...

TA NN, AMX, Heineken en Randstad

13 oktober 2020, 09:53 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ik wil met u drie aan­de­len uit de AEX bek­ijken en als index kies ik van­daag voor de AMX. Dus niet de AEX, maar het kleinere broert­je. De drie aan­de­len zijn van­daag Heineken, Nationale Ned­er­lan­den en Rand­stad. Ik ga direct van start.


Lat­en we met de index beginnen.

Ik heb de koer­shis­to­rie van de AMX dus­danig weergegeven dat u links nog de val door het virus ziet. Rechts daar­van ziet u het her­s­tel wat er daar­na plaats vond. Dat her­s­tel is niet flit­send zoals bij som­mige indices of aan­de­len, maar is meer ges­taag. Een stap omhoog en dat gevol­gd door een stap­je omlaag, en dat keer op keer.

Rechts op de grafiek zien we dat de index opwaarts door de groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn is gebro­ken, dat was weer zo’n stap omhoog. Het is alle­maal niet spec­tac­u­lair, maar het gaat per sal­do net­jes omhoog. Die hor­i­zon­tale lijn ligt op 825,71 en doet na die opwaartse door­braak dus dienst als ste­un. Dan heb ik ook nog het gri­jze lijn­t­je getrokken, een sti­j­gend trendli­jn­t­je. Nog niet van veel waarde, niet zo belan­grijk daar de lijn over slechts twee pun­ten is getrokken. Toch waarde­vol in die zin dat als dit trendli­jn­t­je neer­waarts wordt door­bro­ken dat er weer zo’n bek­end bel­let­je gaat. Bij een neer­waartse door­braak zou een test van de hor­i­zon­tale ste­un kun­nen volgen.

Ik ga door naar Randstad.

Rand­stad heeft wel iets weg van de grafiek van de AMX, niet? Ook hier ziet u nog de val door Coro­na en het gestage maar niet spec­tac­u­laire her­s­tel. Hogere bodems gevol­gd door hogere toppen. 

Rechts op de grafiek gaat het er nu om span­nen of Rand­stad de vorige top op euro 46,95 opwaarts weet uit te nemen. Boven het blauwe sti­j­gende trendli­jn­t­je onderneemt Rand­stad een aan­val op de weer­stand op euro 46,95. Er zijn nu twee sce­nar­i­o’s mogelijk:

1. Rand­stad breekt opwaarts door de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn of

2. de uitzen­der zakt door de blauwe trendlijn.

Ik heb geen idee welke van de twee sce­nar­i­o’s gaat uitkomen maar als ik moet kiezen dan is het dat Rand­stad door de blauwe lijn zakt. Als dat al gebeurt dan is dat niet het einde voor het aan­deel. Het kan hele­maal geen kwaad om na de mooie sti­jging even op adem te komen en kracht te verza­me­len voor een tweede aan­val op de rode weer­stand­sli­jn. Eén ding is zek­er, in de zeer nabi­je toekomst gaat een van bei­de lij­nen sneuvelen. 

We gaan door met Heineken.

Het eerste wat mij opvalt is dat deze grafiek totaal niet lijkt op die van Rand­stad en de AMX. De val na Covid natu­urlijk wel, daar ontk­wam ook Heineken niet aan, maar ik doel op het her­s­tel. Dat is niet langza­am maar ges­taag. Het is meer twi­jfelachtig, aarze­lend. Gedurende de maan­den augus­tus, sep­tem­ber en okto­ber bewoog de bier­brouw­er bin­nen de roze zone zijwaarts. Onlangs is Heineken daar opwaarts uit ontsnapt, het door­brak de weer­stand op euro 80,25 die nu dan ook dienst doet als steun.

Het aan­deel en de kop­ers kun­nen nog niet echt geni­eten van de uit­braak, want het aan­deel kwam en komt tot nu toe een weer­stand tegen op euro 81,55. Daar ligt de rode hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Het zou voor bezit­ters (en kop­ers) van Heineken inter­es­sant zijn als de koers door euro 81,55 weet te breken, want de weg naar euro 85,55 komt dan open te liggen. Dat is het niveau van de top van eind juli.

Ik sluit van­daag af met Nationale Nederlanden.

Deze dag­grafiek lijkt niet op de AMX en Rand­stad noch op Heineken. Na de dre­un lijkt het met hogere bodems en hogere top­pen nog op de AMX en Rand­stad, maar daar­na gaat het meer zijwaarts. Die zijwaartse beweg­ing zette begin augus­tus in.

Wat de laat­ste tijd opvalt is dat NN rond de blauwe trendli­jn beweegt. Tot en met augus­tus werd die lijn als ste­un gebruikt, eind sep­tem­ber werd die nog neer­waarts door­bro­ken maar nu kleeft de koers er een beet­je omheen. Sinds okto­ber wordt die trendli­jn niet meer als duidelijke ste­un of weer­stand gezien. Welke lijn de laat­ste beurs­da­gen wel als duidelijke lijn wordt gezien is de oran­je hor­i­zon­tale lijn op euro 33,52. Deze doet tot nu toe (ook van­daag intra­day) dienst als weer­stand. Bij een opwaartse door­braak van euro 33,52 kan NN naar euro 34,65. Niet zo spec­tac­u­lair zult u opmerken en dat ben ik hele­maal met u eens. Mocht echter in de toekomst het niveau 34,65 opwaarts wor­den uitgenomen dan komt de weg vrij naar euro 38,20, een top van feb­ru­ari dit jaar. En dat lijkt me dan wel weer interessant!

Ik wens u een fijne dinsdag.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

13 oktober 2020, 20:56

De kroegen zijn gesloten en bedrijven lozen uitzendkrachten. Ik heb wel een idee waar die koersen naartoe moeten...

(0)