...

TA RD, ASML, Ahold, Prosus, Ordina, goud en Iteos Therapeutics

11 november 2021, 19:05 | Marcel Bronner | leestijd: 7 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag heb ik zo’n lange wasli­jst aan ver­zoeken dat ik niet eens aan een analyse van de AEX toekom. Maar dat is juist goed, zoveel ver­zoeken. Aan iedere lez­er: trek de stoute schoe­nen aan en vraag u favori­et aan! Of juist het blok aan het been uit uw porte­feuille, laat maar komen! Zeven grafieken van­daag, de meeste met een iets kor­tere tekst dan normaal.


Dames gaan voor, van­daar dat ik met drie grafieken op ver­zoek van lez­eres Rus­sia begin.

Hier hebben we de dag­grafiek van Ordi­na. Rechts op de grafiek ziet u wat lijn­t­jes die ik waarschi­jn­lijk even moet verk­laren. Ten eerste ziet u een groen blok­je met daarin een koers­be­weg­ing die even per sal­do zijwaarts gaat na een leuke sti­jging. Het onder­ste paarse lijn­t­je geeft de hoogte van de sti­jging weer. Een patroon­t­je wat we vak­er zien is zo’n sti­jging gevol­gd door een zijwaartse beweg­ing, een vlagget­je. Vaak zien we dan een uit­braak naar boven gevol­gd door een sti­jging van ongeveer gelijk for­maat. Van­daar het tweede (boven­ste) paarse pijlt­je. De bovenkant van dat 2e lijn­t­je geeft het koers­doel aan. 

Nu alleen nog even afwacht­en of de koers daad­w­erke­lijk aan de bovenkant wil uitbreken…

Ahold brak woens­dag met de slotko­ers door het rode weer­stand­sli­jn­t­je. Daarmee lijkt, naar het zich nu laat aanzien, dat de bulls hun kruit hebben ver­schoten. De bears druk­ten de koers van­daag weer onder dat rode lijn­t­je. Het is dus in eerste instantie een false move, een niet ges­laagde uit­braak. Nu moet u weten dat zow­el de bulls als de bears nooit opgeven, dus mor­gen is er weer een dag. Op moment van schri­jven is het ver­standig om reken­ing te houden met een per sal­do zijwaartse beweg­ing tussen de rode lijn aan de bovenkant en de gri­jze lijn aan de onderzijde. 

Zit u dus in Ahold bli­jf dan zit­ten en accepteer een rit naar de gri­jze lijn. Het is natu­urlijk wel zaak het niveau van uw stop te bepalen.

Dan wil ik aan de hand van de grafiek van ASML een geweldige vraag van lez­eres Rus­sia behan­de­len. Zij vroeg onder de col­umn van afgelopen dins­dag iets over de RSI. Ik stelde dat ik de RSI graag ent­hou­si­aster mee had willen zien doen. Zij stelde daarop dat als die wel geweldig had meegedaan dat die dan in over­sold gebied had kun­nen komen en of ik dan niet had geschreven dat het aan­deel over­sold zou zijn. Top die vraag!!

Iedere tech­nisch anal­ist heeft zo zijn (lees ook haar) eigen werk­wi­jze. Zo zijn er tech­nisch anal­is­ten die met de RSI i.c.m. over­sold en over­bought werken. Ik niet, ik heb daar niets mee. Een aan­deel kan m.i. lan­gere tijd in over­bought gebied staan en toch vrolijk door sti­j­gen. Dat zou ik in een trade niet willen mis­sen. U bedoelde overi­gens stiekem over­bought i.p.v. oversold. 

Even vinger aan de (eigen) pols (er is namelijk geen zorg­per­son­eel meer vol­gens onze min­is­ter H. de Jonge, miss­chien zijn eigen beleid eens onder de loep nemen, wie is daar toch ook weer ver­ant­wo­ordelijk voor?) bij ASML, want de koers is uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je gevallen. Alhoewel het slot er toch weer tege­naan schurkt even op uw qui vive zijn! Bepaal het niveau van uw stop. 

Ik had een aan­tal ver­zoeken van lez­er Mis­ter bluesky gepar­keerd, daar komen we nu aan toe.

Alle mooie lijn­t­jes op een hoop, eigen­lijk beweegt Pro­sus sinds eind juli, begin augus­tus zijwaarts. Aan de onderkant voorkomt de paarse lijn een verdere dal­ing, aan de boven­z­i­jde voorkomt de oran­je lijn een verdere stijging.

