...

TA - Steun en weerstand in de AEX

20 september 2021, 08:11 | Mister Jordan | leestijd: 2 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (1)


ASML


Bij de chart van ASML bli­jft het records rege­nen. De uptrend (licht­blauwe trendli­jn) is nog steeds intact al waren er vorige week wat verzwakkin­gen zicht­baar. Er ontstond een weer­stand rond de 755 EUR. Afgelopen vri­jdag viel de koers, mid­dels een fors rode can­dle­stick, aanzien­lijk terug richt­ing het 20-daags gemid­delde (groene lijn). Zolang deze indi­ca­tor niet gebro­ken wordt is er niet veel aan de hand. De RSI noteerde met 70 — 80 ver in de over­bought zone. Een terug­val van de koers kwam daar­door niet geheel onverwachts. 

ASR


ASR heeft een belan­grijke horde genomen. In april van dit jaar werd de weer­stand op 38,50 EUR al eens getest, zon­der suc­ces. Eind augus­tus was het wel raak, mid­dels een flink opwaartse gap werd dezelfde weer­stand gebro­ken. Enkele han­dels­da­gen lat­er was er een pull­back te zien naar de bek­ende 38,50 EUR. De weer­stand is hier­mee veran­derd in een ste­un. De koers beweegt momenteel net­jes boven het 20-daags gemid­delde. Een verder oplopende koers lijkt in het ver­schi­et te liggen maar houdt wel de ste­un­li­jn in de gaten. 

Pro­sus


Pro­sus bli­jft de gebeten hond, de Chi­nese over­heid regeert met harde hand. Er wor­den steeds meer maa­trege­len / beperkin­gen ingevo­erd welke Chi­nese techbedri­jven schaadt. Op de chart is goed te zien dat de trend nog steeds neer­waarts gericht is. Er zijn meerdere (pogin­gen tot) uit­brak­en te zien. Telkens dook de koers toch weer onder de wel­bek­ende trendli­jn (zie rode pijlen). 

Op basis van de chart staat het aan­deel wel op een belan­grijk kruis­punt. De koers wordt steeds verder in de wedge geduwt. De neer­gaande trendli­jn en de ste­un op 67,50 EUR komen nu wel heel dicht­bij elka­ar. Een aan­deel om de aankomende beur­sweek zek­er in de gat­en te houden. 

Sig­ni­fy


Na een mooie bull run bij Sig­ni­fy is het tij nu gekeerd. Het aan­deel is in een neer­waart­ste spi­raal terecht gekomen. Op dit moment wordt een belan­grijke ste­un rond de 43,60 EUR getest. In april van dit jaar bood dit niveau ook al ste­un. Ik ben benieuwd of we een bounce gaan zien aangezien de RSI over­sold aangeeft. Bij een eventuele neer­waartse breuk van de ste­un zou ik eventuele posi­ties herover­we­gen, oftewel winstnemen.

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen posi­tie in de bovenge­noemde aandelen. 


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.