...

TA - Opzoek naar steunlijnen

4 oktober 2021, 08:55 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Akzo Nobel


Een aan­tal aan­de­len doen al enige tijd een stap­je terug in de AEX. Van­daag wil ik daar 3 van behan­de­len. We begin­nen met de verf­spe­cial­ist Akzo Nobel. Er werd een mooie all-time high neergezet op de 108 EUR. De afgelopen maan­den is dit niveau al vier­maal getest zon­der suc­ces. Na de vierde onsuc­cesvolle test vol­gden de win­st­ne­min­gen elka­ar in rap tem­po op. Bin­nen 1 beurs­maand stond het aan­deel alweer 15% lager.

Het aan­deel nadert een belan­grijke ste­un­li­jn, welke ligt op 92 EUR. Ter hoogte van de 3 rode pijlen kunt u zien dat dit niveau in het verleden heeft gedi­end als een ste­vige weer­stand. Ik ben benieuwd of dit niveau stand­houdt en hier­door een nieuw instap­mo­ment ontstaat. 

Heineken


Heineken is het net als AB InBev even hele­maal kwi­jt. Oplopende kosten wat betre­ft grond­stof­fen, ver­pakkings­ma­te­ri­aal en trans­port drukken de koers. Vanaf de all-time high op 104 EUR staat het aan­deel al ruim 13% lager. Ter hoogte van de rode pijl zien we een death cross’ wat gezien kan wor­den als een negatief signaal. 

Mid­dels de licht­blauwe down­trend brak de koers al de eerste ste­un­li­jn op 93 EUR. De vol­gende ste­un­li­jn ligt op 87 EUR. Het heeft er alle schi­jn van dat dit niveau op korte ter­mi­jn getest gaat wor­den. Net als bij Akzo Nobel wacht ik eerst af of dit niveau stand­houdt. Indi­en dit het geval is, is het belan­grijk om aan­vul­lende posi­tieve sig­nalen te spot­ten zodat een nieuw instap­mo­ment bepaald kan worden. 

Philips


We sluiten van­daag af met Philips, ook een aan­deel dat een ste­un­li­jn aan het opzoeken is. In augus­tus was er een dou­ble bot­tom’ in de maak ter hoogte van de 37 EUR (tweede groene pijl). Een omme­keer van de negatieve trend leek aanstaande. De neer­gaande trendli­jn werd voor een lan­gere peri­ode getest en ook kroop de MA-20 boven de MA-50 (zie paarse ellips). De uit­braak­pogin­gen wer­den de afgelopen 3 weken meer­maals afgeslagen. 

De koers lijkt weer af te steve­nen op de bek­ende ste­un­li­jn met een eventuele hertest als gevolg. Het aan­deel wordt steeds verder de wedge’ inge­drukt en aanzien­lijke pri­js­ac­tie lijkt onver­mi­jdelijk. Een instap­mo­ment zie ik pas wan­neer de ste­un­li­jn stand­houdt en daar­bij ook de neer­gaande trendli­jn opwaarts gebro­ken wor­den. Gezien de smalle wedge’ zal okto­ber een belan­grijke maand wor­den voor dit aandeel. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft een long­posi­tie in Philips.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

4 oktober 2021, 11:33

Interessante grafieken !

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.