Natu­urijk, het is niet ver­keerd dat de koers opwaarts door de groene dal­ende trendli­jn is geste­gen. En ja, de laat­ste tijd heeft de koers moeite met het rode trendli­jn­t­je dat als weer­stand dienst doet. Maar we zit­ten tot nad­er order gewoon in een zijwaartse beweging.

De tweede grafiek die ik in de koelka­st had gezet is die van een aan­deel waar ik nog nooit van had geho­ord: Iteos Therapeutics.

De bulls tillen het aan­deel steeds iets hoger, zie de steeds net iets hogere bodems boven het blauwe trendli­jn­t­je. De bears zeggen daar­ente­gen steeds tot hier en niet verder bij het niveau van de rode hor­i­zon­tale lijn. Bij de meest recente top ziet u een lichte negatieve diver­gen­tie bij de RSI.

De kans is nu iets grot­er dat de koers aan de boven­z­i­jde gaat uit­breken i.p.v een val door de blauwe trendlijn. 

Zit u in dit aan­deel, bli­jf dan vooral zit­ten, op slechts één voor­waarde: kijk goed waar uw stop komt. Heeft u het aan­deel niet, laat dat dan zo en wacht verdere ontwik­kelin­gen, zoals bijvoor­beeld een opwaartse uit­braak, af.

Het lijkt er inder­daad op dat het goud op weg is naar hogere regio­nen. Echter, ik gebruik het woord defin­i­tief liev­er niet. Hier­boven schreef ik al over de niet afla­tende stri­jd tussen de bulls en de bears.

Bij het vinkje ziet u de uit­braak door de blauwe hor­i­zon­tale lijn en wat mij betre­ft ligt de weg naar de rode hor­i­zon­tale lijn nu open. Het mooiste (als een soort beves­tig­ing) zou zijn als de koers eerst daalt naar het niveau van de blauwe lijn om het uit­braakniveau aan een test te onder­w­er­pen om dan op te stomen naar de rode lijn. Heeft u goud, bli­jf zit­ten waar u zit en bepaal even waar uw stop komt.

De vraag van Mis­ter bluesky is of Olies zich nu in een trad­in­grange bevin­dt, tussen euro 19 en 20. Mijn beschei­den mening is van niet. Ik meen namelijk het vol­gende te zien:

1. het zakken van de koers door de rode sti­j­gende trendli­jn
2. het zakken door de oran­je intra chart lijn
3. de oplev­ing tot bij­na die oran­je lijn en
4. ver­vol­gens een neer­waartse beweg­ing naar de onderz­i­jde van het groene blokje.

Mijn verwacht­ing is nu dat de koers uit het groene blok­je gaat vallen. Ik heb er een rood blok­je onder getek­end en de onderz­i­jde daar weer van zou een (lager) koers­doel kun­nen zijn. Eerder schreef ik al dat de koers kon terug­vallen naar de groene hor­i­zon­tale lijn om dan de sti­jging weer in te zetten. Ik ben nu iet­sje voorzichtiger gewor­den. Een hor­i­zon­tale trad­in­grange is zo’n beet­je het laat­ste wat ik verwacht, maar ik laat me alti­jd graag verrassen. 

+++++ + + + + +

Vin­dt u mijn analy­ses maar niets? Ver­tel het mij. Of gebruik me als als con­tra indi­ca­tor!!! Waardeert u mijn analy­ses, ver­tel het dan anderen!

+++++ + + + + +

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

12 november 2021, 18:33

Heb zelf ook Corbion onder de loep genomen. Had een dalende weerstandlijn getekend vanaf high augustus naar high september. Koers ging daar vandaag en gisteren doorheen. Daarnaast staat staat het aandeel na dik een maand wat zijwaarts verloop nu uit die box gebroken. Beide dus koopsignalen, maar heb ik de juiste lijn en box gebruikt?

(0)
12 november 2021, 18:26

Marcel, zou je eens naar BASF willen kijken? Ik heb zelf een steun getekend tussen de lows van maart 2020 en september 2021. Ook een lijntje van de dezelfde low in september en begin november. Koers lijkt daar steun te vinden. Maar heb ook weerstand getekend tussen highs van april 21 en september 2021. Koers zit dus in een wig. "Veiligst" is wachten tot koers uitbreekt, nu instappen met stop rond 61 is te gretig?

(0)
12 november 2021, 13:18

Mijn verzoekjes zijn de aex ( zo zit die er zeker tussen), alfen en een update voor arcelor. Bedankt.

(0)
11 november 2021, 23:12

Is ali baba met de huidige terugval (140> 180 >160) al laag genoeg getest ?
Als we dan toch virtueel in china zijn, wat met Baidu en Byd ?
grtjes en dank

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.