...

TA Tesla, Shell, Adyen, AEX en UMG

7 juli 2022, 17:24 | Marcel Bronner | leestijd: 4 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Van­daag gaan we de vol­gende charts tegen het licht houden: Tes­la in Ameri­ka en Adyen, Shell, Uni­ver­sal Music Group en de AEX allen in Ned­er­land. Voor veel aan­de­len en indices was het van­daag een posi­tieve dag. Gere­de­neerd voor diege­nen die long zitten…Uni­ver­sal Music Group:

Als u links op de grafiek kijkt dan ziet u dat er nog niet heel veel koer­shis­to­rie is. Als u rechts op de grafiek kijkt dan ziet u wellicht dat er nog net geen slotko­ers staat. De grafiek is net voor het sluiten van de beurs gemaakt.

Rechts zien we een aan­tal posi­tieve ontwikkelingen:

1. bij de 3 groene pijlt­jes twee hogere bodem­p­jes
2. een opwaartse uit­braak van de blauwe lijn en
3. een koers boven de oran­je lijn. 

Bij de laat­ste twee ga ik ervan uit dat dit ook zo ongeveer het slot gaat zijn. Mocht UMG inder­daad boven de oran­je lijn sluiten dan zit er een rit naar de top van begin juni in.

AEX:

Ook de AEX is nog zon­der de defin­i­tieve slotko­ers, maar waarschi­jn­lijk zal die dicht in de buurt van de huidi­ge koers komen te liggen. In dat geval heeft de AEX van­daag een mooi her­s­tel lat­en zien!

Bij de twee groene pijlen ziet u een hogere bodem. Nu is het wel zo dat als we van een offi­ciële hogere bodem willen spreken dat de koers eerst door de oran­je hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn moet. Maar ja, het moet ergens begin­nen, toch?

Een slotko­ers boven die oran­je weer­stand­sli­jn zal de koers waarschi­jn­lijk tot aan de bovenkant van het dal­ende trend­kanaal bren­gen. Ik ben zeer benieuwd wat we mor­gen gaan zien.

Adyen:

In tegen­stelling tot de AEX zien we bij Adyen wel al een offi­ciële hogere bodem. Dat komt omdat de koers hoger is geweest dan de top van eind juni. Die top van eind juni was overi­gens nog een lagere top in een reeks van velen. Vol­gt u het nog?

De laat­ste ongeveer twee weken waren interessant:

- de koers daalde en raak­te iedere dag de oran­je dal­ende trendli­jn aan (weer­stand)
- de low van begin juli zocht ste­un op de groene lijn en
- deze week wist de koers opwaarts door de oran­je lijn te breken.

Ook dit zijn posi­tieve ontwik­kelin­gen. De koers zou nu kun­nen oplopen naar euro 1.548,40.

Shell:

Inmid­dels hebben we de slotko­ers te pakken met deze grafiek van Shell. Shell heeft een paar keer de kop gestoten tegen de oran­je hor­i­zon­tale lijn, viel door de groene hor­i­zon­tale ste­un en daar­na uit het sti­j­gende trend­kanaal. Na een redelijke dal­ing zien we nu hogere top­pen en lagere bodems. Ja, u leest het goed.

Dit patroon zou wel eens een dia­mond kun­nen zijn en wie benieuwd is wat dat is en de mogelijke con­se­quen­ties vraagt gewoon Shell weer aan voor de col­umn van het week­end. Dat kan hieron­der bij de reacties.

Tes­la:

De han­del in Tes­la loopt nog enkele uurt­jes door en dit is dus zek­er niet de slotkoers. 

Bin­nen de driehoek zien we lagere top­pen en hogere bodems. Vergelijk dat voor de lol eens met Shell. Tes­la loopt intra­day tegen de boven­ste lijn van de driehoek aan. Deze doet dan ook dienst al weer­stand. Nor­maal gespro­ken zou de weer­stand het moeten houden en zouden we de onderz­i­jde weer op moeten zoeken. Dus vind ik het uiter­mate inter­es­sant waar de slotko­ers vanavond komt te liggen. Tot nad­er order ben ik voorzichtig met deze grafiek.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

9 juli 2022, 08:40

Was 40 euro de bodem voor Besi en 21 voor Arcelor? Bedankt voor de analyse?

(0)
8 juli 2022, 09:13

Sofina? BESI? ASMI? ADIDAS ? aan te kopen? Dank!

(0)
8 juli 2022, 02:36

Beste Marcel ,
ik hoor het graag als Shell het diamont patroon verlaat , als er nog een plaatsje vrij is mag je Solvay er nog eens bijnemen , na de forse dalingen ,
Mvg,
Poull

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.