...

TA Tesla, RD, AEX en Galapagos

2 februari 2021, 14:26 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Hier en daar zien we aardig wat volatiliteit in de koersen. Mooie kansen voor traders om wat te ver­di­enen. Of om te ver­liezen. Waar win­naars zijn zijn namelijk ook verliezers.

Ik ga van­daag met u naar vier grafieken kijken. We gaan de tech­nis­che con­di­tie bek­ijken van Tes­la, Gala­pa­gos, Konin­klijke Olie en de AEX.


Ik begin mijn col­umn van­daag met de AEX.

De laat­ste tijd heb ik relatief vaak de drie trend­kanalen lat­en zien. Van­daag heb ik iets meer inge­zoomd op de dag­grafiek en zo zien we slechts twee trend­kanalen. Natu­urlijk doe ik dat met een reden, want ik wil lat­en zien hoe mooi de koer­son­twik­kel­ing de laat­ste dagen is.

In eerdere columns schreef ik al over de val uit het blauwe sti­j­gende trend­kanaal en welke rol de RSI speelde. Tevens beschreef ik waar de AEX in de val ste­un zocht, zow­el intra­day als tij­dens het slot van de beurs. We zit­ten nu op dins­dag (intra­day) en als we nog even terug­b­likken naar maandag dan zien we dat de koers opwaarts door het dal­ende rode trendli­jn­t­je is gebroken.

Van­daag schi­et onze nationale trots er met een gap van­door en dat geweld wordt vooral­snog gestopt door…jawel, de bovenkant van het groene trend­kanaal dat ik heb door­getrokken. Zie de rode pijl. Zo zien we dus het voor­ma­lige groene sti­j­gende trend­kanaal een rol van impor­tantie spe­len, ook toen we dacht­en dat de AEX deze opwaarts achter zich had gelaten. 

Op moment van schri­jven verwacht ik niet dat het de AEX gaat lukken opwaarts uit te breken. Ik zie de koers bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaal blijven.

Ik pak de grafiek van Tesla.

Als je kijkt naar dit bedri­jf dan vind ik dit een wel heel mooi bedri­jf. Maar dat is verder niet belan­grijk, het is mijn taak de grafiek te bek­ijken, het lief­st en bij voorkeur zon­der naar het bedri­jf te kijken. Cool en zake­lijk de grafiek analy­seren, dus daar gaan we.

Het eerste wat we zien is dat de recente all-time-high niet werd beves­tigd door de RSI, kijk even naar de oran­je lijn. Ver­vol­gens zagen we enkele dagen lat­er Tes­la door de paarse sti­j­gende trendli­jn zakken met een beves­tig­ing bij de RSI. De indi­ca­tor zak­te door de rode sti­j­gende trendlijn.

De recente dal­ing van Tes­la vond vooral­snog ste­un op de licht­groene sti­j­gende trendli­jn. Afgelopen vri­jdag tik­te de koers dat niveau aan en gis­teren (maandag) steeg de koers tot aan de paarse trendli­jn die nu dienst doet als weer­stand en niet meer als steun. 

Ik bli­jf best wel posi­tief op Tes­la en verwacht dat het per sal­do hoger kan. Er kan roet in het eten wor­den gegooid als de koers toch door het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je zou zakken…

We gaan kijken wat Gala­pa­gos er de laat­ste tijd van bakt.

Als u mijn columns regel­matig leest dan herin­nert u zich nog wel dat ik van­wege de week­grafiek niet bepaald posi­tief was op dit aan­deel. Dat is overi­gens nog steeds zo. Maar het is mijn taak niet star vast te houden aan een eens opgeschreven mening, dus ik moet ook de nieuwe ontwik­kelin­gen bek­ijken. Dat doe ik met boven­staande daggrafiek.

Ik had al geschreven dat het Gala­pa­gos was gelukt het gebied van de gap bin­nen te drin­gen. Het blauw gemaak­te gebied. Inmid­dels weten we dat het aan­deel weer is teruggevallen en wel tot aan de onderkant van het blauwe gebied, kijk naar de twee dagen waar het groene pijlt­je bij staat.

Gis­teren en van­daag intra­day loopt de koers opwaarts weer iets weg van de ste­un op euro 84,85 maar bli­jft tot nu toe onder het okerkleurige sti­j­gende trendli­jn­t­je. Dat lijn­t­je doet nu dienst als weerstandje.

Ik sluit dit com­men­taar af met te zeggen dat ik voorzichtig neu­traal ben op moment van schrijven.

De col­umn eindigt met RD.

Een klein stuk­je koer­shis­to­rie slechts bij RD. Genoeg om te lat­en zien dat de koers toch weer onder de blauwe hor­i­zon­tale lijn is gedo­ken. Eerst deed deze blauwe lijn dienst als weer­stand, zie de top­pen van novem­ber en decem­ber. Al snel na de opwaartse uit­braak in jan­u­ari 2021 werd de lijn weer opge­zocht en intra­day even­t­jes aangetikt als steun. 

In de tweede helft van afgelopen jan­u­ari zien we dat Konin­klijke Olie er toch weer doorheen zak­te. Het aan­deel bleef er een paar dagen bij in de buurt, maar zak­te er daar­na toch echt door. 

Ook bij RD is er weer een mooie ontwik­kel­ing met een lijn en wel de licht­groene. Deze sti­j­gende trendli­jn was niet zo heel belan­grijk en ligt over twee bodem­p­jes uit decem­ber en rond de jaar­wis­sel­ing. We zien nu de afgelopen twee dagen RD daar ste­un zoeken.

Net als bij Gala­pa­gos, maar met een andere reden, ben ik voorzichtig neu­traal op RD. Dat veran­dert als de koers door de licht­groene trendli­jn zakt.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

2 februari 2021, 22:44

Ik waardeer je TA zeer, maar verwacht voor de aex toch een verdere stijging op korte termijn op basis van de recente w-formatie (zie roelof-jan van den akker)

(0)
2 februari 2021, 17:19

weet u waarom Nokia pijlsnel omhoog schoot? Was dat ook shortselling? En wat nu met Nokia?

(0)