Beursdagboek Trader Guy 6 april 2020, 08:01

...

Nog geen rust op markten

6 april 2020, 08:01 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (1)

Nieuwe week, nieuwe kansen, vooral nog geen rust en we zien een korte han­del­sweek tege­moet door dat de beurzen dicht bli­jven door goede vri­jdag. Van­mor­gen staan de futures in ieder geval fors hoger, Wall Street gemid­deld 3,5% hoger via de futures.


De DAX future staat een goeie 300 pun­ten in de plus via de future die al loopt. Verder valt het op dat Azië ook hoger sluit, plussen tussen de 1 en 2%, Chi­na staat wat lager van­mor­gen. De oliepri­jzen lopen wat terug van­mor­gen na de ral­ly van eind vorige week, Trump bracht Rus­land en Sau­di-Ara­bië aan de praat maar blijk­baar komt daar nog weinig uit, Trump liet ook al het woord heffin­gen op olie vallen en daar gaan we dan weer. Hij zou zich beter zor­gen mak­en om de sit­u­atie in de VS dan nu alweer met heffin­gen te dreigen maar ja, hoe noe­men we zoi­ets? De aan­dacht aflei­den, daar is hij ook een kam­pi­oen in.

Waar staan we momenteel? Wel, het goeie nieuws is dat we merken dat het aan­tal opnames in Europa wat aan het afvlakken is, vooral in Ital­ië en Span­je maar ook hier in Ned­er­land en Bel­gië zien we dat aan de cijfers. Verder is het zo dat vri­jwel iedereen nu al iemand kent die besmet is ger­aakt en werd opgenomen in een zieken­huis. Dat wil zeggen dat het alle­maal dichter komt dan we had­den gedacht. Ik hoop oprecht dat iedereen er door komt, gezond bli­jft en vooral bespaart bli­jft van ern­stige toe­s­tanden in zijn/​haar directe omgev­ing. De beurs is in dat geval maar bijza­ak, meer dan aflei­d­ing kan ik het niet noe­men in deze tijden.

Wel moet ik door­gaan met het analy­seren van de markt, eerlijk bli­jven over het­geen ik zie en verwacht, mijn gedacht over de con­di­tie van de markt ven­til­eren richt­ing wie mij graag elke dag leest en mee probeert te varen op de gedacht­en­gang die ik uit­spreek. Verder weet ik natu­urlijk ook niet waar we over pak­weg een maand of 2 – 3 staan met de mark­ten, hoe zou ik dat weten? De pag­i­na is zwart, er staat niks beschreven, nie­mand weet hoe het zal lopen met de werkgele­gen­heid, het voort bestaan van bedri­jven waar­van het water tot de lip­pen staat enz.. Het is een brug waar we nu nog niet over weten te ger­ak­en. Dat er dan anal­is­ten zijn die nu al roepen dat de nieuwe BULL markt is ges­tart begri­jp ik dan ook niet, wat willen ze dan? Zo snel mogelijk nieuwe records en opnieuw waarderin­gen die de koers niet kun­nen ver­ant­wo­or­den? Zal moeil­ijk wor­den, maar aan de andere kant weet ik als geen ander dat de beurs vaak din­gen laat zien die we onmo­gelijk kun­nen begri­jpen. Dat is voor lat­er, zelf als ik logisch nadenk zie ik het niet zon­nig in voor het post-virus tijdperk.

Hoe sta ik er zelf voor momenteel? Wel, zoals ik vorige week al aan­gaf zit ik net als iedereen in quar­an­taine, kan me de gehele dag wel bezig houden. Alleen de din­gen die je graag doet buiten het werkt en de dagelijkse zak­en om zijn bevroren. We hebben het geluk dat er mooi weer is en in de avond pak ik een uurt­je of 2 Net­fix mee want ik ben het spu­ugzat dat als ik de TV aanzet meteen 100 keer het woord coro­na moet aan­horen en dat je elke dag dezelfde gezicht­en ziet die het nog 10 keer uit­leggen. Voor de psy­chol­o­gis­che toe­s­tand die in feite al werd aange­tast de afgelopen weken geen goeie zaak, zo maakt je mensen die al wat bang zijn aan­gelegd nog banger. Iedereen weet nu wel dat we een tijd­je goed moeten opletten.

Verder lees ik dat het de gehele week nog wel goed weer zal bli­jven, en voor beleg­gers hebben we een korte week, daar­na 4 dagen geen beurs want met 2e Pasen (maandag) is Europa ook dicht. Wall Street is dan wel open op 2e Pasen.

Kun­nen we iets doen deze week?
Ja ik denk het wel als ik naar de koersen kijk van­mor­gen, er komt wel een kans om een trans­ac­tie te doen, wel zal ik het bij lage aan­tallen houden, mogelijk zelfs nog iets voorzichtiger dan de vorige trans­ac­tie. De volatiliteit zal dan voor de range van de winst of als ik een ver­keerde keuze maak ver­lies moeten zor­gen. Maar ik ben al tevre­den in deze markt met tussen de €200 en €300, het moet niet uit de hand lopen door dat je teveel risi­co neemt. Ik heb al dra­ma’s genoeg voor­bij zien komen de afgelopen weken, er zijn par­ti­jen die 30 – 40% kwi­jt zijn ger­aakt, anderen meer dan 50% en zelfs een fund dat tot 80% ver­loor hier in Ned­er­land. Er zullen hier wel bezoek­ers zijn die er wel meer over weten. Kansen komen er, u kunt mee­doen door lid te wor­den, nu tot 1 JUNI voor €39 wat betre­ft Trad­ing en €30 voor de aan­de­len porte­feuille (meer rustig en met €29.000 nu). Wordt dus van­daag nog lid, dan kri­jgt u ook de signalen ..

Ga naar https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​rshop en schri­jf u meteen in …


Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

6 april 2020, 09:29

> voor een berenmarkt

kleine verschrijving, moest zijn: voor een stierenmarkt

(0)
6 april 2020, 09:28

Wat ik mis in je analyses is de factor van de centrale banken, die door middel van negatieve rentes keihard kapitaal richting de aandelenmarkten dwingen. Ik ben het met je eens dat het te vroeg is voor een berenmarkt, de recessie nog onvoldoende ingeprijsd is, maar de enorme druk van de centrale banken blijft geld richting de beurs drukken. Ik heb al in mijn omgeving gehoord dat DeGiro klanten loopt te bellen dat ze teveel contacten aanhouden en of ze dat willen wegsluizen naar hun gewone bank; voor mij is dit een illustratie van de situatie dat contanten, in dit geval voor een beleggingsbank, vervelend zijn.

(1)