...

TA RD, AEX, ASML, VPK, Prosus, Corbion, WKL en CM.com

7 oktober 2021, 00:36 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Een hele wasli­jst aan grafieken van­daag. Ik vond het beter om vroeg op de don­derdag te begin­nen zodat u als lez­er de hele dag heeft om de col­umn met maar lief­st acht (8) grafieken door te nemen! Er zijn veel ver­zoeken gekomen en dat moedig ik aan. Dank u!


Eén van de acht. Zijn er ouwet­jes onder mijn lez­ers, die ken­nen het pro­gram­ma ongetwi­jfeld nog. Wolters Kluw­er is door drie sti­j­gende trendli­j­nen geza­kt en wist in augus­tus en sep­tem­ber geen hogere top meer neer te zetten. OK, u heeft gelijk als u wijst op de hogere top vlak voor de val door de rode trendlijn.

De recente koers­be­weg­ing heb ik bin­nen een rood kadert­je gevat. De verwacht­ing is dat de koers daaruit gaat vallen. Bij een val uit dat rode kadert­je zou lez­er Dowjones hier een verkoop­kan­di­daat hebben. Door de vele ver­zoeken heb ik geen verdere (ver)koopkandidaten. Ik zal tra­cht­en daar in de col­umn van het week­end op terug te komen.

De open­ingsko­ers van woens­dag lag duidelijk onder het slot van die van dins­dag. Gedurende woens­dag zak­te de koers ver weg, tot aan op een haar na de groene ste­un­li­jn, om uitein­delijk nog redelijk te sluiten. Ik schreef het dins­dag al, ik ben niet gerust op de grafiek van de AEX, zelfs niet na de redelijk mooie can­dle van woens­dag. Ik wil min­i­maal een slotko­ers boven de rode dal­ende trendli­jn zien.

Daar ik van­daag maar lief­st acht grafieken behan­del zijn de tek­sten iets kor­ter. Cor­bion is op ver­zoek van lez­er ted.hulsman. Wel, vanaf eind mei tot aan nu ziet het er niet best uit met een flinke serie lagere top­pen en lagere bodems. Als we naar de laag­ste koers van gis­teren kijken dan moeten we terug naar 2 novem­ber 2020 om een lagere koers te vin­den. Ik heb er niet zoveel meer, maar geen haar op mijn hoofd die er aan denkt dit aan­deel te kopen.

Is er dan geen enkel licht­pun­t­je? Jawel, de koers tik­te op een haar na de blauwe lijn aan. Deze ligt over twee bodem­p­jes van novem­ber en decem­ber 2020. Wellicht gaat Cor­bion hier ste­un zoeken. Op mijn zoek­tocht naar trades zou ik deze grafiek van­daag weer even bek­ijken, nieuws­gierig naar de slotkoers.

Dit is CM​.com, ook op ver­zoek van lez­er ted.hulsman. Aan alle lez­ers, laat de ver­zoeken maar komen, leuk!

U heeft gelijk als u naar de korte ter­mi­jn kijkt, de trend is inder­daad dal­end. Kijkt u op een wat langer time­frame dan kunt u stellen dat de trend opwaarts is. De koers lijkt af te steve­nen op de groene ste­un­li­jn. Ik denk zelf nog niet aan kopen. Als u een gok­je wilt wagen, in de veron­der­stelling dat de groene ste­un het gaat houden, doe dat dan met een stop. Ik doe niet mee als u het niet erg vindt…

Lez­eres dman­tione stelt dat ze naar meerdere sig­nalen kijkt dan alleen de grafiek. Ik moedig dit aan, kijk naar alle zak­en die u belan­grijk vin­dt, zie ook mijn dis­claimer! Ik acht het mijn taak een zo goed mogelijke tech­nis­che analyse te lev­eren. Of mijn TA goed is, daar is een ieder vrij in om zijn/​haar mening over te vor­men. Alhoewel al onze vri­jhe­den stap voor stap bewust wor­den ingeperkt door de regering (of het­geen daar­voor door moet gaan) bent u (nog steeds) vrij een eigen mening te hebben. U mag mij in het erg­ste geval zelfs als con­tra indi­ca­tor gebruiken!!!

Als puur en 100% tech­nisch anal­ist kijk ik naar niets anders dan grafieken. Of een aan­deel duur” is of niet boeit me absolu­ut niet. Wat ik wel belan­grijk vind is dat iedereen op zijn/​haar eigen wijze naar de beurs kan en mag kijken. ASML lijkt bezig ste­un te zoeken op de groene lijn, maar ik ben daar nog niet zo zek­er van. Past u op met dit aandeel. 

De drie laat­ste grafieken zijn op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky, wat zou ik zijn zon­der hem!

Ik heb de twee trend­kanalen wegge­haald. Zijn er lez­ers die ver­liefd zijn gewor­den op die trend­kanalen, blad­er dan gewoon even terug naar eerdere columns. 

Ik wil nu focussen op de rode dal­ende trendli­jn, u ziet dat de koers daaron­der noteert. Kop­ers tra­cht­en de koers de afgelopen dagen boven de paarse ste­un­li­jn te houden, iets wat ze ter­nauw­er­nood lukt. De recente (en zoveel­ste) lagere bodem voor­spelt niet veel goeds. Ik bli­jf ver weg bij dit aan­deel. Natu­urlijk zie ik wel de posi­tieve diver­gen­tie bij de RSI.

Ondanks een tikkie terug van­daag staat RD nog steeds boven het (nieuw getek­ende) groene trendli­jn­t­je. Jam­mer genoeg lag het slot (een frac­tie) onder de oran­je trendli­jn. Alhoewel de laat­ste twee can­dles net geen dark cloud cov­er vor­men ben ik gene­gen het wel als zodanig te behan­de­len. Met andere woor­den, ik verwacht eigen­lijk van­daag al een slot onder de groene trendli­jn te zien. Hopelijk kri­jg ik geen gelijk.

Rest mij alvorens van een welver­di­ende nachtrust te geni­eten naar Vopak te kijken.

Het dal­end trend­kanaal kan wat mij betre­ft de the­o­rieboek­jes in. Schit­terend. Onder de blauwe dal­ende trendli­jn zien we lagere top­pen elka­ar in hoog tem­po opvol­gen. Ik wil dit aan­deel niet hebben en ook niet kopen. Dat gezegd hebbende ga ik op twee pun­t­jes wijzen:

1. de koers heeft al maan­den de onderz­i­jde van het dal­end trend­kanaal niet opge­zocht en

2. ik zie bij de RSI een posi­tieve divergentie.

Van bei­den word ik niet warm of koud. Het is slechts iets waar ik mor­gen reken­ing mee houd als ik weer naar de grafiek kijk.

Mocht­en er geen ver­zoeken komen dan behan­del ik in het week­end Akzo, DSM, Adyen, Unilever, Heineken en Ahold. Maar…geef vooral uw favoriet(en) aan mij door!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

7 oktober 2021, 19:27

En misschien nog eens zilver. Is er wat bodeming boven 22 ?

(0)
7 oktober 2021, 13:46

Graag een signify en ter opvolging nog eens prosus ( al was het maar 1/10 van een seconde ;) . Trendbreuk bij deze laatste naar boven ? Bedankt.

(0)
7 oktober 2021, 11:35

Kan u een paar andere chipbakkers even duiden, zoals :Melexis- Xfab - infineon, Nordic Semiconductor en het taiwanese TSMC, waar liggen de opportuniteiten??

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.