Beursdagboek US Markets Redactie 8 juli 2017, 13:50


...

Beursweek van 3 t/m 7 juli 2017

8 juli 2017, 13:50 | US Markets Redactie | leestijd: 8 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (0)


Afgelopen week zagen we een typ­is­che vorm van bodem­stam­p­en in Europa, ter­wi­jl de Amerikaanse indices rustig zijwaarts wacht­en tot wij klaar zijn. In Japan vecht de Nikkei wederom met de 20.000 pun­ten, ter­wi­jl de USD/JPY weer sti­jgt.
Drie focus­pun­ten deze week: de banen­rap­porten uit de V.S., de indi­ca­toren van de man­agers en de G20 top, dat helaas met het onn­odi­ge geweld moet plaatsvin­den.

Job reports
De maan­delijkse Amerikaanse arbei­d­ci­jfers wer­den deze week weer gepub­liceerd. Pay­roller ADP toonde op de don­derdag een plus van 158.000 banen ten opzichte van de 230.000 een maand eerder. Daarmee toont het nog steeds een sterke groei van de markt. Het cijfer viel wel tegen met de verwachtin­gen van anal­is­ten, die voor juni een sti­jging van 185.000 had­den geschat.
Een dag lat­er kwam het over­hei­d­srap­port naar buiten met een sti­jging van 222.000 over vorige maand. Dat zagen we niet meer sinds feb­ru­ari dit jaar. De verwachtin­gen lagen op 179.000 banen. Al met al dus goede resul­tat­en en een opstek­er voor de dol­lar, die al een tijd­je in waarde aan het zakken is. Of de Amerika­nen daar zelf blij mee zijn is een tweede, want een goed­kope dol­lar is goed voor hun economie.

PMI’s
De befaamde man­agersinkoopin­dex­en had­den deze week ook het podi­um. Begin van de week toonde de zware Chi­nese PMI voor de pro­duc­tiein­dus­trie een nipte groei. De index kwam uit op 50,4 pun­ten voor juni tegen een verwacht­ing van 49,5 en een vorige 49,6 pun­ten. Man­agers lijken echter nog terughoudend gezien de afzwakking van de index.
In Europa bli­jven de cijfers ook sterk waar­bij motor­blok Duit­s­land op een hoge 59,6 pun­ten uit komt tegen 59,3 pun­ten uit mei. De Frankse PMI daalde licht­jes naar 54,8 en ook in Span­je waren man­agers min­der ent­hou­si­ast. Ital­ië bleef nage­noeg onveran­derd. De Engelsen deden een flinke stap terug. Daar zak­te de index van 56,3 naar 54,3 pun­ten. Komend van de piek uit mei daalt de PMI nu al drie maan­den.
Tot slot de Amerikaanse vari­ant, waar de PMI naar een mooie 57,8 pun­ten steeg, komend van 54,9. Ook daar lijken man­agers dus nog steeds posi­tief over de nabi­je toekomst.

G20 bijeenkomst
De twintig sterk­ste economiën zijn deze week in Ham­burg bijeen waar met goede hoop nieuwe afsprak­en gemaakt wor­den over han­del, milieu en vei­ligheid. Over de han­del waren de lan­den het eens­gezind. Er moet meer ingezet wor­den voor vri­je wereld­han­del en pro­tec­tion­isme moet wor­den tegenge­gaan (dat laat­ste is ongeloofwaardig omdat Trump daar een hele cam­paigne voor voerde). Betre­ft milieu kwam het Par­i­jsakko­ord nog eens ter sprake. Daar zijn 19 deel­ne­mers voor om het uit te voeren. Die ene die dwarsligt kent u onder­hand wel..

Hoewel er dus weinig span­nends gebeurt dat gere­la­teerd is aan de mark­ten, keken beleg­gers toch uit naar de eerste ont­moet­ing tussen wereldlei­ders Trump en Putin. Men hoopt dat iedereen er zon­der kleer­scheuren doorheen komt en dat er geen gekke uit­sprak­en wor­den gedaan. So far so good.


Europa
Dan even over naar de orde van de dag (of week) want wat de index­en in Europa deden was wel degelijk inter­es­sant. Hoewel er dus niet veel beweg­ing was op week­ba­sis is goed te zien dat men poogt een goede bodem aan te stam­p­en.
Bij de AEX gebeurt dat rond de 506,5 met als extra opstap­je de 508. De can­dle op de week­grafiek geeft dan ook een mogelijke rever­sal aan, zoals we die in mei ook hebben gezien op de top. Daar hebben we overi­gens wel veel ruimte tussen de 20‑, 50- en 200-daagse gemid­deldeli­j­nen. Dat bemoeil­ijkt de zaak, maar kijk­end naar de andere mark­ten neig ik toch de bulls meer kans te geven. De 518 van de MA20 is daarmee een eerste reëele tar­get.
De index schreef deze week 0,55% bij tot aan net geen 510 pun­ten. Van maandags open­ing tot aan vri­jdags slot staan we bij­na op dezelfde koers.

