...

TA negatieve divergentie

26 juni 2020, 07:41 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (2)

Op deze mooie vri­jdag wan­del ik met u langs een aan­tal grafieken die een negatieve diver­gen­tie lat­en zien. Dat het de grafieken van ASM Inter­na­tion­al, Adyen en ASML zijn doet wat mij betre­ft niet veel ter zake. Als tech­nisch anal­ist ben ik niet zo zeer geïn­ter­esseerd in namen als wel in grafieken. Ik sluit af met een mooie grafiek van NN Group. 


Ik begin met ASM International.

Als eerste valt u miss­chien de licht­groene sti­j­gende trendli­jn op, daar­boven wor­den hogere bodems en top­pen neergezet. Dan valt uw oog wellicht op de pijlt­jes, zow­el in de grafiek als in de onderliggende indi­ca­tor, de RSI. RSI staat voor Relatieve Sterk­te Index. Ik ga hier niet uit­leggen waar die voor staat en hoe die wordt berek­end. Waar ik de RSI voor gebruik is voor een beves­tig­ing, ik wil een hogere top in de grafiek zien die door de RSI wordt bevestigd.

Wat is bij ASM Int. zie is iets anders, namelijk een hogere top (vergelijk de groene pijl met de blauwe) die niet wordt beves­tigd bij de RSI, vergelijk de rode pijl met de blauwe. De RSI zet een lagere top neer. Wat zegt dit, dat we in paniek moeten rak­en en geen hogere koersen meer mogen verwacht­en? Née, absolu­ut niet. Wat is het dan wel? Wel, ik zoek naar puz­zlestuk­jes in de grafiek om te kun­nen bepalen of bijvoor­beeld de trend doorzet of er een topvorm­ing komt of dat de trend draait, alles wat me iets over het toekom­stig koersver­loop kan vertellen.

Deze diver­gen­tie bij ASM Int vertelt mij niets meer en niets min­der dan dat ik moet gaan oplet­ten en op zoek moet gaan naar meer (toekom­stige) puz­zlestuk­jes. Een vol­gens sig­naalt­je kan bijvoor­beeld zijn dat de sti­j­gende trendli­jn neer­waarts wordt uitgenomen of een patroon of een sig­naal uit de candlesticks. 

Heeft u wel eens iemand horen roepen: Aan de top gaat geen bel­let­je!”? Vanaf nu kunt u ze gelijk geven, er gaan namelijk door­gaans meerdere bel­let­jes, je moet ze alleen (willen) horen. 

Wat nu voor ASM Int…u mag rustig bli­jven zit­ten, maar plaats wel een vlagget­je. Houd het aan­deel in de gat­en en ga op zoek naar meer sig­nalen, zodat u tijdig actie kunt nemen.

We gaan naar Adyen:

Dezelfde grafiek! Natu­urlijk klopt daar niets van wat ik schri­jf, maar ziet u ook hier de sti­j­gende trendli­jn en de negatieve diver­gen­tie? Dus een hogere top in de grafiek en dat die niet wordt beves­tigd door de RSI.

Heeft u Adyen in de porte­feuille, raakt u dan ook hier niet direct in paniek, in wezen is er niet veel aan de hand. Zet er wel een aan­teken­ing bij dat u dit aan­deel in de gat­en moet houden, op zoek naar meer stuk­jes van de puz­zle. Een vol­gend stuk­je zou ook hier een door­braak van de sti­j­gende trendli­jn kun­nen zijn.

ASML laat ook een negatieve diver­gen­tie zien.

Op deze grafiek ziet u de overeenkom­sten met de eerdere twee. U mag zelf de negatieve diver­gen­tie spot­ten”. Naast de diver­gen­tie is er nog niet veel aan de hand, bezit­ters van het aan­deel mogen op moment van schri­jven bli­jven zit­ten. Houd de grafiek wel in de gat­en op zoek naar meer aanwijzingen.

Zo vlak voor het week­end sluit ik af met NN Group.

Deze grafiek laat ik niet zien voor een negatieve diver­gen­tie, de top­pen van de afgelopen maan­den wor­den alle­maal net­jes beves­tigd door de RSI. Ik wil met u kijken naar het wigget­je rechts op de grafiek die mij ook iets vertelt, alhoewel ik u er direct bij ver­tel dat dit er niet een uit het boek­je is. Ik zou hem dus niet in een the­o­rieboek opnemen.

U ziet de sti­jging vanaf ongeveer mei en dat de koers daar­na in een patroon­t­je van lagere top­pen en hogere bodems komt. U hoeft geen tech­nisch anal­ist te zijn om te weten” dat de koers daar bin­nenko­rt uit gaat lopen, het­z­ij zijwaarts, het­z­ij op- of neer­waarts. Nu is het leuke dat ik nu al mag verwacht­en dat het opwaarts zal zijn. Bent u dus nu de trotse bezit­ter van een aan­deel NN dan kunt u bli­jven zit­ten met een aan­wi­jz­ing dat u bin­nenko­rt wellicht hogere koersen gaat zien. Bli­jf natu­urlijk alti­jd bedacht op andere aan­wi­jzin­gen die de grafiek u geeft.

Con­clusie:

Van­daag hebben we bij 3 van de 4 grafieken een negatieve diver­gen­tie gezien. De hogere top in de grafiek werd niet beves­tigd door de onderliggende RSI. Dat kan een eerste teken van afzwakking van de tech­nis­che con­di­tie van het aan­deel zijn. Niet in paniek rak­en, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

26 juni 2020, 10:59

Waarom verwacht u hogere koersen voor NN? Is deze wig een continuatiepatroon?

(0)