...

TA - Online retail VS

26 juni 2020, 08:08 | Mister Jordan | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Winke­len via het inter­net was natu­urlijk al een trend. Het virus heeft de maatschap­pij min of meer ged­won­gen om meer gebruik te mak­en van de online omgev­ing, of het nou op werk- of winkel­ge­bied is. Van­daag bek­ijken we hoe de online retail­markt hierop reageert door in te zoomen op de charts van Ama­zon, Aliba­ba en Shopify.


Ama­zon

Ama­zon is natu­urlijk de wereld­spel­er op het gebied van online retail. Tussen sep­tem­ber 2018 en april 2020 was de koers flink aan het worste­len met de ste­un op 1682,50 USD en de weer­stand op 2037,50 USD (paarse ellipsen). Net voor de CRASH (20 feb­ru­ari) had de koers ein­delijk de weer­stand gebro­ken. Dit was van korte duur, bin­nen no-time werd de wel­bek­ende ste­un opge­zocht. Dit bleek een ste­vige te zijn want een defin­i­tieve door­braak werd voorkomen.

Toen beleg­gers doorkre­gen dat het virus niet per se een bedreig­ing hoefde te zijn voor Ama­zon spoot de koers ervan­door zon­der achterom te kijken. De RSI-indi­ca­tor (weergeven onder­aan de chart) ging van over­sold’ naar over­bought’, het kruisen van de MA-20 (groene lijn) over de MA-50 (rode lijn) gaf een extra sein dat de trend aan het omslaan was. 

Dit aan­deel neemt bij­na geen adem­pauze. Momenteel beweegt de koers opwaarts langs de blauwe trendli­jn opzoek naar een nieuwe all-time high. Een koopsig­naal op zo’n niveau is moeil­ijk te recht­vaardi­gen. Op dit moment ben ik neu­traal gestemd en kijk ik vooral of de trendli­jn én de ste­un op 2489 USD intact bli­jft. Pas dan zou ik een actie beter kun­nen onderbouwen.

Aliba­ba

Aliba­ba is natu­urlijk de grote con­cur­rent van Ama­zon. Het Chi­nese bedri­jf staat geno­teerd op de Amerikaanse beurs, vroeger was het een stuk makke­lijk­er om een dergelijke list­ing’ te kri­j­gen (zie de doc­u­men­taire The Chi­na Hus­tle’ op Net­flix). Aliba­ba heeft in 2019 meerdere keren geworsteld met een ste­vige weer­stand op de 188 USD grens. In novem­ber van dat jaar werd de weer­stand ein­delijk gebro­ken, gevol­gd door een all-time high op 230 USD. De koers raak­te net als bij Ama­zon in verval. 


Nadat de angst uit de koers verd­ween werd via het blauwe trend­kanaal een opwaartse trend ingezet. Deze opwaartse trend werd steil­er, zie de tweede blauwe trendli­jn. Op het moment van schri­jven is de steilere trendli­jn nog steeds intact. Net als bij Ama­zon sta ik er op dit moment neu­traal in. Ondanks dat de trend opwaarts is, is het lastig om nu posi­tie te kiezen. Ik verwacht dat de koers een nieuwe aan­val op de weer­stand zal doen maar de koers staat op een belan­grijk kruis­punt. Hier­bij zal of de weer­stand op 230 USD of de steilere trendli­jn door­bro­ken worden. 

Shopi­fy

Shopi­fy heeft een mooi con­cept waarmee een­voudig web­shops opgezet kun­nen wor­den. Dit klinkt sim­pel maar het is niet alti­jd even makke­lijk om de voor­raad op peil te houden en op tijd te lev­eren aan de klant. De koers heeft hier blijk­baar geen last van. Een groot deel van 2019 bewoog de koers rond de 297 USD grens. Begin 2020 brak de koers naar boven uit tot­dat het virus de koers weer richt­ing de bek­ende ste­un­li­jn dwong. 

Er is één ding wat opvalt wan­neer je de Ama­zon, Aliba­ba en Shopi­fy met elka­ar vergelijkt. Na de CRASH wordt de ste­un­li­jn getest waar­na de koers ervan­door gaat zon­der achterom te kijken, gevol­gd door all-time highs. De koers van Shopi­fy schi­et ook te ver door, dit is ook terug te zien aan de RSI-indi­ca­tor welke een over­bought’ sig­naal afgeeft. Ik zie een short­kans richt­ing de eerste ste­un­li­jn op de 777 USD (ongeveer 10%). Het valt wel aan te raden om de eigen stop-loss strak te houden.

Con­clusie

We zien bij deze drie online bedri­jven dat wan­neer de angst uit de koers is, nieuwe all-time highs neergezet wor­den. Op dit moment sta ik neu­traal tegen­over Ama­zon en Aliba­ba. Bij Shopi­fy zie ik wel een stortkans richt­ing de eerste ste­un­li­jn op 777 USD (ongeveer 10%). 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »