...

TA: uitgebreide analyse van de AEX

6 februari 2021, 12:25 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Van­daag ga ik het met u hebben over de AEX, onze nationale beurs­graad­me­ter, de index en nog­maals de AEX. Vier keer de AEX dus, oftewel een diepte­analyse van de AEX. We gaan de index bek­ijken op drie of zo u wilt vier time­frames om zo inzage te kri­j­gen wat we met de AEX aan moeten. Ik stel voor dat we direct beginnen. 


In het geval van een diepte­analyse begin ik alti­jd met de maand­grafiek. Zodoende kri­j­gen we een goed zicht op het grote plaat­je” en kun­nen we ontwik­kelin­gen in hun per­spec­tief plaatsen.

Ik laat de can­dles en zelfs de bars achter­wege en laat de AEX maand­grafiek in de vorm van een area-grafiek zien. Hoe komt deze tot stand? Wel, van elke maand wordt (alleen) de slotko­ers genomen en neergezet als één punt. Ver­vol­gens wor­den al die pun­ten met elka­ar ver­bon­den en zo ontstaat de blauwe lijn die u door de grafiek ziet lopen. Daar­na moet er nog iets gebeuren en dat is dat het gebied onder de blauwe lijn licht­blauw wordt gek­leurd en het gebied boven de blauwe lijn wit bli­jft. En voilà, daar heeft u de area- grafiek.

Ik ga niet verder terug dan ergens in 1993 met als sim­pele reden dat de data van mijn soft­ware niet verder terug gaat. Als we rechts op de grafiek kijken dan zien we de invloed van coro­na en de sti­jging daar­na. Die bewuste sti­jging lijkt op weg naar de top vanu­it het jaar 2000, de hoog­ste koers in deze grafiek.

Zullen we er de week­grafiek bij pakken om te zien hoeveel kans we mak­en die top uit 2000 op te gaan zoeken?

Ik neem aan dat u in gedacht­en ja zei dus ziet u hier­boven de weekgrafiek!

Deze grafiek heb ik geplot terug tot en met 2009 en ik heb (bij­na) de hele beweg­ing gevan­gen bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. En oh ja, ik heb gebruik gemaakt van bars om de koers­be­weg­ing weer te geven, Elk ver­ti­caal streep­je is een beursweek.

Twee koers­gedeeltes ont­breken bin­nen het mooie sti­j­gende trendkanaal:

1. links op de grafiek

2. rechts bij de rode pijl.

Het eerste gedeelte links had ik op kun­nen lossen door sim­pel­weg het trend­kanaal meer naar links door te trekken. Is het belan­grijk? née, hele­maal niet.

De tweede beweg­ing ligt er wel echt buiten en werd veroorza­akt door onze ini­tiële schrik door het virus. Als ik naar die dal­ing kijk maar vooral naar de beweg­ing daar­na vertelt de beurs mij dat we met zijn allen niet zo bang meer zijn van het virus. 

Waar ik nu met name naar kijk is het sti­j­gende trend­kanaal en waar we ons daarbin­nen bevin­den. Nage­noeg bovenin. Niet dat ik nu direct een crash verwacht, de RSi doet tot nu toe gezel­lig mee, maar het geeft wel aan­lei­d­ing op de hoede te zijn en voorzichtiger te wor­den. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal zouden we aardig wat pun­ten kun­nen inlev­eren én nog steeds bin­nen het trend­kanaal blijven.

We gaan naar de dag­grafiek om te kijken of we iets kun­nen vin­den dat duidt op een stap(je) terug.

Ja, voor de trouwe lez­er niets nieuws, u kent ze wel, de drie trend­kanaalt­jes. Op deze grafiek maak ik overi­gens gebruik van can­dles i.p.v. bars. Die vertellen mij meer.

Alhoewel het groene sti­j­gende trend­kanaal in jan­u­ari dit jaar opwaarts is ver­lat­en en we overgin­gen in een steil­er sti­j­gend trend­kanaal (blauw) heb ik hem door de recente koers beweg­in­gen door­getrokken. Het was meer voor de grap, maar we weten inmid­dels (lees mijn vorige columns) dat hij (of zij??)…het nog steeds dienst lijkt te doen als ste­un en weer­stand. Ik laat het nog even staan.

We zouden nu dus bovenin het groene sti­j­gende trend­kanaal zit­ten. Dat zou kun­nen impliceren dat we de onderkant gaan opzoeken dus.…en stap­je terug. 

Op moment van schri­jven twi­jfel ik. Laat ik het zo omschri­jven: als ik long zou zit­ten zou ik het week­end zon­der beurs aan­gri­jpen om diep na te denken over waar ik mijn stop zou plaat­sen. Dit om eventuele win­sten niet terug te geven aan de markt.

Als laat­ste ga ik met u inzoomen op de daggrafiek. 

U ziet een klein gedeelte van de dag­grafiek gebruik­mak­end van can­dles. De laat­ste twee can­dles lat­en een dark cloud cov­er zien, door­gaans een patroon­t­je dat wijst op een aanstaande dal­ing. Dat kan ook een minieme dal­ing zijn, het is dus slechts zaak nog alert­er te worden.

Verder ziet u twee pijen, de rode en de groene. Alle­bei geven de een mogelijke richt­ing van de beurs aan. De oplet­tende lez­er zou kun­nen opmerken dat ik de zijwaartse beweg­ing over­sla. In deze fase van de stri­jd geloof ik niet in een zijwaartse beweg­ing, dus zodoende bli­jven er twee over. 

Bij een beweg­ing naar boven zouden we te mak­en kri­j­gen de recente top. Er zou zelfs een dubbele top kun­nen ontstaan, maar nu loop ik op de muziek vooruit. Ik schri­jf regel­matig over de AEX, dus dat komt dan vanzelf aan bod.

Op moment van schri­jven echter acht ik de kans op een (kleine?) dal­ing net iets hoger dan de kans op een sti­jging. Houd u dus al voorzichtig reken­ing met een beweg­ing in de richt­ing van de rode pijl. Gebruik uw week­end dus voor het bepalen van uw stop.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

6 februari 2021, 18:03

Geweldige en uitgebreide analyse Marcel, bedankt!

(0)
6 februari 2021, 15:44

640,11 natuurlijk.

(0)
6 februari 2021, 15:42

Met name als je de AEX in de bollinger met ma20 zet dan zie je verzwakking van de trend. Waar de AEX eerder de ndx volgde moet hij nu afhaken. Deel van de AEX is meer eurostoxx 50 gevoelig. Maar die had het juist goed gedaan.

Mijn idee was daarom om over een trendbreuk te spreken. Onderzijde bollinger 540,11 dichtbij.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.