Marktaandeel elektrische auto’s in Europa verder toegenomen

10 augustus 2021, 11:48


Mark­taan­deel elek­trische auto’s in Europa verder toegenomen

Het afgelopen kwartaal zijn er in Europa meer elek­trische en hybride auto’s verkocht. Dat blijkt uit de cijfers van de Europese auto­bran­cheo­r­gan­isatie ACEA. Het mark­taan­deel van de elek­trische auto in Europa is het afgelopen jaar zelfs meer dan ver­dubbeld. Het mark­taan­deel van brand­sto­fau­to’s neemt langza­mer­hand af. Opval­lend is wel dat juist de klassieke autobedri­jven bezig zijn aan een opmars op de beurs.

Grote toe­name van plug-in-hybrides

In het tweede kwartaal van 2021 zijn er meer dan twee keer zoveel elek­trische auto’s ingeschreven in Europa als het jaar ervoor. Ongeveer een derde van de nieuwe auto’s in Europa was (deels) elek­trisch. Het gaat om een enorme sti­jging van maar lief­st 231,6 pro­cent. Nog indruk­wekkender zijn de verkoop­ci­jfers voor de plug-in-hybride auto. Bij deze auto’s wordt een ver­brand­ingsmo­tor gecom­bi­neerd met een elek­trische motor. Het afgelopen kwartaal zijn er maar lief­st 255,8 pro­cent meer plug-in-hybrides ingeschreven dan in het tweede kwartaal van 2020. Het aan­deel van auto’s met ver­brand­ingsmo­toren voor diesel en ben­zine lag in dezelfde peri­ode vorig jaar op 70 pro­cent, nu is dat 60 pro­cent. Hier moet wel bij gezegd wor­den dat de cijfers niet hele­maal rep­re­sen­tatief zijn. Inwon­ers van de Europese Unie hebben in het tweede kwartaal van 2020 door de coro­nacri­sis namelijk veel min­der auto’s gekocht. Ook waren er veel min­der auto’s op de weg. Hoge aan­schaf­pri­jzen en duur­dere verzek­erin­gen rem­men de pop­u­lar­iteit van elek­trische auto’s ook nog enigszins. Bij autoverzek­er­ing vergelijken komt de pre­mie voor een volledig elek­trisch voer­tu­ig al gauw 30 pro­cent hoger uit dan een auto met ver­brand­ingsmo­tor in dezelfde klasse.

Tes­la ver­li­est ter­rein op beurs aan klassieke automerken

Ondanks de sti­j­gende verkoop­ci­jfers van elek­trische voer­tu­igen, zijn de klassieke automerken juist bezig aan een opmars op de beurs. Ter­wi­jl de koers van Tes­la het afgelopen half­jaar is gedaald, zijn de koersen van klassieke automerken zoals Volk­swa­gen en Ford juist geste­gen. Ford zag sinds begin 2021 zijn koers met 79 pro­cent sti­j­gen, Volk­swa­gen steeg met 64 pro­cent en ook Stel­lan­tis klom sinds jan­u­ari met 21 pro­cent. De elek­trische nieuwkomers kre­gen het zwaar te ver­duren op de beurs. Tes­la zag de koers met 9,3 pro­cent dalen. Xpeng noteert een koersver­lies van 15 pro­cent en Nio ver­loor zelfs 22 procent.

Op weg naar een kli­maat­neu­traal Europa in 2050 

Europa heeft als doel­stelling om in 2050 kli­maat­neu­traal te zijn. Daarom wil Euro­com­mis­saris Frans Tim­mer­mans elek­trisch rij­den stim­uleren. Hij wil vooral dat elek­trisch rij­den goed­kop­er wordt. Dat geldt vooral voor de aan­schaf van het elek­trische voer­tu­ig. Ook moeten er meer laad­palen in Europa komen. Op dit moment is de laad­in­fra­struc­tu­ur nog onder­maats. In Ned­er­land, Duit­s­land en Frankrijk staan 70 pro­cent van alle laad­pun­ten in Europa. Ned­er­land neemt hier­van zelfs 30 pro­cent voor zijn reken­ing. Bin­nenko­rt zal Brus­sel met een plan komen in 2030 de uit­stoot van CO2 met 55 pro­cent te reduc­eren. De emissienor­men zijn de afgelopen tijd al flink aangescherpt. Als aut­o­fab­rikan­ten niet aan deze nor­men vol­doen, dan kun­nen zij een flinke boete krijgen.

Part­ner Artikel


Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.