Beursdagboek Trader Guy 17 oktober 2017, 09:09


...

Beurzen vervolgen kalm de beklimming omhoog

17 oktober 2017, 15:14 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)


De cijfers van enkele Dow aan­de­len vallen mee, de indices in Europa ver­vol­gen rustig het pad omhoog ter­wi­jl we op de val­u­ta­mark­ten een wat duur­dere dol­lar zien. Tech­nisch zoals we dat zeggen nog geen vuilt­je aan de lucht, de markt kiest (nog) niet voor extreme beweg­in­gen omhoog zodat alles kalm­p­jes ver­loopt zon­der enige verkoop­druk. Beleg­gers zien het alle­maal wel zit­ten en de meeste cijfers die we voor­bij zien komen ver­slaan de verwachtin­gen. Zo zien we Gold­man en Mor­gan Stan­ley oplopen maar ook Unit­ed Health en John­son & John­son staan voor­beurs in de plus. Als we deze gang van zak­en bek­ijken dan is de kans groot dat de Dow Jones een aan­val zal inzetten op de 23.000 puntengrens.

Bij de AEX die de 547,5 pun­ten bereikt is het vooral wacht­en op ASML en Akzo die mor­gen voor 09:00 met cijfers komen. ASML ziet het wel zit­ten van­daag en bereikt voor het eerst de €150, Akzo moet iets inlev­eren. Verder zien we bin­nen de AEX dat het groot­ste deel van de aan­de­len wat omhoog willen. De DAX bli­jft met de 13.000 pun­ten in gevecht maar staat er nog steeds net ofwel zuinig boven. Bek­ijken we de grafiek van de AEX dan zien we nog steeds trac­tie omhoog, doel 555 met daar­boven de 560 en de 565 – 567 pun­ten. Uit­er­aard wacht­en we ook op de DAX die nog moet vertrekken, hopelijk hak­en er nog beleg­gers aan nu de weer­stand door­bro­ken is.

Grafiek AEX:
Grafiek DAX:
Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart...

Beurzen blijven gestaag oplopen

17 oktober 2017, 09:09 | Trader Guy | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Mark­toverzicht:

Gis­teren opnieuw een redelijk sterke dag op de beurzen, ner­gens zien we onrust tot stand komen zodat de indices rustig verder bouwen aan hogere top­pen. Op Wall Street zien we nog steeds weinig weer­stand en kun­nen de indices zo nog wel een eind­je vooruit zon­der veel te cor­rigeren tussendoor. Ook staan we over­al nu ver boven de oude top­pen zodat de uit­braak met de dag betrouw­baarder wordt. Ook Europa bli­jft zich goed ontwikke­len, de DAX bli­jft wel nog wat haperen maar zodra de index echt boven de 13.000 pun­ten ger­aakt verwacht ik ook daar hogere top­pen. De AEX is momenteel het sterk­tst hier in Europa, we zien daar dagelijks wat hogere toppen.

Er komen dus nog heel wat kwartaal­ci­jfers voor­bij deze week, zie hieron­der een overzicht.

Cijfers deze week:

Sec­toren:
Verder valt het op dat nu alle sec­toren mee­doen aan de sti­jging, bijvoor­beeld te zien bij de sec­tor ETF’s, indices die bestaan uit BIG en SMALL caps, de Trans­port enz… Er zijn nog tal van aan­de­len die nog maar net met de inhaal­race zijn begonnen waar­door er hier­door nog veel meer in het vat blijkt te zit­ten. Beleg­gers wacht­en nu in eerste instantie de kwartaal­ci­jfers af en die zullen er naar het schi­jnt goed uitzien. In de nieuwe video leg ik een en ander daaromtrend over uit voor u, die kunt u bek­ijken via de link http://​www​.usmar​kets​.nl/​s​i​t​e​/​v​i​d​e​o​b​l​o​g​/​108​/​p​layer

Han­de­len en coach­ing:
Via US Mar­kets Trad­ing hebben wij ook goed weten te prof­iteren van de sti­j­gende koersen de afgelopen dagen, de eerste van okto­ber werd er al winst behaald maar we zit­ten nu weer op enkele index­en LONG en vooral bij de AEX loopt de posi­tie goed. Onze leden zit­ten nu dus weer in posi­tie en er komen zek­er nog meer kansen de komende peri­ode en zek­er richt­ing het einde van het jaar. U kunt uit­er­aard nog mee met de posi­ties door lid te wor­den vanaf €39 tot 1 DECEM­BER
https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

Resul­tat­en oktober:

Ook u kunt lid wor­den van een van boven­staande abon­nementen vanaf €39 tot 1 DECEM­BER: https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​.html

S&P 500:
De S&P 500 ver­vol­gd de weg omhoog gis­teren om intra­day een nieuwe hoog­ste stand ooit aan te tikken (2559,47), wel moest de index iets onder de dag­top sluiten (2557,64) maar dan wel met een hoog­ste slot­stand ooit op de bor­den. De S&P bli­jft hoe dan ook op koers om de reeks nieuwe highs aan te vullen de komende peri­ode. We let­ten nu eerst op de 2560 – 2565 pun­ten als doel, lat­er leggen we de lat op 2575 en wie weet haalt de index via goeie kwartaal­ci­jfers de 2600 pun­ten nog in snel tem­po. Het ver­loopt alle­maal ges­taag, punt per punt eigen­lijk maar de beurzen klim­men gewoon verder omhoog. Door dat de index recent boven een redelijk zware weer­stand wist te breken zien we in feite maar weinig hin­dernissen hogerop waar­door de index in feite vrij spel kri­jgt aan de bovenkant. Ste­un zien we nu in eerste instantie rond de 2535 pun­ten, lat­er de 2520 en de 2500 pun­ten.

Dow Jones:

Met een nieuwe All Time High rond de 22.960 pun­ten gis­teren die intra­day werd behaald bli­jft de Dow Jones op koers om verder op te lopen in het onbek­ende gebied waar er vri­jwel geen weer­stand meer ligt te wacht­en. De index sluit de sessie af met een mooie winst van 85 pun­ten om zo op 22.957 pun­ten uit te komen. Zo bli­jft de Dow Jones zich richt­en op een nieuwe mijl­paal, de 23.000 pun­ten waar we nu nog slechts 43 pun­ten onder staan, het nieuwe doel ligt nu bin­nen hand­bereik. De Dow Jones is in ieder geval mooi uit­ge­bro­ken boven een belan­grijke weer­stand en kri­jgt vrij spel omhoog tot het moment dat er een duidelijke draai komt, dan kri­j­gen we aan de bovenkant pas een nieuw meet­punt. De vol­gende doe­len voorzie ik rond de 23.000, de 23.250 en de 23.500 pun­ten. Zo’n fase met ges­taag nieuwe top­pen en nieuwe records kan best lang aan­houden weten we uit het verleden, het hoeft op zich ook niet met geweld te gebeuren. Ste­un nu eerst de 22.750 met lat­er de 22.500 en de 22.180 pun­ten (oude top).

Nas­daq:
Bij de Nas­daq zet nog maar een nieuwe All Time High op de bor­den, op slot­ba­sis nu 6624 en intra­day een top op 6632,5 pun­ten. Het ver­loop bli­jft sterk en zo klim­men we ges­taag op richt­ing de weer­stand die rond de 6700 pun­ten wacht. Ste­un nu de 6461 pun­ten waar de oude top wacht, pas onder die oude top komt het er min­der goed uit te zien maar de index loopt daar nog dagelijks gemakke­lijk van weg. De uptrend bli­jft zich verder zetten en dat net voor een reeks kwartaal­ci­jfers, als die nu ook goed uit­pakken dan zit er mogelijk nog veel meer in het vat.

AEX:
De AEX breekt uit en zet opnieuw een jaar­top neer op slot­ba­sis, ger­aakt de AEX na de uit­braak net zoals 2 weken gele­den (527541) met een opsprong wederom een zelfde aan­tal pun­ten hoger? De kans daarop is groot want als er opnieuw 14 pun­ten bovenop komen dan kan de AEX in de buurt van de 555 pun­ten ger­ak­en op korte ter­mi­jn. Het uitein­delijke doel voorzie ik nog steeds rond de 565 – 567 pun­ten waar de top die in 2007 werd gemaakt wacht. Nu de AEX zich uit de trad­in­grange die heel lang aan­hield heeft gevocht­en lijkt dat doel haal­baar de komende weken. Uit­er­aard zullen we mogelijk met een nieuwe con­sol­i­datie te mak­en kri­j­gen tussendoor, een pauze zoals we dat ook noe­men maar de trend bli­jft voor­lop­ig omhoog gericht ter­wi­jl cor­rec­ties tussendoor goed wor­den opgevan­gen. Ste­un nu de 543 pun­ten, lat­er de 540 en de zone 537 – 538 waar de oude top wacht. Pas als de AEX duidelijk onder die 537 pun­ten zakt wordt het moeil­ijk­er en kun­nen we de poging tot een uit­braak ver­geten, zo ver is het nog lang niet, de index heeft al wat reserve opge­bouwd boven deze oude top ofwel de zware weer­stand van de afgelopen maanden.

DAX:
De DAX bli­jft nu al meerdere dagen hangen ron­dom de top­zone 1295013.000 pun­ten, de index sluit gis­teren wel net boven 13.000 pun­ten maar de top van afgelopen vri­jdag bli­jft op 13.036 pun­ten. Er staat wel een hoog­ste slot­stand ooit bij de DAX het­geen posi­tief is voor het verdere ver­loop. Weer­stand bli­jft in eerste instantie die hoog­ste stand ooit ofwel de 13.036 pun­ten, als de DAX daar­boven weet te ger­ak­en en te bli­jven dan kan de index bouwen aan een nieuwe fase omhoog met als eerste doel de 13.25013.300 en daar­na de lijn over de top­pen die u kunt zien op de grafiek rond de 13.500 pun­ten. Ste­un nu eerst de 12.92512.950 pun­ten, lat­er de 12.800 en de 12.650 pun­ten maar dan moet het sen­ti­ment wel draaien naar negatief het­geen ik voor­lop­ig nog niet verwacht. De kans op een uit­braak met nieuwe top­pen is momenteel grot­er dan dat de DAX snel in de prob­le­men komt. Voor­lop­ig moet de DAX nog wel met die moeil­ijke dubbele top afreke­nen, daar komt denk ik snel een besliss­ing over.

