...

TA Tesla, RD, AEX en Galapagos

2 februari 2021, 14:26 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Hier en daar zien we aardig wat volatiliteit in de koersen. Mooie kansen voor traders om wat te ver­di­enen. Of om te ver­liezen. Waar win­naars zijn zijn namelijk ook verliezers.

Ik ga van­daag met u naar vier grafieken kijken. We gaan de tech­nis­che con­di­tie bek­ijken van Tes­la, Gala­pa­gos, Konin­klijke Olie en de AEX.


Ik begin mijn col­umn van­daag met de AEX.

De laat­ste tijd heb ik relatief vaak de drie trend­kanalen lat­en zien. Van­daag heb ik iets meer inge­zoomd op de dag­grafiek en zo zien we slechts twee trend­kanalen. Natu­urlijk doe ik dat met een reden, want ik wil lat­en zien hoe mooi de koer­son­twik­kel­ing de laat­ste dagen is.

In eerdere columns schreef ik al over de val uit het blauwe sti­j­gende trend­kanaal en welke rol de RSI speelde. Tevens beschreef ik waar de AEX in de val ste­un zocht, zow­el intra­day als tij­dens het slot van de beurs. We zit­ten nu op dins­dag (intra­day) en als we nog even terug­b­likken naar maandag dan zien we dat de koers opwaarts door het dal­ende rode trendli­jn­t­je is gebroken.

Van­daag schi­et onze nationale trots er met een gap van­door en dat geweld wordt vooral­snog gestopt door…jawel, de bovenkant van het groene trend­kanaal dat ik heb door­getrokken. Zie de rode pijl. Zo zien we dus het voor­ma­lige groene sti­j­gende trend­kanaal een rol van impor­tantie spe­len, ook toen we dacht­en dat de AEX deze opwaarts achter zich had gelaten. 

Op moment van schri­jven verwacht ik niet dat het de AEX gaat lukken opwaarts uit te breken. Ik zie de koers bin­nen het groene sti­j­gende trend­kanaal blijven.

Ik pak de grafiek van Tesla.

Als je kijkt naar dit bedri­jf dan vind ik dit een wel heel mooi bedri­jf. Maar dat is verder niet belan­grijk, het is mijn taak de grafiek te bek­ijken, het lief­st en bij voorkeur zon­der naar het bedri­jf te kijken. Cool en zake­lijk de grafiek analy­seren, dus daar gaan we.

Het eerste wat we zien is dat de recente all-time-high niet werd beves­tigd door de RSI, kijk even naar de oran­je lijn. Ver­vol­gens zagen we enkele dagen lat­er Tes­la door de paarse sti­j­gende trendli­jn zakken met een beves­tig­ing bij de RSI. De indi­ca­tor zak­te door de rode sti­j­gende trendlijn.

De recente dal­ing van Tes­la vond vooral­snog ste­un op de licht­groene sti­j­gende trendli­jn. Afgelopen vri­jdag tik­te de koers dat niveau aan en gis­teren (maandag) steeg de koers tot aan de paarse trendli­jn die nu dienst doet als weer­stand en niet meer als steun. 

Ik bli­jf best wel posi­tief op Tes­la en verwacht dat het per sal­do hoger kan. Er kan roet in het eten wor­den gegooid als de koers toch door het groene sti­j­gende trendli­jn­t­je zou zakken…

We gaan kijken wat Gala­pa­gos er de laat­ste tijd van bakt.

Als u mijn columns regel­matig leest dan herin­nert u zich nog wel dat ik van­wege de week­grafiek niet bepaald posi­tief was op dit aan­deel. Dat is overi­gens nog steeds zo. Maar het is mijn taak niet star vast te houden aan een eens opgeschreven mening, dus ik moet ook de nieuwe ontwik­kelin­gen bek­ijken. Dat doe ik met boven­staande daggrafiek.

Ik had al geschreven dat het Gala­pa­gos was gelukt het gebied van de gap bin­nen te drin­gen. Het blauw gemaak­te gebied. Inmid­dels weten we dat het aan­deel weer is teruggevallen en wel tot aan de onderkant van het blauwe gebied, kijk naar de twee dagen waar het groene pijlt­je bij staat.

Gis­teren en van­daag intra­day loopt de koers opwaarts weer iets weg van de ste­un op euro 84,85 maar bli­jft tot nu toe onder het okerkleurige sti­j­gende trendli­jn­t­je. Dat lijn­t­je doet nu dienst als weerstandje.

Ik sluit dit com­men­taar af met te zeggen dat ik voorzichtig neu­traal ben op moment van schrijven.

De col­umn eindigt met RD.

Een klein stuk­je koer­shis­to­rie slechts bij RD. Genoeg om te lat­en zien dat de koers toch weer onder de blauwe hor­i­zon­tale lijn is gedo­ken. Eerst deed deze blauwe lijn dienst als weer­stand, zie de top­pen van novem­ber en decem­ber. Al snel na de opwaartse uit­braak in jan­u­ari 2021 werd de lijn weer opge­zocht en intra­day even­t­jes aangetikt als steun. 

In de tweede helft van afgelopen jan­u­ari zien we dat Konin­klijke Olie er toch weer doorheen zak­te. Het aan­deel bleef er een paar dagen bij in de buurt, maar zak­te er daar­na toch echt door. 

Ook bij RD is er weer een mooie ontwik­kel­ing met een lijn en wel de licht­groene. Deze sti­j­gende trendli­jn was niet zo heel belan­grijk en ligt over twee bodem­p­jes uit decem­ber en rond de jaar­wis­sel­ing. We zien nu de afgelopen twee dagen RD daar ste­un zoeken.

Net als bij Gala­pa­gos, maar met een andere reden, ben ik voorzichtig neu­traal op RD. Dat veran­dert als de koers door de licht­groene trendli­jn zakt.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

2 februari 2021, 22:44

Ik waardeer je TA zeer, maar verwacht voor de aex toch een verdere stijging op korte termijn op basis van de recente w-formatie (zie roelof-jan van den akker)

(0)
2 februari 2021, 17:19

weet u waarom Nokia pijlsnel omhoog schoot? Was dat ook shortselling? En wat nu met Nokia?

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.