AEX — day chartAEX — week chartVoor Ahold ziet het er nog grim­mig uit. Velen zijn over­tu­igd van een mooi koop­mo­ment maar van de chart kan je nu niet echt vrolijk wor­den. Deze week zak­te de koers nog eens 0,7% tot aan 16,62 euro (komend van ruim 19 euro van voor de scherpe dal­ing).
ING was een sterke sti­jger met 3,3% en ABN behaalde zelfs 4% deze week. De verzek­er­aars waren nog meer in trek met Aegon dat 7,6% steeg en NN Group dat 5,4% steeg. Dat heeft vooral te mak­en met de hawk­ish woor­den vanu­it de cen­trale banken (hogere rente is goed voor verzek­er­aars).
Andere mooie sti­jgers waren Gemal­to met +4,25% en KPN met +2%.
Voor de oliegere­la­teerde noti­ties was het een week­je om even bij te komen. SBM en RDS daalden licht op de wederom rap zakkende olieko­ers. Vopak steeg juist met 1,1%.

De DAX steeg deze week ook een half pro­cent tot een koers van 12389 pun­ten en komt daarmee weer boven de MA20 lijn. De index toont daarmee een sterk­er ver­loop aan dan de Ams­ter­damse com­pagnion. De twee grote Com­merzbank en Deutsche Bank ste­gen weer eens flink, deze week met respec­tievelijk 6,5% en 7,4%. Ook in Duit­s­land deden de verzek­er­aars het goed. Van de blue chips is dat Allianz en die schreef 3,7% bij op week­ba­sis.

DAX — day chart
DAX — week chart

Dan toch maar even de verzek­er­ing­sec­tor zelf er bij pakken want die grafiek is nu zek­er inter­es­sant. Dan komen we al gauw uit bij de eurostoxx insur­ance index. Klinkt miss­chien als een vage index die vol zit met rare aan­de­len, maar is juist het tegen­deel. Er zijn slechts 14 grote verzek­er­aars in opgenomen waaron­der Aegon en NN Group van de AEX. Bek­ijk de grafiek hieron­der eens, die zou voor zich moeten spreken. Een poging tot uit­breken lijkt langza­am aan een werke­lijk sce­nario te wor­den.

Eurostoxx insur­ance — day chart

Verenigde Stat­en
Op Wall Street bleven de indices dicht bij huis. De Indus­tri­al steeg 0,3% tot aan 21.414 pun­ten en de S&P500 bleef nage­noeg onveran­derd op 2425 pun­ten. De Dow Jones Trans­porta­tion lijkt de weg te lei­den door een nieuwe all time high neer te zetten op 9695 pun­ten (+1,4%).
Op de elek­tro­n­is­che NAS­DAQ bleef de com­pos­ite index in eerste instantie nog wat achter, om op de laat­ste dag van de week toch nog een mooie plus eruit te slepen. Op week­ba­sis bli­jft er +0,2% over en daarmee lijkt er een­zelfde sce­nario als in Europa aan de gang, namelijk bodem­stam­p­en. Het enige gevaar is nog dat de koers net onder de MA20 en MA50 hangt.
Tes­la maak­te daar een duik van ruim ‑13% door tegen­val­lende pro­duc­tieci­jfers. Apple maak­te een klein plus­je van 0,1% waar en Ama­zon steeg 1,1% tot aan 978 dol­lar. Gaat de duizend weer aange­vocht­en wor­den of is sinds de laat­ste poging het feestje juist voor­bij?

Dow Jones Indus­tri­al — day chartDow Jones Trans­porta­tion — day chartS&P500 — day chartNAS­DAQ com­pos­ite — day chartOverige
Dan alleen nog even de olie. Het bos zit vol met beren en pogin­gen tot een langeter­mi­jn­bo­dem zijn er nog niet geweest. De kans dat we nog eens richt­ing het dal van begin 2016 gaan is zeer sterk aan­wezig.
Brent zak­te deze week 4,2% tot aan 46,7 dol­lar per vat. Wat op de chart opvalt is dat de koers de MA50 als pla­fond gebruik­te om terug te vallen. Opmerke­lijk want nor­maal wor­den die gemid­deldeli­j­nen amper in acht genomen. Mijn verwacht­ing was dan ook dat we dichter bij de bovenkant van het trend­kanaal zouden komen. Nu dit niet het geval is zou er best wel eens een ver­snelling naar bene­den plaats kun­nen vin­den. Waarom ook niet? Want ook de zomer (de laat­ste poging op hoge oliev­erkoop) lijkt tegen te gaan vallen. Slechte maan­den in het ver­schi­et.

