...

TA Tesla. Heineken, Adyen, Philips, DAX en Air France-KLM

17 juli 2022, 09:12 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Een bij­zon­der goede mor­gen toegewenst. Het is zeer mooi weer en we gaan er dan ook tege­naan met maar lief­st zes grafieken. Er is een ver­zoek waar ik (nog?) niet aan kan voldoen. 

We lat­en dat de pret niet drukken en ik ga direct van start. Tes­la:

Sinds een duidelijke top in novem­ber (2021) kun­nen we het er denk ik over eens zijn dat Tes­la per sal­do aardig heeft ingeleverd. De vraag is nu of daar een eind aan is gekomen. Dat durf ik nooit te bew­eren, maar ik zie wel iets.

Ik kijk dan eerst naar de dal­ing, de forse dal­ing sinds april. Aan die dal­ing kwam een (voor­lop­ig?) eind in mei dit jaar. Daar­na zien we boven de groene trendli­jn kop­ers steeds eerder in de markt komen. Onder de rode trendli­jn zien we verkop­ers steeds op een iets lager niveau winst nemen. Daar­naast laat de onderliggende RSI zich van een goede kant zien. Dit zou een omkeer­pa­troon kun­nen zijn.

Het wacht­en is nu waar de koers gaat uit­breken. Een uit­braak door de rode lijn zou op voor­hand iets waarschi­jn­lijk­er zijn.

DAX:

Voor de AEX kan ik ver­wi­jzen naar de col­umn van don­derdag, van­daar dat ik de DAX erbij pak. We zien dat de trend dal­end is, maar we kun­nen wellicht een klein beet­je hoop put­ten uit het rechter gedeelte van de grafiek.

We zien de bodem bij de rode pijl en de aanzet tot een hogere bodem bij het oran­je pijlt­je. Een offi­ciële hogere bodem is het niet, want daar­voor moet de koers eerst door de tussen­liggende top. Er zit dus wellicht iets aan te komen, maar de trend is nog steeds neerwaarts.

Philips:

Ook hier hoeft men geen tech­nisch anal­ist te zijn om te zien dat de trend dal­end is. Zien we dan niets posi­tiefs? Jawel, maar we moeten wel heel goed zoeken.

De lagere bodem in juni wordt niet beves­tigd door de RSI, die liet een posi­tieve diver­gen­tie zien. Verder staat er nu nauwelijks zicht­baar rechts op de grafiek een hoger bodem­p­je en een hoger top­je. En de koers loopt de laat­ste beur­sweek zo tegen de oran­je trendli­jn aan te schurken dat je zou zeggen dat het wel tot een (opwaartse) uit­braak móet komen.

Heel leuk alle­maal, maar de trend bli­jft tot nu toe dal­end.

+++++ + + + + +
Welkom lez­er Mar­co en bedankt voor het ver­zoek. Ik heb gezocht in mijn data en kan helaas de tar­we op de Matif niet vin­den. Ik heb natu­urlijk ook gezocht op blé, maar met het­zelfde resul­taat. Kunt u iets meer infor­matie geven?
+++++ + + + + +

Heineken:

Heineken doet het iets beter, lijkt iets vooruit te lopen op de boven­staande grafieken. Heineken zet namelijk wel een hogere bodem inclusief hogere top neer. Zie respec­tievelijk de twee groene pijlt­jes en het meest rechter rode pijlt­je en de oran­je pijl.

Een vol­gende ver­be­ter­ing van de chart zou komen als de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn opwaarts zou wor­den uitgenomen.

Adyen:

Hogere bodems, hogere top­pen. Opwaarts door de groene hor­i­zon­tale lijn. Opwaarts door de oran­je dal­end trendli­jn. Sti­j­gend trend­kanaalt­je. Alle­maal posi­tieve posi­tieve ontwik­kelin­gen na een lange peri­ode van koersdalingen.

Hele­maal rechts op de grafiek is er weer een hoger top­je neergezet afgelopen vri­jdag. Het lijkt Adyen serieus te zijn met het geven van posi­tieve sig­nalen op basis van TA. Zouden we nu naar de bovenkant van het sti­j­gende trend­kanaalt­je kunnen? 

Als laat­ste wil ik nog even terugkomen op 

Air France-KLM:

De vorige keer bewoog de koers nog bin­nen het rode kadert­je met als risi­co dat de koers er aan de onderz­i­jde uit kon vallen. Maar wat zagen we afgelopen vri­jdag? Jawel, een opwaartse uitbraak!

Ook het koers­doel — de boven­z­i­jde van het groene kadert­je — is op diezelfde vri­jdag al op een haar na gehaald. We kun­nen dus spreken van een lichte ver­be­ter­ing van de grafiek. Min­der slecht zo u wilt.

Dit kan een leuke grafiek zijn om in de gat­en te houden, voor diege­nen die een goed­koop” aan­deel willen kopen.

Wij zien elka­ar dins­dag weer!

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

17 juli 2022, 13:47

Goede middag Marcel,
Het gaat om de matif tarwe .
Die staat bij boerenbuisniss op de site .
Mvg Marco lakerveld

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.