan gemak­shalve even van uit dat iemand geen posi­tie heeft. En ik ga daar weer vanu­it omdat de koers zich al maan­den in een dal­end trend­kanaal bevin­dt met lagere top­pen en lagere bodems. Natu­urlijk weet ik ook wel dat niet iedereen tech­nisch naar de beurs kijkt — gelukkig niet !!! — en dat er hordes mensen in Sig­ni­fy zitten.

U ziet de kor­tere van de twee hor­i­zon­tale groene lij­nen. Daar zou een ste­un gezocht kun­nen gaan wor­den. Wellicht was dat met de can­dle van van­daag al het geval. Op moment van schri­jven wil ik Sig­ni­fy absolu­ut niet in mijn porte­feuille opne­men. Heeft u Sig­ni­fy wel, dat heeft u een heel week­end om na te denken over waar uw stop komt te liggen.

Ik ben benieuwd of ook u dit een hele mooie ronde bodemvorm­ing vin­dt. Heineken bli­jft heel mooi boven de (al eerder) getek­ende oran­je curve. De koers schoot er de afgelopen dagen zelfs van­door en reik­te gis­teren tot aan de rode hor­i­zon­tale lijn. In tegen­stelling tot AMG gaat hier oude ste­un wordt nieuwe weer­stand op. Als ik nu een uit­spraak moet doen dan verwacht ik dat de rode lijn opwaarts gaat wor­den uitgenomen. Niet direct, maar wel bin­nen niet al te lange periode.

Mensen, bli­jf tol­er­ant tegen­over elka­ar en laat de regering niet sla­gen een tweespalt in de maatschap­pij te dri­jven. Ik wens u een fijn weekend.

Ver­zoeken welkom!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

1 november 2021, 20:49

Kunt u Aalbers nog eens technisch bekijken alsook de aex. Bedankt.

(0)
30 oktober 2021, 14:50

Ik wil je eens vragen om een fonds van onze Oosterburen tegen het licht te houden: Lufthansa. Je hoeft geen geleerde te zijn om te zien dat dit fonds al een tijdje naar beneden gaat; in januari 2018 nog boven de 21, tijdens de Corona dip in 2020 tot 5 gedaald. Daarna weer bijna verdubbeld, maar ook weer bijna alles eraf. Maar zie ik nu een poging om de lange dalende trend te verlaten, een horizontale lijn rond 5,65 naar boven toe te breken en ook een nieuw stijgend kanaaltje te starten? Risk-reward (met stop rond 5,30) lijkt dan aantrekkelijk.

(0)
30 oktober 2021, 08:10

Marcel met belangstelling bestudeer ik telkens je analyses. Kan je Arcelor Mittal en Fugro eens tegen het licht houden. Bij voorbaat dank.
Bert

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.