Brent crude oil — day chart

Eigen­lijk dus een rustig afwach­t­end’ week­je op de beurs. De G20 is spoedig voor­bij en waarschi­jn­lijk kun­nen we het dan bestem­pe­len als een non-event. De pijlen wijzen omhoog en vol­gende week zullen we zien of die de waarheid spreken, maar voor nu een pret­tig week­end gewenst!


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Login »

Week 27 2017

Ma
Di
Wo
Do
Vr

Koersen

Name Last Change %
AEX 597.53 -2.4 -0.4%
AEX Fut 597.45 -2.35 -0.4%
DAX 13072.42 1.7 0.01%
DAX Fut 13072.5 3.5 0.03%
DOW 27881.72 -27.88 -0.1%
DOW 30 Future 27892.5 -28.5 -0.1%
DJ Transp. 10629.87 -46.64 -0.44%
SP500 3132.52 -3.44 -0.11%
SP Fut 3134.5 -1.5 -0.05%
NSDQ 8616.18 -5.64 -0.07%
NSDQ100 8354.29 -8.45 -0.1%
NSDQ Fut 8364.25 0.5 0.01%
BEL20 3913.3 -14.33 -0.36%
CAC40 5834.59 -13.44 -0.23%
FTSE 100 7212.95 -0.81 -0.01%
SMI 10360.5 -30.03 -0.29%
SEMISOXX 1720.9 5.92 0.35%
RSL2000 1631.5 -0.24 -0.01%
Name Last Change %
Nikkei 23378 -32.19 -0.14%
H.SENG 26645.43 208.81 0.79%
Shanghai 2924.42 7.11 0.24%
KS11 2105.62 7.62 0.36%
STI 3177.03 14.14 0.45%
TWI 11700.77 72.93 0.63%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 110672.01 -305.22 -0.28%
Merival 34657.44 -1751.63 -4.81%
IPC Mex. 42633.43 681.84 1.63%
KLSE 1563.19 1.4 0.09%
Indon. 6180.1 -3.41 -0.06%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11291.96 7.74 0.07%
Tase 1687.98 0.09 0.01%
Name Last Change %
Olie 58.97 -0.27 -0.46%
Brent 64.02 -0.32 -0.5%
Gas 2.279 0.015 0.66%
Goud 1470.65 2.55 0.17%
GLD Eur/Oz 1326.942 2.301 0.173%
GLD Eur/Kg 42662.181 73.973 0.173%
Zilver 16.727 0.025 0.15%
Zlv Eur/Oz 15.092 0.023 0.149%
Zlv Eur/Kg 485.235 0.725 0.149%
Koper 2.776 0.011 0.38%
Alu 1753.25 -0.25 -0.01%
Nikkel 13452.5 32.5 0.24%
Lood 1922 7.25 0.38%
Zink 2228 4 0.18%
PLT 921.4 -1.2 -0.13%
PLD 1870.6 1.5 0.08%
Name Last Change %
EUR-USD 1.1084 -0.0006 -0.05%
EUR-YEN 120.46 -0.07 -0.06%
EUR-GBP 0.843 0.0003 0.04%
EUR-SFR 1.0912 -0.0001 -0.01%
USD/Yen 108.68 -0.01 %
GBP-USD 1.3145 -0.0008 -0.06%
USD Index 97.495 0.11 0.11%
TREAS10 1.824 -0.007 -0.37%
TREAS30 2.245 -0.007 -0.29%
Bitcoin 7272 -62.5 -0.85%
Bitcoin Cash 208.38 0.56111 0.27%
Ethereum (US$) 146.35 -1.01683 -0.69%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 44.342 0.07083 0.16%
Name Last Change %
VIX 15.8 0.12 0.77%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Beursbox

 • ...
  10:24 Tenminste ff de komende legs afwachten.
 • ...
  10:21 Ik ga nog een rondje op de pendalen staan, tot later.
 • ...
  10:18 Call 599 a11
 • ...
  10:17 Wel altijd opletten voor het ontwaken van the donald lol
 • ...
  10:17 Toch maar een kleine long dax gewaagd aangezien premarket support...
 • ...
  10:15 ...
 • ...
  10:15 Ik heb zo'n vermoeden...dat de 'rode staken'staan te dringen voor de...
 • ...
  10:14 ...
 • ...
  10:11 Hi vriend Jump....deze trampoline is echt iets voor jou business...
 • ...
  10:10 Eens kijken of de AEX nog een natrap krijgt.

Twitter @usmarkets