...

TA Philips en RH: AEX 2 van 5

10 april 2021, 16:04 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Relx, Rand­stad, Pro­sus, Philips en NN, dat zijn de grafieken die van­daag de revue passeren. Met andere woor­den, de tweede col­umn van een serie van vijf columns waarin ik alle aan­de­len uit de AEX tech­nisch bek­ijk. Lat­en we maar van direct start gaan.


De eerste grafiek op deze mooie zater­dag is Relx.

Ik heb bewust voor iets meer koer­shis­to­rie gekozen, zodat ik de vorige top nog even mee kon pikken. Zo kun­nen we de hele koers­be­weg­ing van net voor het virus tot aan heden in per­spec­tief plaatsen.

De uit­gev­er behoort zek­er niet bij de best presterende aan­de­len sinds de dip door het virus, maar is zek­er ook niet slecht presterend. Er zijn diverse peri­odes te zien waarin het aan­deel zijwaarts bewoog. Sinds het begin van maart (2021) heeft de koers er zin in en rek­ende al af met twee hor­i­zon­tale weer­stand­sli­j­nen. De blauwe op euro 21,45 en de groene op euro 21,92.

Mocht het Relx nu lukken boven de groene lijn te bli­jven, dan is het vol­gende koers­doel de rode lijn op euro 25,25. Bezit­ters kun­nen bli­jven zit­ten en werp wel hier en daar een blik op uw stop.

Vergelijk Relx met Rand­stad en u ziet dat Rand­stad het beter heeft gedaan. De koers is al opwaarts door de top van voor het virus geste­gen. Kijk ook hoe dat gebeurde, het is een bij­na onwaarschi­jn­lijke reeks van hogere bodems en hogere toppen.

Boven de groene sti­j­gende trendli­jn zoekt Rand­stad het hogerop en brak al door de groene hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn en de blauwe hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. De niveaus van bei­de lij­nen liggen op respec­tievelijk euro 51,80 en euro 56,10.

De mooie koers­be­weg­ing rechts op de grafiek kan de koers nu optillen naar het niveau van het paarse wijsvingertje. 

Bli­jf rustig zit­ten waar u zit en laat de koers zijn werk doen. Het vol­staat geregeld naar uw stop te kijken.

Ein­delijk. Ein­delijk een grafiek die een beet­je afwijkt. Geen sti­jging de laat­ste weken, maar een zijwaartse tot zelfs licht dal­ende beweg­ing. Bij de voor­laat­ste behan­del­ing van dit aan­deel wees ik al op de rare” uitsch­i­eters. Kijk maar eens naar het blauwe pijlt­je, het rode vlagget­je en de paarse pijl. Drie keer schoot de koers als een raket omhoog om even­zovele keren weer fors in te lev­eren. Dat zie ik niet vaak gebeuren bij liq­uide aan­de­len, bij aan­de­len waar vol­ume in zit.

Op moment van schri­jven is er geen aan­lei­d­ing afscheid te nemen van Pro­sus. Die mening veran­dert mocht Pro­sus door de ste­un op euro 93,10 zakken.

Kijk­end naar Philips en de meeste grafieken begint het saai te wor­den. Ik voel me bij­na over­bod­ig als tech­nisch anal­ist! Dit is het zoveel­ste aan­deel dat ges­taag hogere bodems en hogere top­pen neerzet. Ik moet een beet­je terug­denken aan de tijd van de camp­ing­hausse, waar mijn klanten van des­ti­jds mij begonnen uit te leggen hoe beleggen in elka­ar stak. Natu­urlijk herin­neren we ons nog hoe dat afliep…

Philips ligt er goed bij en ik kan de tekst bij­na copy-pas­ten: bli­jf gerust zit­ten en pas alleen uw stop aan.

+++++ + + + + +

Over een stop gespro­ken. Onder de col­umn van afgelopen don­derdag kwam lez­er Poly­glot met een zeer belan­grijke vraag. Hij vroeg wat het beste is: een intra­day stop of end-of-day?

Mijn antwo­ord is dat ik het niet weet. Zelf bepaal ik het alti­jd per trade. Zo bepaal ik ook alti­jd per trade of ik de markt laat zien waar ik mijn stop leg. Er zijn hele boekenkas­ten over volgeschreven wat waar te doen. 

Om toch een beet­je antwo­ord te geven, als ik intra­day han­del dan leg ik een stop loss daad­w­erke­lijk in. Het nadeel is dan dat de markt het weet en in een dunne markt de koers ernaar toe zou kun­nen drukken. Bij een swing­trade bepaal ik wel mijn stop loss, maar leg hem meestal niet in.

Wat ik het meest belan­grijk vind zijn de vol­gende twee zaken:

1. Bepaal vóór de trade het niveau van uw stop loss en

2. Houd u zich er alti­jd aan!

Met num­mer twee bedoel ik dat ik mijn stop alti­jd respecteer. Pas uw stop nooit naar bene­den aan (in het geval van een koop), naar boven mag wel.

+++++ + + + + +

Het is alweer tijd om naar de laat­ste grafiek te gaan en dat is NN.

Dit wordt echt copy-pas­ten. Het ver­haal van steeds hogere bodems en steeds hogere top­pen doet ook hier opgeld. Het is geweldig als u het aan­deel bez­it en verve­len­der voor diegene die aast op een lager instap­punt. De markt gunt u dat niet.

Maar ik kan u nu als verk­lap­pen dat dat lagere instap­punt vroeg of laat gaat komen. Zo heeft de markt alti­jd gew­erkt en dat zal ook dit keer weer gebeuren. Het kan mor­gen” gebeuren of over een aanzien­lijke tijd, maar het gaat gebeuren.

Bli­jf onder­tussen in NN zit­ten en laat de koers oplopen. U raadt het waarschi­jn­lijk al wat ik nu ga schri­jven. Pas uw stop waar nodig aan. Zit u al op winst, over­weeg dan een trail­ing stop.

Ik wens u een pret­tige voortzetting van uw weekend. 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.