...

TA Prosus, RD, zilver, AEX, AMX

22 juni 2021, 08:05 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)

Er zijn weer een aan­tal ver­zoeken bin­nengekomen en die gaan we in de col­umn van van­daag tech­nisch bek­ijken. Ik heb zelf ook enkele grafieken uit­gekozen en zo zal er hopelijk weer een leuke mix ontstaan. Mocht u aan­de­len en/​of indices mis­sen, laat het dan onder bij de reac­ties even weten en wellicht vin­dt u uw favori­et de vol­gende keer in de columns terug. 


Om in EK-sfer­en te bli­jven, we trap­pen af met de AEX.

Op de grafiek van de AEX gaat het er natu­urlijk om of de voor­ma­lige relatief zware weer­stand het nu gaat houden als nieuwe ste­un. Gis­teren dook de koers er intra­day onder, maar de slotko­ers was dan wel weer boven die ste­un. Heel pre­matu­ur, maar het lijkt er dan op dat de ste­un zou kun­nen gaan houden.

Het kan voor de wat meer offen­sieve belegger/​trad­er zelfs een instap­punt zijn, maar vergeet dan niet uw stop loss niveau te bepalen. Bij voorkeur vóór­dat u de long­posi­tie inneemt.

Lez­er Dowjones wil graag een tech­nis­che analyse van ASML en het zil­ver. Ik begin met het zilver.

Zil­ver liet min­i­maal drie verzwakkin­gen zien, drie die van de grafiek afs­pat­ten. Achtereen­vol­gens zette zil­ver een lagere top neer, viel uit het sti­j­gende trend­kanaal en viel door ste­unen, die wer­den gevor­md door voor­gaande bodems. Daar heeft uw adviseur weer hele­maal gelijk als hij/​zij roept: Ja meneert­je (mevrouwt­je), op de top gaat nu een­maal geen belletje”.

Na de recente dre­un lijkt de koers nu ste­un te zoeken op een onop­val­lend bodem­p­je van april dit jaar, zie de onder­bro­ken lijn. Houd er echter reken­ing mee dat dit een tussen­sta­tion kan zijn. De kleine pauze in de dal­ing om ver­vol­gens verder weg te vallen. De bodem van eind maart wordt dan een target.

Ik kan iets van een sti­j­gend trend­kanaal teke­nen bij ASML. De laat­ste top reik­te niet meer tot aan de bovenkant van dat trend­kanaal. Dat is op zich niet erg, maar wel iets om in het achter­hoofd te houden. Het is iets min­der sterk. 

ASML lijkt nu uit op een test van de groene lijn die over de top van de maand april ligt. Het is wellicht nog te vroeg, maar ik verwacht dat deze ste­un het zou moeten gaan houden. Is dat onver­hoopt niet het geval, houd u dan reken­ing met een rit naar de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal. Mijns inziens mag u op dit moment nog steeds reken­ing houden met per sal­do hogere koersen.

Hier­boven ziet u de dag­grafiek van onze Konin­klijke. Waar ik eerst alleen het vraagteken­t­je had staan is het nu een zek­er­hei­d­je gewor­den. De koers is inder­daad afgeketst op de oran­je sti­j­gende trendli­jn die eerst dienst deed als ste­un en nu als weer­stand. U ziet overi­gens dat de oran­je trendli­jn al twee keer eerder dienst deed als weerstand.

Een zijwaartse beweg­ing voor de nabi­je toekomst bij RD is een zeer waarschi­jn­lijk sce­nario wat mij betreft. 

Pro­sus stond op de ver­lan­gli­jst van lez­er Mis­ter bluesky.

Pro­sus gaat tot het gaat­je. Beter gezegd: Pro­sus gaat tot de apex. U ziet de rode dal­ende trendli­jn en de groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn. In plaats van een door­braak in een eerder sta­di­um van een van de twee lij­nen kiest Pro­sus (Lees: u, ik en alle andere lez­ers en beleg­gers) ervoor om hele­maal niets te kiezen en in het sni­jpunt te verd­wi­j­nen. Dat is ook een keuze!

Natu­urlijk weten we nu dat daar i.i.g. deze week een eind aan gaat komen. Op moment van schri­jven zie ik voor de komende peri­ode Pro­sus boven de ste­un bli­jven, dus ver­taald de rode lijn opwaarts uit­ne­men. Dus niet met kracht, maar door gewoon zijwaarts te bewe­gen. Mocht nu toch de ste­un het begeven, dan ligt er nog een ste­un­t­je onder, zie de groene onder­bro­ken lijn.

Ik eindig met een korte blik op de AMX.

We ken­nen hem van afgelopen week toch? Lagere top­pen, uit het sti­j­gende trend­kanaal gevallen en door een bodem­p­je gezakt. 

De blauwe hor­i­zon­tale lijn moet nu als vangnet dienen. Naar mijn mening is dat een lijn van beteke­nis, gezien het aan­tal keren dat die lijn zow­el als weer­stand als als ste­un is getest.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.