...

TA Waarschuwing ingetrokken of...

23 september 2021, 13:26 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)

Dins­dag gaf ik een waarschuwing af. Op deze don­derdag zijn we weer twee beurs­da­gen verder en wijz­er. Is de ver­hoogde staat van paraatheid nog nodig of kun­nen we rustig gaan slapen? Ik ga de vraag beant­wo­or­den aan de hand van vier ver­zoeken en twee zelf gekozen grafieken.


De eerste grafiek is van lez­er aboot. Ik kreeg zelfs een ISIN-code en dat maakt het makke­lijk­er zoeken, zou je denken. Helaas geeft mijn sys­teem hem niet. Maar niet getreurd, ik heb een iShare gevon­den die m.i. voldoet.

Dit is de grafiek van de iShares Infla­tion Linked Gov­ern­ment Bonds met de code ICBI van mijn softwarepakket. 

Ik heb een redelijk mooi sti­j­gend trend­kanaal kun­nen teke­nen en we zien ook direct dat de koers zich daar nog bin­nen bevin­dt. Niet gehin­derd door enige ken­nis van zak­en over dit spec­i­fieke prod­uct ver­moed ik dat deze iShare belegt in staat­soblig­aties die een link hebben met de inflatie. Als de inflatie oploopt of wellicht dat de verwacht­ing is dat de inflatie gaat sti­j­gen dan loopt de koers van die oblig­aties op, zo ook de koers van deze iShare. Mocht ik ernaast zit­ten, dan zie ik de reac­ties wel verschijnen. 

Het zou dus beteke­nen dat de inflatie oploopt. Zou de inflatie (of de verwacht­ing voor een sti­j­gende inflatie) nog verder oplopen? Wel, als we kijken naar het sti­j­gende trend­kanaal en de groene sti­j­gende trendli­jn wel. Het is wel zo dat ik ook een negatieve diver­gen­tie bij de RSI zie en dat zou een (tijdelijk?) einde van de sti­jging kun­nen inlu­iden. Vooral­snog is de koers­be­weg­ing lei­dend en dat zou je moeten con­clud­eren dat de inflatie kans maakt verder op te lopen.

Lez­er Mis­ter bluesky vroeg Just Eat, Pro­sus en Gatos Sil­ver aan. Hier­boven ziet u Just Eat Takeaway. 

Het dal­ende trend­kanaal spat van de grafiek af. Daarbin­nen ziet u ook nog de twee sti­j­gende trend­kanaalt­jes waar de koers al neer­waarts is uit­gevallen. Geen bli­j­mak­er in de porte­feuille dus.

Het zou best kun­nen zijn dat dat de groene ste­un­li­jn over de bodem van juli als red­dings­boei dienst zal gaan doen. Ik sluit dat niet uit, maar het is voor mij op moment van schri­jven nog geen reden om te over­we­gen dit aan­deel op te pakken.

By the way, alle grafieken zijn intra­day. Dat rijmt.

Bij deze grafiek vroeg Mis­ter bluesky zich af of de drie bodems een bounce naar boven kun­nen veroorza­k­en. Ik sluit niets uit, ik heb al genoeg rare beweg­in­gen in mijn lev­en gezien.

Als ik naar de grote lij­nen kijk dan zie ik de koers bin­nen het rode dal­ende trend­kanaal. Weg­wezen, vol­gende grafiek!
Maarrrrr…de koers probeert zich op moment van schri­jven aan dat rode dal­ende trend­kanaal te ont­trekken. We hebben dus:

- een niveau ter hoogte van de paarse ste­un­li­jn dat al drie keer is opgezocht

- een sti­j­gend trend­kanaalt­je dat best mooi is en waar de koers zich nog bin­nen beweegt en

- de eerder genoemde intra­day uit­braak uit het rode dal­ende trendkanaal.

Ik zou per­soon­lijk de grafiek even park­eren onder het kop­je mogelijke spec­u­latieve trade aanstaande?” en lat­er op de dag, bij sluit­ing of mor­gen weer de grafiek bekijken.

Weliswaar op een geheel andere wijze zocht Gatos Sil­ver ook drie keer een bepaald niveau op. De oran­je ste­un­li­jn werd de afgelopen beurs­da­gen weer opge­zocht en tot nu toe bli­jft die lijn intact.

U weet het, ik bek­ijk de grafiek vaak met een oog of het een trade waard is. Ik zeg het nog maar weer een keer: ik bek­ijk niet het bedri­jf maar de grafiek. Ik kijk dus of ik de grafiek wil kopen en niet het bedri­jf. Dat is een geheel andere zienswi­jze dan te doen gebruike­lijk. Wil ik hem nu kopen deze grafiek? Née. Lekker kort dat antwo­ord, niet? Kan hij dan niet sti­j­gen vanaf dit niveau? O jawel, zek­er wel. Maar hij kan ook door de ste­un zakken. Mijn risk-reward is niet interessant.

Als broekkie van 16 – 18 jaar belegde ik al. Geen idee welke leefti­jd pre­cies, ik ben niet iemand die dat onthoudt. Wil dat zeggen dat niets mij meer ver­baast? Née, absolu­ut niet! Zie het recente enorme her­s­tel na de tik naar bene­den. Ik zit inmid­dels bij de AEX.

De index is van­daag met een gap omhoog gespron­gen naar het niveau van de rode lijn. Ik heb er met een wijsvingert­je naar gewezen, want de can­dle is niet goed zicht­baar. Dit is wel heel erg sterk!

Ga ik nu schri­jven dat ik de ver­hoogde staat van paraatheid adviseer in te trekken en u weer rustig kunt gaan slapen? Née, dat vind ik nog te vroeg. Aanstaande zater­dag kom ik weer op de AEX terug. 

Mocht u een ver­zoek hebben voor de col­umn van zater­dag, laat het me dan even weten!

De laat­ste grafiek voor van­daag is die van de Nas­daq. Ik meen dat we al had­den bespro­ken dat de index uit het sti­j­gende trend­kanaal was gevallen. De index kri­jgt nu te mak­en met een dubbele weerstand:

- de onderz­i­jde van het sti­j­gende trend­kanaal en 

- de oran­je hor­i­zon­tale weerstandslijn.

Net daar­boven ligt ook nog een weer­stand­je, dat is namelijk het oran­je dal­ende trendli­jn­t­je. Dit laat­ste lijn­t­je acht ik min­der belan­grijk. Al met al nog even voorzichtig bli­jven met deze index.

Con­clusie:
Trek ik nu mijn waarschuwing in? Zoals ik dins­dag al schreef, er is verkoop- op verkoopsig­naal gegeven, dus u bent waarschi­jn­lijk al uit­gestopt. Met geld aan de zijkant staat het alti­jd vrij weer naar nieuwe kansen te kijken. In tegen­stelling tot u en ik slaapt de beurs nooit. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Na een rond­je langs de belan­grijke aan­de­lenindices bli­jf ik voorzichtig.

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Mar­kets.

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

3 comments

24 september 2021, 18:38

Is er nog een bodem voor Alibaba ?

(0)
24 september 2021, 18:23

En misschien Philips . Is de SHS een feit of net niet ?

(0)
23 september 2021, 20:12

Graag eens analyse JDE PEETS . Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.