...

TA RD, AEX, Aegon, VW, goud en Nokia

1 juli 2021, 08:51 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (3)

Van­daag kri­jgt u een tech­nis­che analyse van vier aan­de­len, een index en een edel­metaal. We bli­jven niet alleen in Ned­er­land maar we gaan ook de grens over. Drie van de zes grafieken zijn op ver­zoek van lez­ers. We starten snel de machines op en gaan van start.


Ik begin met een belan­grijke med­edel­ing: de grafieken van de index en aan­de­len zijn voor­beurs gemaakt. Ze zijn dus tot en met de slotko­ers van gis­teren (woens­dag). Ik werp als eerste een blik op de AEX.

Ten opzichte van afgelopen dins­dag is er niet zo heel veel veran­derd op de grafiek van de AEX. Wel is de kracht van de weer­stand, zie de rode onder­bro­ken hor­i­zon­tale lijn, iets toegenomen. De index heeft daar weer de neus gestoten en is weer iets gedaald. Met onze beurs­graad­me­ter zit­ten we dus min of meer gevan­gen tussen 719,60 aan de onderz­i­jde en 736 aan de bovenzijde.

Kijken we van enige afs­tand naar het plaat­je dan zien we nog steeds hogere bodems en hogere top­pen en is er niet heel veel aan­lei­d­ing om aan te nemen dat dit pro­ces tot een einde is gekomen.

Dan ga ik al direct naar het eerste verzoek:

Goud. Op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky. Dat goud uit het sti­j­gende trend­kanaal is gevallen spat duidelijk van de grafiek af. De val daar­na was best fors, maar de koers lijkt nu ste­un te hebben gezocht op de groene onder­bro­ken ste­un­li­jn. Die ste­un is te vin­den rond USD 1.758.

De pri­js van goud beweegt de laat­ste tijd bin­nen het roze blok­je. De pri­js zou daar aan de bovenkant kun­nen uit­breken. Echter, op moment van schri­jven acht ik de kans van een uit­braak juist aan de onderz­i­jde hoger dan 50%. Voorzichtigheid gebo­den dus met deze grafiek.

Lez­eres Hele­na vroeg of ik naar de grafiek van Nokia wilde kijken. Bij deze. 

Ik besef dat ik redelijk veel lij­nen heb getek­end, maar toch is het redelijk simpel:

- de rode hor­i­zon­tale lij­nen zijn weerstanden

- de groene hor­i­zon­tale lijn is een steun

- de licht­groene lijn en de blauwe lijn zijn sti­j­gende trendli­j­nen (bei­de steun)

Daar­naast hebben we de groene dal­ende trendli­jn. Deze deed dienst als weer­stand, maar de koers is daar met een gap opwaarts doorheen gebro­ken. Het roze blok­je geeft de range aan waar Nokia zich tussen beweegt. Geen Koop, geen Verkoop, maar een goede Houden op moment van schrijven.

We gaan een korte blik op Olies werpen:

De twee belan­grijk­ste items op de grafiek van RD zijn voor mij het sti­j­gende trend­kanaal en de oran­je sti­j­gende trendlijn. 

De oran­je sti­j­gende trendli­jn doet duidelijk dienst als weer­stand. Merk op dat de lijn eerder dienst deed als ste­un. De lijn werd al in mei getest als weer­stand en wederom in de maand die net is afges­loten, zie de twee rode pijlen.

Het sti­j­gende trend­kanaal is in die zin belan­grijk dat de koers daarbin­nen moet bli­jven om kans te mak­en op per sal­do hogere koersen. Gis­teren (woens­dag) werd de onderz­i­jde van het trend­kanaal getest, zie de oran­je pijl. De beurs is inmid­dels open en de can­dle van van­daag neemt iets afscheid (tot nu toe) van de onderkant van het trend­kanaal. Dat is positief.

We kijken nu naar Aegon. Wat ziet u na een korte blik op de grafiek? Een sti­j­gende trend, een zijwaartse beweg­ing of een dal­ende trend?

Diege­nen die een dal­ende trend zien hebben het naar mijn beschei­den mening bij het rechte eind. Vanaf de top in maart zie ik lagere top­pen en lagere bodems. Onder de blauwe en rode dal­ende trendli­j­nen zie ik een neer­waartse door­braak van de paarse (voor­ma­lige) ste­un­li­jn. Op moment van schri­jven zit Aegon gevan­gen bin­nen het roze blok­je. Ik houd er reken­ing mee dat Aegon dat roze blok­je aan de onderz­i­jde gaat verlaten. 

De beurs is inmid­dels open en ik kan u vertellen dat de koers op moment van schri­jven opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn is gebro­ken. Desal­nit­temin bli­jf ik voorzichtig.

De laat­ste grafiek voor van­daag is die van Volk­swa­gen en is op ver­zoek van lez­eres Hele­na.

Het eerste wat ik wil melden is dat de koers van VW neer­waarts door de oran­je sti­j­gende trendli­jn is gevallen. Daar­naast zien we VW aardig inlev­eren onder de rode dal­ende trendli­jn. Bei­de wapen­feit­en speelden zich af bin­nen de rechthoek die we als trad­in­grange kun­nen aanmerken.

Als ik de grafiek bek­ijk heb ik geen enkele drang om nu het aan­deel nu aan te kopen. Het aan­deel beweegt weliswaar dicht bij de onderz­i­jde (ste­un) van de trad­in­grange, maar dat is voor mij niet vol­doende om het aan­deel op te pakken. 

De vol­gende col­umn ver­schi­jnt in het week­end, tot dan!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

1 juli 2021, 12:45

Ik baseer me vooral op de fundamentele analyse maar wat een aanvulling vind ik jouw technische analyses ! Ik blijf in de knoei zitten met prosus. Fundamenteel een dikke buy maar technisch heb ik schrik van een knal naar beneden. Is dit terecht ? Dus nog maar eens Prosus technisch bekijken ?

(1)
1 juli 2021, 10:46

Top Marcel dat je regelmatig goud en zilver bespreekt. Bedankt.

(1)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.