...

TA Tesla, Nasdaq, ASML, Ahold, Unilever en AEX

11 oktober 2022, 16:36 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Ter­wi­jl de markt nog een klein uurt­je open is begin ik aan de col­umn. We lopen langs zes leuke charts, twee in Ameri­ka en vier in Ned­er­land. We gaan beginnen!


Het is goed te melden dat alle grafieken van­daag intra­day zijn. De grafiek waar ik mee ga begin­nen is die van

Unilever:

Saved bij the bell? Gis­teren sloot Unies bij de rode pijl onder de twee blauwe lij­nen en ook van­daag bij open­ing zweefde de koers daar. Gedurende de dag echter kwa­men kop­ers in de markt en nu in het laat­ste han­del­su­ur staat de koers i.i.g. boven de onder­ste blauwe lijn. Dat is fijn, dat is geweldig, maar wat mij betre­ft is het gevaar nog niet geweken. Unilever bevin­dt zich ook met de huidi­ge sti­jging nog steeds bin­nen het dal­ende trendkanaal.

Ahold:

Leuk en inter­es­sant om te zien hoe Ahold-Del­haize ontsnapte aan het rode dal­ende trend­kanaal. Dat was/​is overi­gens wel een heel steil dal­end trendkanaal.

Mooi om te zien hoe het trend­kanaal sterk opwaarts werd ver­lat­en en van­daag direct de krachtige fol­low-up. Dan ga ik er gemak­shalve en wellicht geheel ten onrechte van uit dat de koers wel ongeveer op dit niveau zal sluiten. Mocht dat zo zijn dan vol­gt er mor­gen waarschi­jn­lijk een aan­val op de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn. Bij een eventuele opwaartse door­braak zou de koers zomaar op kun­nen lopen naar de rode weerstandslijn.

Nas­daq:

Stel nu eens dat de Nas­daq op deze huidi­ge intra­day koers zou sluiten.……dan moeten we net iets meer dan twee jaar terug om een slotko­ers op dat lage niveau te vin­den. Twee jaar beleggen down the drain.
Tech­nisch heeft de Nas­daq verkoop- op verkoopsig­naal gegeven. Sterk­er, stel weer dat de koers op het niveau van de rode pijl sluit, dan kri­j­gen we een vol­gend verkoopsig­naal. Kijk dus even waar uw stop komt te liggen.

ASML:

Het gaat wat mij betre­ft span­nend wor­den waar de slotko­ers van ASML van­daag uit gaat komen. Mocht dat op de huidi­ge intra­day koers zijn dan neemt de kans toe dat er een extra 50 euro van de koers af zal gaan. Na het lezen van deze col­umn kunt u dus niet meer zeggen dat u niet gewaarschuwd was.

Bij een eventuele vol­gende analyse van ASML zal ik het rode dal­ende trend­kanaal hebben wegge­haald en hebben ver­van­gen voor een ander iets min­der steil dal­end trend­kanaal. Houd reken­ing met een Zuid­waarts gerichte koers.

AEX:

Hier ziet u bewust iets min­der koer­shis­to­rie om u op het belang van de groene hor­i­zon­tale lijn als ste­un te wijzen. Bij de rode pijl ziet u dat de low van van­daag (tot op moment van schri­jven) die ste­un even­t­jes testte. Dat de koers weer is opgeveerd wil nog niet zeggen dat het gevaar is geweken.

Zit u aan de zijkant maak er dan een spel­let­je van om te kijken hoe de index met vuur speelt. Ik kijk i.i.g de kat uit de boom en doe, op moment van schri­jven, niets. Bij een neer­waartse door­braak zou u aan short gaan kun­nen denken.

Tes­la:

Toen Tes­la aan de onderz­i­jde uit het blauwe blok­je viel werd de onderz­i­jde van het rode blok­je de tar­get. De beweg­ing daar­na kan als een per­fect voor­beeld de the­o­rieboek­jes in, als een law­ine kwam de koers in een aan­tal beurs­da­gen naar bene­den om het koers­doel (en zelfs nog iets lager) te halen.

Wat nu? Kopen? U weet, ik schri­jf alti­jd dat u alti­jd mag kopen, mits u dat maar met een stop loss doet. Op basis van tech­nis­che analyse echter zie ik op moment van schri­jven nog geen aankoopsig­naal of iets wat daar in de ver­ste verte maar op lijkt. Ik houd mijn kruit droog.

Zien wij elka­ar don­derdag weer?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

15 oktober 2022, 09:00

Waar staan we nu met de aex ? Terug naar 611 of eerder terug naar boven ?
Wat denkt u van AMG ? Bedankt voor analyse.

(0)
11 oktober 2022, 22:45

Microsoft? dank je wel.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.