...

TA - Volatiele aandelen op de watchlist

22 februari 2021, 08:34 | Mister Jordan | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Bar­rick Gold


Een van de groot­ste goud­pro­du­cen­ten van goud, Bar­rick Gold, kwam augus­tus vorig jaar in het nieuws. De wel­bek­ende War­ren Buf­fet nam dit bedri­jf op in de port­fo­lio. Dat zelfs hij het niet alti­jd bij het rechte eind heeft blijkt. Enkele dagen gele­den kwam er naar buiten dat de posi­tie alweer verkocht is. Wan­neer u de boven­staande chart bek­ijkt wordt al gauw duidelijk dat er een negatief ren­de­ment behaald is. Dit overkomt de besten. 

Bar­rick Gold is sinds sep­tem­ber zo’n 36% teruggelopen. Op de chart is een ste­vige DOWN­TREND te zien. Tweemaal zien we de MA-50 onder de MA-20 duiken ter hoogte van de rode pijlen, dit zijn negatieve sig­nalen. Ter hoogte van de tweede rode pijl werd er een poging gedaan om de bovenkant van het trend­kanaal te door­breken, deze poging ket­ste uitein­delijk af. 

Op dit moment zie ik nog te weinig sig­nalen die duiden op een eventuele bodemvorm­ing. Daar­naast draagt de dal­ende goud­pri­js ook niet bij aan de resul­tat­en. Kor­tom, een inter­es­sant aan­deel met een rijke geschiede­nis om op de watch­list te zetten. 

Albe­mar­le


Albe­mar­le is een pro­du­cent van o.a. Lithi­um. Dit is een belan­grijke grond­stof voor het pro­duc­eren van oplaad­bare bat­ter­i­jen. Op de chart is goed te zien dat er vanaf novem­ber flink wordt geprof­i­teerd van de EV (elec­tric vehi­cle) ral­ly. Ik wil het geen hype noe­men want het zal ongetwi­jfeld een belan­grijk onderdeel van de toekomst vor­men, al zijn de waarderin­gen naar mijn inziens in korte tijd te hard opgelopen. 

Vanaf de all-time high op 188 USD is de koers 25% teruggevallen. Vanaf het dieptepunt ron­dom de ste­un­li­jn werd er al vrij snel weer opgekocht. Het 50-daagse gemid­delde (rode lijn) werd bin­nen no time weer opge­zocht. Om een verdere dal­ing te voorkomen zal deze weer­stand snel gebro­ken moeten wor­den. Er ligt een zoge­heten dead cross’ op de loer, waar de MA-20 onder de MA-50 duikt.

Voor nu zie ik nog te weinig sig­nalen welke het aan­deel inter­es­sant kun­nen mak­en. Ik zou graag eerst willen zien of de ste­un­li­jn op 145 USD valide is, zodat op basis hier­van een instap­mo­ment beter onder­bouwt kan worden. 

Plug Pow­er

Gaan we verder met Plug Pow­er, een bedri­jf dat zich voor­namelijk richt op de water­stof­sec­tor. De waanzin­nige ral­ly is even tot een halt geroepen. Werd ook wel tijd want dit aan­deel ver­toonde heel weinig verzwakkin­gen, een gezonde cor­rec­tie is op zijn plaats.

Voor nu is er een weer­stand ontwikkeld op de 70 USD. Na de weer­stand een aan­tal keer getest te hebben zak­te de koers door het 20-daags gemid­delde. Pas op het 50-daagse gemid­delde (zie paarse eclips) werd er ste­un gevon­den, een dal­ing van maar lief­st 27%. De RSI reik­te richt­ing de over­sold’ zone waar het ook direct weer opgekocht werd en dus ook meteen een kleine upswing te zien is. 

De recente dip biedt kansen maar het tech­nis­che plaat­je is flink verzwakt. Daar­bij moet ook ver­meldt wor­den dat de cijfers over 3 dagen bek­end wor­den gemaakt. Voor veel beleg­gers kan dit een onzek­er moment zijn met win­st­ne­min­gen als gevolg. Tevens een aan­deel voor de toekomst welke een plek op de watch­list verov­erend heeft. Helaas zie ik op dit moment te weinig aan­knop­ingspun­ten om een mooi instap­mo­ment te bepalen. Indi­en u wel instapt of bijkoopt, houdt er reken­ing mee dat dit aan­deel extreem volatiel en risi­co­vol is. 

Dis­claimer

De infor­matie is niet bedoeld als beleg­gingsad­vies of als aan­bevel­ing tot het doen van bepaalde beleg­gin­gen of aankopen. Indi­en u gebruik maakt van de ver­strek­te infor­matie doet u dat voor eigen reken­ing en risico.

Mis­ter Jor­dan heeft geen long­posi­tie in de bovenge­noemde aandelen.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

22 februari 2021, 19:09

Zo denk ik er ook over dmantione!

(0)
22 februari 2021, 09:35

Ik denk dat je voor lithium het beste kun wachten totdat de hype rond Tesla en elektrische auto's grotendeels over is en, zodra de snelle jongens weg zijn, instappen met geduld... zeker is dat er veel lithium nodig gaat zijn als er meer elektrische auto's komen.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.