...

TA Nvidia, Nasdaq, RD, ING, AEX en Signify

30 november 2021, 11:36 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Er zijn weer aardig wat ver­zoeken bin­nengekomen. Zoveel zelfs dat ik ze niet in één col­umn kan behan­de­len. Ik heb er vijf voor van­daag gere­serveerd en voeg er zelf de AEX aan toe. De overige, en eventueel nieuwe ver­zoeken, komen dan in de col­umn van don­derdag aan bod.Nvidia op ver­zoek van lez­er Dowjones:

Dit is een grafiek met een ver­snelling. Ziet u dat de hogere bodems en hogere top­pen steeds intenser zijn? Kijk met name naar wat er na de bodem in okto­ber dit jaar gebeurde. Dit is een mooie grafiek. Of beter, ik vind dit een mooie grafiek.

De groene sti­j­gende trendli­jn vind ik niet zo belan­grijk, maar dient wel in de gat­en gehouden te wor­den. Verder ligt er een uitdag­ing voor Nvidia om de rode hor­i­zon­tale weer­stand uit te nemen.

Als laat­ste wil ik wijzen op de negatieve diver­gen­tie bij de RSI. De koers zette een hogere top neer, kijk maar onder de oran­je lijn. Onder de grafiek ziet u de indi­ca­tor in gebreke bli­jven, die zette geen hogere top neer. Als u mijn columns regel­matig leest dan weet u inmid­dels dat tech­nisch anal­is­ten de koers­grafiek het belan­grijk­ste vin­den en de RSI wat min­der belan­grijk. Ik gebruik het alti­jd als een extra sig­naalt­je van de markt. Ver­taald, als ik long zou zit­ten, dan bli­jf ik zit­ten, maar ik kijk nog een stap­je serieuzer naar mijn stop. Daar­naast ga ik op zoek naar meer bel­let­jes op de top”. 

Konin­klijke Olie op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Alle grafiek zijn intra­day vandaag.

Vol­gt u mijn stuk­jes regel­matig dan komen de twee blok­jes bij RD u wellicht bek­end voor. Na de dal­ing en de neer­waartse door­braak van de oran­je intra chart lijn maak­te Olies pas op de plaats bin­nen het groe­nachtige blok­je. Deze maand schreef ik dat de koers daar hoogst­waarschi­jn­lijk neer­waarts uit zou vallen en dan de onderkant van het roodachtige blok­je zou opzoeken.

De onderkant is inmid­dels opge­zocht, maar voor­dat u mij met com­pli­menten over­laadt moet ik even kwi­jt dat ik daar­na schreef wat er zou gebeuren als de koers aan de bovenkant van het groene blok­je zou uit­breken. Eerlijk is eerlijk!

Wat nu? Wel, ik heb de groene sti­j­gende trendli­jn getek­end. Niet de aller­be­lan­grijk­ste trendli­jn in de geschiede­nis van de TA, maar lat­en we hem toch in de gat­en houden. Op moment van schri­jven is de koers die trendli­jn intra­day aan het testen. Een neer­waartse door­braak is niet welkom voor diege­nen die long zit­ten. De rode hor­i­zon­tale ste­un is al neer­waarts door­bro­ken en de door­braak van de groene lijn zo de vol­gende verzwakking van de grafiek beteke­nen. Heeft u nog geen prof­it stop/​stop loss dan wordt het hoog tijd dat u daar werk van maakt. 

Sig­ni­fy op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

De vraag is of Sig­ni­fy kan bode­men op 40 euro. Als we direct naar de chart gaan dan zien we ongeveer op dat niveau de groene hor­i­zon­tale lijn getek­end. De koers bivak­keert nu voor de derde keer in twee maan­den op dat niveau. De vraag beant­wo­or­dend, ja, het zou best zo kun­nen zijn dat Sig­ni­fy daar zijn bodem gaat vinden.

Als ik naar de grafiek kijk vanu­it trader­s­stand­punt (is dat een Ned­er­lands woord?) dan zou ik (nog) niet kopen. Ik zie namelijk ook dat alles plaatsvin­dt bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal. De kans is dus aan­wezig dat de bears nog niet klaar zijn en de koers verder willen drukken.

Mocht het geld nu in uw zak bran­den en wilt u de kans niet mis­sen, dan kunt u kopen met de gedachte dat het niveau het gaat houden. Bek­ijk dan waar uw tar­get komt én waar u uw stop neer­legt. Is de RRR (risk-reward ratio) gun­stig, dan kunt u een trade overwegen. 

ING op ver­zoek van lez­eres Rus­sia:

Ik zie drie zak­en die de grafiek deden verzwakken:

1. de neer­waartse door­braak van de oran­je sti­j­gende trendli­jn
2. de neer­waartse door­braak van de rode hor­i­zon­tale ste­un en
3. de gap waarmee dat ging gepaard. 

Ter hoogte van de paarse hor­i­zon­tale lijn probeert de markt nu rust/​even­wicht te vin­den. Ik vergeet te melden dat als ik een sti­j­gende trendli­jn vanaf de bodem eind feb­ru­ari over de vol­gende twee bodems zou teke­nen dat de koers daar inmid­dels onder­staat. Daarmee hebben we verzwakking vier te pakken.

Ik zou niet kopen en de kat uit de boom kijken. Zit u in ING, dan zou ik bli­jven zit­ten, maar wel heel goed gaan kijken waar ik mijn stop zou leggen.

De Nas­daq op ver­zoek van lez­er Dowjones:

De Nas­daq ligt er nog best aardig bij vergeleken met som­mige aan­de­len en indies. Natu­urlijk, de koers is door het paarse sti­j­gende trendli­jn­t­je geza­kt en heeft iets van een negatieve diver­gen­tie bij de RSI neergezet, maar verder is er (nog) weinig aan de hand. De blauwe hor­i­zon­tale lijn is aan een eerste test onder­wor­pen en dat kijkt tot nu toe goed af te lopen.

Thrillseek­ers hebben ter hoogte van de blauwe ste­un over de top van sep­tem­ber gekocht, met een stop, en wacht­en af of de koers verder wil sti­j­gen. Bijvoor­beeld tot aan de vorige top­pen, zie de rode lijn.

Kijk maar naar de AEX ter vergelijk­ing met de Nas­daq. Welke index vin­dt u er beter bijliggen? Voor mij is het wel duidelijk, dat is de Nasdaq.

De AEX laat verzwakking op verzwakking zien. Met deze intra­day als slotko­ers zou de index ook nog eens buiten het sti­j­gende trend­kanaal komen. Laat de AEX maar even uitrazen en bek­ijk het alle­maal maar lekker vanaf de zijkant.

+++++ + + + + +
Ondanks dat ik niet alle ver­zoeken heb kun­nen behan­de­len mag u natu­urlijk weer nieuwe ver­zoeken indi­enen. Heeft u nog nooit een ver­zoek gedaan, trek de stoute schoe­nen aan en laat het me weten!
+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

2 december 2021, 07:21

Graag zilver en advanced metallurgical AMG. Bedankt

(0)
1 december 2021, 18:06

Graag Aperam, CAC 40 en BEL 20 indien er plaats is...

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.