Beursdagboek Trader Guy 15 december 2019, 10:06

...

US Markets Trading: Op naar sterk slot 2019 en de start van 2020

15 december 2019, 10:06 | Trader Guy | leestijd: 1 minuut | moeilijkheid: 7 / 12 | (0)

Beste beleg­gers,

Het jaar loopt naar het einde toe maar ik verwacht dat er zich nog wat kansen zullen voor­doen op de beurzen, we hebben denk ik al een groot deel van de ral­ly achter ons liggen waar­door er zich wat mogelijkhe­den voor kun­nen doen voor een korte terug­val. Richt­ing de Kerst kan de markt dan weer wat omhoog om het jaar in ieder geval zo posi­tief mogelijk af te sluiten.Met deze strate­gie wil ik me richt­en op de rest van het jaar, daar­na zal de voor­berei­d­ing op 2020 begin­nen waar ik me richt op een nog beter resul­taat met het han­de­len. Om mee te doen kunt u zich nu al aan­melden via de aan­bied­ing. US Mar­kets bli­jft een leuke omgev­ing wat betre­ft de MIX van infor­matie, coach­ing, sig­nalen en de com­mu­ni­ty met leden.

Schri­jf u nu meteen in als lid zo de start van 2020 en de leuke kansen die er dit jaar nog gaan komen niet te mis­sen. Ga daar­voor naar de Trader­shop en maak gebruik van de aan­bied­ing a39 tot 1 FEB­RU­ARI, dan pakt u de rest van decem­ber nog mee en doet u in ieder geval meteen mee met de start van het nieuwe jaar 2020 ..

Inschri­jven? Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop

Resul­taat 2019 met alle afgeronde posi­ties ver­w­erkt, nu lopen er tot begin vol­gende week even geen posities …

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »