...

TA RD, Akzo, AEX, Prosus, BAM, en OCI

16 december 2021, 00:17 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (1)

Hier is het avond en waarschi­jn­lijk ligt in Ned­er­land de meerder­heid van de lez­ers al te slapen. Slaap lekker door en dan stel ik de col­umn samen. Twee lez­ers hebben ver­zoeken inge­di­end en die komen (bij­na) alle­maal aan bod. Ik heb zelf ook een grafiek gekozen. OCI op ver­zoek van lez­er ted.hulsman

Het gaat een beet­je op een dubbele top lijken bij OCI. We zouden de oran­je lijn als de nek­li­jn van de dubbele top kun­nen aan­wi­jzen. Als we niet zo nauw kijken dan kan de groene lijn ook als nek­li­jn dienen. Met een dubbele top en de daaropvol­gende door­braak van de nek­li­jn kun­nen we een koers­doel bereke­nen. We pakken de hoogte van de nek­li­jn tot aan die dubbele top. In dit geval om en nabij de 3 euro. Ver­vol­gens nemen we het niveau van de ste­un-/ nek­li­jn — zo’n 23 euro — en trekken daar de drie euro van af. Het koers­doel zou dan rond de 20 euro worden.

De door­braak is er nog niet als we de groene lijn aan­houden. Wel is de koers van­daag nage­noeg op de groene lijn gesloten.…

Mee­doen met onze sig­nalen kan nu via de nieuwe aan­bied­ing, die loopt tot 1 maart 2022. Schri­jf u dan snel in via de ein­de­jaar aan­bied­ing tot 1 MAART voor €25. Ga meteen naar onze Trader­shop via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Konin­klijke Olie op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Olies heeft een klein beet­je moeite met het zoeken van een duidelijke richt­ing. Niet al te lang gele­den brak de koers opwaarts uit het dal­ende trendkanaaltje.

De recente dal­ing brengt RD op een driedubbele ste­un gevor­md door:

1. de bovenkant van het rode dal­ende trend­kanaalt­je (de minst belan­grijke van de drie)
2. de blauwe hor­i­zon­tale lijn en
3. het groene sti­j­gende trendlijntje.

Als de koers hier geen ste­un weet te vin­den dan weet ik het ook niet meer. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik het nooit weet, de beurs doet namelijk gewoon wat hij zelf wil, al dan niet ste­vig gema­nip­uleerd door lat­en we zeggen belanghebben­den”. Lat­en we het net­jes houden.

Houd reken­ing met de ste­un en het zou zwak zijn als RD daar doorheen valt.

BAM op ver­zoek van lez­er ted.hulsman

Een goede keuze, want welke kracht gaat het op de korte ter­mi­jn win­nen? Zijn het de bears die onder de rode trendli­jn de boel proberen te drukken of zijn het de bulls die op de groene sti­j­gende trendli­jn bepalen dat het zo wel genoeg is geweest? 

Wellicht ziet u bij de huidi­ge slotko­ers dat het om een dubbele ste­un gaat. Naast de groene lijn is er ook sprake van een oran­je steunlijntje.

Ook hier weet ik het niet, maar de strate­gie is ver­rassend sim­pel. Heeft u BAM dan is er geen reden afscheid te nemen. Ik zou overi­gens ook niet kopen. Née, bli­jf zit­ten en doe wel één ding: bepaal gis­teren” waar uw stop komt te liggen. Of dat een prof­it stop of stop loss is maakt niet uit. Bepaal waar hij komt!

AEX op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Eerst nog even slecht en goed nieuws voor lez­er Mis­ter bluesky. Het slechte nieuws is dat ik het ver­zoek om naar Alfen te kijken niet behan­del. Het goede nieuws is dat de col­umn van afgelopen dins­dag nog actueel is.

De AEX laat zich nog niet uit de tent lokken welke van de (ook dins­dag) beschreven sce­nar­i­o’s het zou kun­nen gaan wor­den. Met dezelfde slotko­ers als dins­dag licht het niet eens een tip­je van de sluier op.

Als ik zou MOETEN kiezen dan zou ik inzetten op het rode sce­nario. Gelukkig moet ik niets, ik heb nog steeds een vri­je wil en vri­je keuze. Met het huidi­ge beleid van de regering waarschuw ik nu alvast (voor de zoveel­ste keer) dat u (en ik) straks hele­maal NIETS meer te kiezen hebben. 

Ik bli­jf de kat bij de AEX even uit de boom kijken.

Akzo heeft van­daag even het groene hor­i­zon­tale ste­un­li­jn­t­je opge­zocht, getest en is daar­na iets boven die groene lijn ges­loten. Het was dus een ges­laagde test. Althans, van­daag. Of dat de komende dagen ook zo zal bli­jven daar durf ik geen vergif op in te nemen.

Vanaf het meerdere malen opzoeken van het niveau van de rode weer­stand­sli­jn gaat het even iets min­der voort­varend met Akzo. De swung is er zogezegd uit. De groene ste­un­li­jn, of wellicht beter het groene ste­un­li­jn­t­je straalt nog niet al teveel vertrouwen uit. Het is tot nu toe een beet­je een broos lijn­t­je. Maar het moet anderz­i­jds ook ergens begin­nen, niet?

Een neer­waartse door­braak zou niet al te gun­stig zijn voor de koers, die zou dan wel eens verder kun­nen gaan dalen. Wees op uw hoede. 

Pro­sus op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky

Pro­sus beweegt al sinds augus­tus dit jaar per sal­do zijwaarts. Of moet ik schri­jven sinds juli? Het maakt niet zoveel uit, PRX beweegt zijwaarts, punt.

Tij­dens de zijwaartse beweg­ing gevan­gen bin­nen het oran­je rechthoek­je zien we dat de koers de groene dal­ende trendli­jn opwaarts heeft uitgenomen. Ik heb ook nog een (niet zo heel erg belan­grijk) dal­end trend­kanaalt­je getek­end. U vin­dt dat trend­kanaalt­je terug hele­maal rechts op de grafiek. De koers is van­daag, ik moet schri­jven gis­teren, ver­war­rend met dat tijdsver­schil, op de onderkant van het kanaalt­je gesloten.

Voor de komende peri­ode moeten we in eerste instantie een voortzetting van de zijwaartse beweg­ing verwacht­en. Tot­dat de beurs ons anders vertelt, door een uit­braak. Zit u in Pro­sus bepaal dan uw stop en bli­jf zit­ten waar u zit.

Ik zie u allen hoop ik in het week­end weer! 

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

17 december 2021, 12:33

En wat denkt u u nu van zilver en goud? Zouden ze nu toch niet vertrokken zijn naar hogere regionen ? Bedankt.

(0)
16 december 2021, 12:26

goedemiddag,
Kunt u Umicore en AMG langs de technische meetlat leggen?
mvg,Reteip

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.