...

TA - Nederlandse banken, mag het weer omhoog?

18 mei 2020, 21:17 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Ned­er­landse banken hebben de afgelopen peri­ode veel te ver­duren gehad. Van­daag pakken we ABN Amro en ING Groep erbij. Banken met een glan­srijk verleden maar wie begin 2018 aan­de­len had gekocht zou anno nu met een ver­lies van 70% tot 80% zit­ten. De vraag is, mag het nu weer omhoog?


ABN Amro

Het aan­deel ABN Amro kent al sinds jan­u­ari 2018 barre tij­den. Vanaf de top op ongeveer 28,30 EUR is de koers in een, nog steeds voort­durend, neer­gaand trend­kanaal terecht gekomen. Op de onder­staande dag­grafiek is te zien dat de malaise ron­dom het virus een trig­ger is geweest om het trend­kanaal aan de onderkant te door­breken. De negatieve rente en afschri­jvin­gen op slechte par­ti­c­uliere en zake­lijke lenin­gen (mede door expo­sure naar de olie indus­trie waar sprake was van negatieve future con­tracten) speelt het bedri­jf parten. In Q1 van dit jaar werd er een ver­lies van ongeveer 395 miljoen euro geno­teerd. Na de uit­braak heeft de koers zich weer in een nieuwe neer­gaand trend­kanaal gewur­md, wij gaan hier dieper op in bij afbeeld­ing 2


In de onder­staande afbeeld­ing zoomen we in op het nieuwe trend­kanaal waarin de koers zich momenteel bevin­dt. Het nieuwe trend­kanaal is min­der valide dan het voor­gaande trend­kanaal o.b.v. de vol­gende twee argumenten:

  • Het nieuwe trend­kanaal is met een duur van ongeveer 2 maan­den aanzien­lijk kor­ter dan het voor­gaande trend­kanaal welke al ruim 2 jaar in de maak was;
  • In het korte trend­kanaal zijn de onder­ste en boven­ste weer­stand­sli­j­nen min­der vaak getest dan in het lange trendkanaal.

Kor­tom het sen­ti­ment is op dit moment negatief. De huidi­ge koersniveau’s zijn in het verleden nog niet aangetikt waar­door het de vraag is waar de bodem ligt. Tot nu toe ligt de bodem op een koers van 5,80 EUR. Op basis van de RSI-indi­ca­tor liggen er mogelijkhe­den voor een korte opwaartse beweg­ing bin­nen het trend­kanaal. Het aan de bovenkant ver­lat­en van het trend­kanaal kan een kick­start zijn voor een beweg­ing naar boven.


ING Groep

Dan gaan we naar ING Groep, de chart van deze bank is wat min­der een­tonig. Als we naar het grotere plaat­je kijken dan zien we dat ook deze bank de weg omlaag ingezet heeft vanaf jan­u­ari 2018. Begin 2019 brak de koers even uit waar­na het uitein­delijk een oud ste­un­niveau (8,28 EUR) voor de tweede keer zou testen. Vanaf dat moment ontwikkelde de koers zich posi­tief tot aan de CRASH. Op de weg naar bene­den wer­den meerdere GAPS gevor­md net als bij ABN Amro. 


Als we kijken naar de huidi­ge stand van zak­en zien we een dal­ende driehoek of WEDGE. Dit patroon heeft de vol­gende kenmerken:

  • Neer­gaande trendli­jn en daarmee dus lagere toppen;
  • Hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn aan de onderkant van het patroon;
  • Sta­tis­tisch gezien breekt de koers vak­er naar onderen uit.

Het is dus geen gegeven dat bij een dergelijk patroon de weg naar bene­den verder wordt ingezet. Het aan de bovenkant ver­lat­en van de driehoek en het op een posi­tieve manier kruisen van de MOV­ING AVER­AGES kun­nen duiden op een posi­tief momentum. 

Con­clusie

De banken hebben de afgelopen jaren al vele klap­pen gehad. Het is nu de vraag of de bodem in zicht is en we vanaf hier weer omhoog kun­nen kijken. We kijken uit naar de Q2 cijfers waaruit zal blijken hoe cri­sis­bestendig de banken dit­maal zijn.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »