...

TA Nasdaq, Unilever, Syensqo, Cofinimmo, Wolters en AEX

14 mei 2024, 02:00 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De twee Bel­gis­che aan­de­len zijn op ver­zoek. De andere vier heb ik zelf bedacht te gaan behan­de­len. Hier komen ze alle zes.


Syen­sqo op ver­zoek van rvdv:

Dit aan­deel is nog niet zo lang geno­teerd op de beurs van Brus­sel. Het is moeil­ijk, maar ik ga er toch iets van proberen te maken.

Ik heb een sti­j­gend trend­kanaal getek­end waar we de nodi­ge dis­cussies over op zouden kun­nen zetten. De rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn is wel iets hard­er”.

Bin­nen dat sti­j­gende trend­kanaal stoot het Syen­sqo nu de neus tegen de weer­stand. Ik zou het zelf even aankijken en long bli­jven zit­ten. Onder­tussen zou ik dan goed kijken waar mijn stop komt. Op basis van deze grafiek zou ik (nog) niet kopen.

Cofin­im­mo op ver­zoek van rvdv:

De hor­i­zon­tale lijn loopt als een soort rode draad door de grafiek. Soms als ste­un, soms genegeerd en de laat­ste dagen als weer­stand. En dan hebben we de can­dle van gis­teren. De koers viel ver weg, met een gap en door de rode sti­j­gende trendli­jn. Er moet hier­bij wel wor­den ver­meld dat Cofin­im­mo ex-div­i­dend ging.

Ook van ex-div­i­dend gaan kan je her­stellen en dat deed de koers niet. Die zak­te verder weg dus we moeten nu kijken wat de koers gaat doen met de ste­un­zone uit maart dit jaar.

Arcelor Mit­tal:

Zoals we straks in de col­umn kun­nen zien is de AEX niet te houden. We kun­nen Arcelor Mit­tal over­al van beschuldigen, maar niet dat het meew­erkt aan de sti­jging van de index. Posi­tief bekeken: het werkt ook niet tegen.

De koers vin­dt de laat­ste maand steeds ste­un in de ste­un­balk. Ik heb inmid­dels ook het groene, licht sti­j­gende trendli­jn­t­je getek­end. Op moment van schri­jven is het aan­deel niet zo span­nend. U mag wel long bli­jven zit­ten, met een stop.

Unilever:

Unilever kun­nen we er juist wel van beschuldigen dat het meew­erkt aan de sti­jging van de index. Het is zelfs een zware beschuldig­ing. Kijk maar eens terug hoe Unies uit het dal­ende trend­kanaal brak. En zie eens wat er daar­na gebeurde…wat een stijging!!!

Het lijkt er sterk op dat de koers de oran­je weer­stand aan wil gaan tikken. En wie weet wat er daar­na kan gebeuren. Als u de laat­ste maand bent ingestapt bli­jf dan zit­ten met een trail­ing stop!

Bericht van Guy Boscart

Voor wie graag een tijd­je één van onze sig­naal­dien­sten wil vol­gen kan nu gebruik mak­en van onze aan­bied­ing. U kunt dan een abon­nement proberen tot 1 JULI 2024. Sys­teem Trad­ing voor €35, Guy Trad­ing voor €40, Polleke Trad­ing voor €45 en COM­BI-Trad­ing voor €75. Kijk nu een tijd­je met ons mee en beslis daar­na of een sig­naal­dienst bij u past … Schri­jf u in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​trade…

Nas­daq:

Vergelijkt u de Nas­daq eens met de AEX die ik hier­na zal behan­de­len. De Nas­daq ligt er tech­nisch niet slecht bij, maar valt in het niet bij de AEX!

Op de chart van de Nas­daq heb ik zoveel mogelijk lij­nen wegge­haald en ik heb er uitein­delijk twee lat­en staan. De blauwe lijn is een ste­un die aardig ver van de huidi­ge koers af ligt. De rode lijn is de weer­stand en daar noteert de Nas­daq wel dicht­bij. Zit u long bli­jf dan gewoon zit­ten. Wie weet breekt de index uit. Kijk wel goed waar u uw stop neerlegt.

=====
Alle ver­zoeken zijn behan­deld. Komt u maar met nieuwe!
=====

AEX:

De ankers zijn gehe­sen, de teugels gevierd, de rem­men los, the sky is the lim­it. Dit is werke­lijk waanzin­nig wat er met de AEX gebeurt. Het lijkt niet op te kun­nen, straks moet de rode voor­ma­lige ste­un­li­jn als weer­stand de koers wat temperen.

Tsja, ik kan hier niet zoveel zin­nigs over schri­jven. Ik ga de col­umn heel sterk afs­luiten met de woor­den dat u long kunt bli­jven zit­ten. Kijkt u zelf maar hoe strak of los u uw trail­ing stop wilt neer­leggen. Succes!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.