Brent olie:
De olie (Brent) her­pakt zich en ger­aakt boven de 57,5 dol­lar weer­stand, de kans dat de olie nu door kan stoten richt­ing de top die tussen de 59 – 60 dol­lar wacht wordt grot­er. Als het lukt om deze weer­stand te door­breken dan ligt de weg zelfs open richt­ing de 60 – 65 dol­lar zone waar we de olie al lange tijd niet meer hebben gezien. Ste­un onder die 57,5 dol­lar nu duidelijk de 55 dol­lar, lat­er mocht het weer slechter gaan met de oliepri­js het­geen ik niet verwacht dan kan de Brent richt­ing de 53,5 dol­lar waar de vol­gende ste­un wacht.

AEX:

DAX:

Dow Jones:

S&P 500:

Nas­daq:

Brent olie:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 42 2017

Zo

Koersen

Name Last Change %
AEX 571.21 1.95 0.34%
AEX Fut 566.55 -2.7 -0.48%
DAX 12430.97 43.63 0.35%
DAX Fut 12406.5 4 0.03%
DOW 27335.63 -23.53 -0.09%
DOW 30 Future 27324.5 -3.5 -0.01%
DJ Transp. 10794.59 193.56 1.83%
SP500 3004.04 -10.26 -0.34%
SP Fut 3006.5 -0.5 -0.02%
NSDQ 8222.8 -35.39 -0.45%
NSDQ100 7927.08 -39.85 -0.5%
NSDQ Fut 7941.75 -1 -0.01%
BEL20 3649.64 27.01 0.75%
CAC40 5614.38 36.17 0.65%
FTSE 100 7577.2 45.48 0.6%
SMI 9850.52 41.94 0.43%
SEMISOXX 1499.64 -16.28 -1.07%
RSL2000 1561.76 0.92 0.06%
Name Last Change %
Nikkei 21535.25 -150.65 -0.69%
H.SENG 28619.62 64.74 0.23%
Shanghai 2937.62 -4.57 -0.16%
KS11 2091.87 9.39 0.45%
STI 3360.03 12.08 0.36%
TWI 10886.05 9.62 0.09%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 103775.41 -27.28 -0.03%
Merival 41788.26 531.66 1.29%
IPC Mex. 42984.97 -78.98 -0.18%
KLSE 1668.94 -3.43 -0.21%
Indon. 6401.88 -16.35 -0.25%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 10658.48 7.28 0.07%
Tase 1592.36 -6.57 -0.41%
Name Last Change %
Olie 57.59 -0.03 -0.05%
Brent 64.38 0.04 0.06%
Gas 2.317 -0.001 -0.04%
Goud 1406.25 -4.95 -0.35%
GLD Eur/Oz 1254.572 -4.416 -0.352%
GLD Eur/Kg 40335.433 -141.981 -0.352%
Zilver 15.578 -0.1 -0.64%
Zlv Eur/Oz 13.898 -0.089 -0.642%
Zlv Eur/Kg 446.823 -2.868 -0.642%
Koper 2.696 0.001 0.04%
Alu 1843.25 0.5 0.03%
Nikkel 13950 285 2.09%
Lood 1980 -0.75 -0.04%
Zink 2466.75 25.75 1.05%
PLT 842.7 -1 -0.12%
PLD 1520.85 -3.85 -0.25%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1211 0.0003 0.02%
EUR-YEN 121.34 0.06 0.05%
EUR-GBP 0.9032 0.0002 0.02%
EUR-SFR 1.1075 0.0005 0.05%
USD/Yen 108.23 0.03 0.02%
GBP-USD 1.2411 0.0008 0.07%
USD Index 97.02 0.475 0.49%
TREAS10 2.106 0.014 0.67%
TREAS30 2.614 0.003 0.1%
Bitcoin 9424.9 -1488.9 -13.64%
Bitcoin Cash 277.05 -49.89123 -15.26%
Ethereum (US$) 197.74 -43.20066 -17.93%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 79.292 -14.45593 -15.42%
Name Last Change %
VIX 12.86 0.18 1.42%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  23:53 Afstort is begonnen! Woehoe 😜
 • ...
  23:10 Hier is het filmpje van de droogdok actie van Boskalis met het...
 • ...
  22:17 Fijne avond allemaal!
 • ...
  22:13 Fijne avond en tot morgen, dan is er ws weer een dag..
 • ...
  22:11 Ja helaas hopelijk valt het mee. Fijne avond
 • ...
  22:09 Dank je maar verliezen hoort erbij. Het is wat het is.
 • ...
  22:08 Gewoon overnight een keer een procent eraf is er niet meer bij...
 • ...
  22:07 Sterkte 😢
 • ...
  22:05 Inderdaad jammer. Zit zelf short want was echt overtuigd van een...
 • ...
  22:04 Jammer

Twitter @usmarkets