...

TA Tesla, Exor, Alfen, Goud, Zilver en Ackermans & VanHaaren

28 februari 2023, 19:04 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Mijn ver­jaardag en door nood­weer viel tot twee keer de stroom uit. Dat is de reden waarom de week­end­col­umn” nu pas ver­schi­jnt! Ik ga zo snel mogelijk van start..


Ack­er­mans & Van­Haaren op ver­zoek van lez­er Peter­DS:

Onder de blauwe lijn bij de RSI ziet u de licht negatieve diver­gen­tie die een beet­je waarschuwde. Een waarschuwing dat de mooie sti­jging waarschi­jn­lijk niet zou wor­den doorgezet. Inder­daad, de koers zak­te door de bei­de sti­j­gende trendlijnen.

Het is niet ver­schrikke­lijk wat er is gebeurd, de koers gaat nu een beet­je zijwaarts. Diege­nen die long zat­en en kort op de bal speelden zijn wel uitgestapt/​uit­gestopt.

Ik zie geen enkele reden om long te gaan, maar als u nog long zit kunt u bli­jven zit­ten. Kijk wel goed waar uw stop komt. 

Alfen op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Alfen zet sinds de top van sep­tem­ber vorig jaar lagere top­pen en lagere bodems neer. Het aan­deel is een paar tikken ver­wi­jderd van opnieuw een lagere koers dan de bodem van jan­u­ari dit jaar. De blauwe hor­i­zon­tale ste­un­li­jn, of beter ste­un­li­jn­t­je, moet dat gaan voorkomen. Suc­ces! Ik geloof er niet zo in. Wel probeert de RSI een tot nu toe lichte vorm van posi­tieve diver­gen­tie neer te zetten. Daar komt alle hoop vandaan…

Goud op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Bericht van Guy Boscart:

Nu kunt u mee­doen tot 1 APRIL voor slechts €35. Schri­jf u meteen in via de link https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en dan staat u snel op de lijst met leden …

U weet het waarschi­jn­lijk nog, de pijl wijst naar de tar­get van het goud. Nu is het nooit een goed idee daar star aan vast te houden. De markt heeft daar zo zijn eigen ideeën over.

In principe zit de koers van het goud nog bin­nen het rode dal­ende trend­kanaalt­je, maar daarbin­nen schi­et de koers van­daag (intra­day) naar de boven­z­i­jde. Bij een opwaartse uit­braak moeten we wellicht even de bak­ens verzetten.

Exor:

Met een zo goed als lege lap­top ben ik naar een nabi­jgele­gen stad gegaan om zodoende op te kun­nen laden. Maar nu is hier ook onweer en wel met zulke blik­sems en don­der­sla­gen dat ik mijn lap­top niet durf op te laden!.Noodweer!

Nieuwkomer in de AEX is de invester­ings­maatschap­pij Exor. U ziet dat er nog niet al te veel koer­shis­to­rie is opge­bouwd. Dat zou vanzelf moeten komen.

De koer­shis­to­rie die ik wel heb heb ik gevan­gen bin­nen een sti­j­gend trend­kanaal. Bin­nen dat trend­kanaal probeert de koers nu door de vorige top van novem­ber 2022 te komen. Dat gaat met een negatieve diver­gen­tie bij de RSI. Dat betekent vinger aan de pols en iets min­der vertrouwen in de geldigheid van de uitbraak.

Door het nood­weer ga ik nu uit de lucht. Ik kom van­daag nog terug voor de laat­ste twee grafieken. 

Zil­ver op ver­zoek van lez­er Mis­ter bluesky:

Pas nu durf ik de lap­top aan de oplad­er te leggen. Niet nor­maal, regen, hagel, don­der, blik­sem. Ongek­end, dit weer in Brazil­ië. Het heeft al voor land­slides en doden gezorgd.
Het is iets kalmer gewor­den nu, gezel­lige regen, don­der en bliksem.

OK, zil­ver. Tsja, de koers moet nu ste­un vin­den op de boven­z­i­jde van het grote blauwe blok. Kijken we heel nauw dan zien we dat de koers er al is bin­nen gedo­ken. Eigen­lijk staat de neer­waartse door­braak er dus al en de oplev­ing van van­daag (intra­day) zou wel eens de test van de (nu) weer­stand kun­nen zijn. Ik zou me niet goed voe­len bij een longpositie…

Tes­la:

Ook deze grafiek is intra­day, maar loopt natu­urlijk wel tegen het slot aan. Tes­la was al eerder opwaarts uit het dal­ende trend­kanaal gebro­ken, heeft een mooie sti­jging achter de rug en beweegt nu zijwaarts. Dat gebeurt zo rond de rode hor­i­zon­tale lijn en dat is niet geheel toe­val­lig. Dat is namelijk ter hoogte van twee bodems uit mei en juni van 2022. Op dit niveau ondervin­dt het aan­deel weer­stand. Eerdere kop­ers uit 2022 kiezen nu eieren voor hun geld en gaan er (ein­delijk!!) break-even uit.

Ik ga geen long posi­tie pro­moten, maar ik ben redelijk opti­mistisch dat Tes­la de sti­jging weer kan oppakken. Het wacht­en is op een aankoopsig­naal. Dat kan komen in de vorm van een uit­braak uit het groene blok­je. de boven­z­i­jde van het rode blok­je wordt dan de target.

Tot mor­gen voor de dinsdag“column.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren.

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.