...

TA Uitgebreide analyse AEX

6 juni 2022, 20:13 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Beloof ik dat ik in het week­end weer van de par­tij ben is de bun­del op. Dit betek­ende: geen inter­net, geen grafieken, niet kun­nen upload­en. Niet getreurd, ik ben weer in de lucht, alleen 1 — 2 dagen lat­er.
Van­daag heb ik gekozen voor een uit­ge­brei­de analyse van de AEX.


Van­daag slechts één item en wel de AEX. Maar dan ga ik wel de diepte in. Ik laat de maand‑, week- en dag­grafiek voor­bij komen.

Maand­grafiek AEX:

Opzet maand­grafiek:

Alvorens de grafiek te inter­preteren is het goed om te weten hoe deze grafiek tot stand komt. Ten eerste gaat de koer­shis­to­rie terug tot mei 1993. Ik ben de beroerd­ste niet en laat u graag nog meer koer­shis­to­rie zien, maar de datalever­anci­er lev­ert de data slechts tot mei 1993

Nu we dit weten gaan we naar de samen­stelling. Op ieder einde van de maand wordt de slotko­ers genomen. Die wordt als één punt op de grafiek neergezet. daar is een uit­zon­der­ing op en dat is het meest rechtse pun­t­je, dat is namelijk de slotko­ers van van­daag maandag 6 juni 2022. Ver­vol­gens wor­den al de pun­t­jes met elka­ar ver­bon­den door een lijn. Als laat­ste kri­jgt het gebied onder die lijn een kleurt­je, blauw in dit geval en voilà, daar hebben we de Area chart zoals de Amerika­nen dat zo mooi noemen.

Inter­pre­tatie Area chart:

Het samen­stellen is een eerste, de inter­pre­tatie een tweede. Wat doet een tech­nisch anal­ist met een Area Chart? Wel, niet zo heel veel, maar waar die wel belan­grijk voor is: wat gebeurt er op de lange ter­mi­jn? Waar staan we t.o.v. het verleden?

Stand van zaken:

We zien boven de oran­je lijn — ja, je mag op een area chart best lijn­t­jes trekken — de all-time-high. Dat is in dit geval weten, de AEX bestaat immers al langer dan sinds 1993. Dan zien we ook dat de recente cor­rec­tie niet veel min­der en ook niet veel meer is dan een ordi­naire throw back. 

Week­grafiek AEX:


Opzet week­grafiek:

Ook hier gaan we eerst kijken hoe de grafiek tot stand komt. Van elke week wordt de OHLC genomen. Dit moet ik miss­chien even uit­leggen: Open High Low Close. De High en de Low van een week wor­den met een ver­ti­cale streep met elka­ar ver­bon­den. Een klein streep­je naar links voor de Open en een klein streep­je naar rechts voor de Close. Dat geeft dan een week weer. Als de dat voor meerdere weken doet heb je een week­ly barchart.

Inter­pre­tatie week­ly barchart:

Met de month­ly area chart vers in het geheugen kun­nen we de week­ly bar­chart gaan lezen”. We zouden bijvoor­beeld lijn­t­jes kun­nen gaan trekken. 

Stand van zaken:

Ik heb de gri­jze sti­j­gende trendli­jn getek­end waar­boven de index sinds 2009 hogere bodem na hogere bodem neerzet. 

Ik heb ook de hor­i­zon­tale oran­je lijn getek­end over een eerdere top uit het jaar 2000. Dan kun­nen we de recente dal­ing in per­spec­tief plaat­sen. Het lijkt tot nu toe op een uit­braak door de oran­je lijn, het neerzetten van een all-time-high en een te doen gebruike­lijke throw back. Lees een cor­rec­tie naar het uit­braakniveau om dat niveau eens even te testen. Vaak een instap­mo­ment voor spijtoptanten.

Dag­grafiek AEX:

Opzet dag­grafiek:

Nu wordt van elke beurs­dag de OHLC genomen en daar wordt een can­dle van weergegeven. Hoe dan een can­dle wordt samengesteld mag een enkele die hard” zelf op het WWW opzoeken. 

Inter­pre­tatie dai­ly candlechart:

Nu hebben we de month­ly area chart en de week­ly bar­chart in het achter­hoofd en met deze infor­matie bek­ijken we de dai­ly can­dle chart. We kun­nen lij­nen trekken, trend­kanalen teke­nen en bijvoor­beeld trad­in­granges. Maar we kun­nen ook de can­dles bestud­eren. Deze tech­niek komt uit Japan en de can­dles het­en dan ook Japan­ese Can­dle­sticks. Deze patro­nen kun­nen een voor­spel­lende” waarde hebben. 

Stand van zaken:

Deze grafiek komt de regel­matige lez­er van mijn col­umn bek­end voor en ik zal er niet al te lang bij stil­staan. We hebben de twee bij­zon­dere dal­ende trend­kanalen, de bodemvorm­ing en de opwaartse uit­braak. Gesne­den koek voor de regel­matige lezer.

We gaan inzoomen op de dag­grafiek AEX:

De opzet is het­zelfde gebleven. Het is een dai­ly can­dlechart met dezelfde lijn­t­jes en trend­kanalen. Hele­maal rechts op de grafiek heb de recente koers­be­weg­in­gen, na de opwaartse door­braak van de oran­je hor­i­zon­tale lijn, gevan­gen” bin­nen een blauw blokje.

Op moment van schri­jven is mijn verwacht­ing dat de index bin­nenko­rt (de komende beurs­da­gen) opwaarts uit het blok­je zal breken. Als dat mag gebeuren kunt u als koer­star­get bereke­nen de hoogte van het blok­je bovenop het blokje. 


Met deze posi­tieve meld­ing wil ik afs­luiten, maar nog even aan lez­er Mis­ter bluesky meegeven dat Vopak en AMG in de reg­uliere col­umn van dins­dag voor­bij zullen komen.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

1 comment

7 juni 2022, 09:46

Dat was heel interessant. Bedankt!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.