...

Goud op vinkentouw om fors uit te breken

9 januari 2018, 12:08 | Trader Guy | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 12 / 12 | (9)

De afgelopen tijd waren het de Bit­coin, Wall Street die hoogtij vier­den met een extreme sti­jging, ook de olie die plots goed voor de dag kwam vanaf het 4e kwartaal van 2017. Wat een beet­je in de vergeethoek bleef was het goud, langza­am zien we de belang­stelling weer op gang komen waar­door het goud mogelijk kan begin­nen met een come­back en zien we mogelijk snel de $1500 weer als koers­doel.

Analyse goud:
We zien dat het goud aan pop­u­lar­iteit wint de afgelopen weken, het gaat nog niet van harte maar we zien wel dat het goud zich goed staande weet te houden in deze onzekere fase bij andere mark­ten zoals de te dure en overge­waardeerde aan­de­len samen met de enorme hype naar cryp­tocur­ren­cy zoals de Bit­coin en de Ethereum en nog heel wat kleinere spel­ers uit die groep.

Lat­en we de mogelijke omstandighe­den voor een nieuwe BULL fase voor het goud even goed analy­seren, er is wel iets gaande op dit moment waar­door het goud wel eens aan pop­u­lar­iteit kan doen win­nen de komende peri­ode waar­door er wel eens een paar hon­derd dol­lar bij kan komen.

We weten dat goud pop­u­lair kan wor­den als andere waar­den onder druk komen te liggen er er zijn nogal wat fac­toren aan­wezig die assets als aan­de­len of nieuwe hype-assets zoals de cryp­tocur­ren­cy die momenteel aan een forse cor­rec­tie toe zijn. Denk hier­bij aan de beurzen en dan vooral die op Wall Street waar de waarderin­gen momenteel toren­hoog liggen (gemid­deld 18 maar nu al boven de 26) en waar we al bij­na 15 maan­den geen cor­rec­tie hebben gezien die grot­er is dan 3% vanaf hun top­pen. Aan de andere kant zien we ook dat er plots door veel kleine beleg­gers mas­saal op de vrij nieuwe hype wordt ingezet en dan heb ik het over de cry­potcur­ren­cy (onder andere Bit­coin en veel andere in de sec­tor). Er is op veel vlakken sprake van een soort bubbelge­drag gaande en dat over de gehele finan­ciële markt merken we dat. De aan­de­len zijn dus te duur ter­wi­jl men mas­saal op beleg­gin­gen springt waar­van men totaal niets vanaf weet. Let er wel op dat de laat­sten pas op de top instap­pen, dat is nooit anders geweest en het zal zo bli­jven want alles heeft te mak­en met psy­cholo­gie, bang om de hype te mis­sen, op een volle trein instap­pen, geen geduld kun­nen opbren­gen om op betere pri­jzen te wacht­en. Zoi­ets wordt tra­di­tion­eel op een bepaald moment afges­traft en ger­ak­en veel nieuwe beleg­gers een groot gedeelte van hun invester­ing kwi­jt. Op zich zien we dat al op gang komen bij de Bit­coin en vele andere cryp­to­munten, ik verwacht dat we de aan­de­len ook zullen zien terug­vallen als eens duidelijk wordt dat de lat veel te hoog ligt om de waarderin­gen te beves­ti­gen op de korte tot mid­lange ter­mi­jn. Het goud zou daar dus wel eens van kun­nen prof­iteren, vaak zien we dat het goud aan kracht wint als het vertrouwen op andere vlakken afneemt. Daarom zie ik ook mooie kansen voor wat betre­ft het goud dit jaar.

Een tech­nis­che analyse van het goud:
De rede­nen waar­door het goud wel eens zou kun­nen oplopen heb ik net aangegeven maar hoe zit het dan tech­nisch als we naar de dag grafiek kijken? Hieron­der ziet u de grafiek van het goud en via een eerste indruk ziet u ook wel dat de pri­js aan het uit­breken is, in ieder geval zien we de afgelopen weken hogere top­pen en hogere bodems. We zien ook dat het goud door zow­el het 50-daags en het 200-daags gemid­delde is gebro­ken wat ook posi­tief zou moeten zijn voor het verdere ver­loop. En we zien dat het 50-MA door het 200-MA is gebro­ken en er verder van weg loopt. Op chart tech­nis­che voor­waar­den is dat een mooie ontwik­kel­ing waar­door de koers van het goud deze beweg­ing wel eens voor een lan­gere peri­ode kan volgen.

Een eerste hin­der­nis ofwel weer­stand zien we rond de 1360 dol­lar, we staan daar amper onder nu want nog 45 dol­lar te gaan en we bereiken die 1360 dol­lar weer, we zien daar nu 2 top­pen uitkomen en met de con­di­ties die er posi­tief uitzien zou het goud daar wel eens boven kun­nen uit­breken. Als die uit­braak er komt dan wordt het denk ik zeer inter­es­sant want tussen de 1360 dol­lar en de 1525 dol­lar is er niets wat de koers tech­nisch kan tegen­houden. Daar­voor moeten we al terug gri­jpen naar de bodems van 2012 waar­door dat voor het goud wel eens een mooi doel kan wor­den de komende maan­den. Puur tech­nisch bekeken dan maar zoals ik al aan­gaf zie ik daar ook fun­da­menteel en psy­chol­o­gisch mogelijkhe­den toe.

De komende tijd zal deze analyse zich nog moeten bewi­jzen maar dat die kan­srijk is lijkt me duidelijk, zet het goud in ieder geval ook bij uzelf op de radar en probeer er eventueel wat mee door daar een Tur­bo op aan te schaf­fen met een mooie sto­ploss die min­i­maal 200 dol­lar onder de huidi­ge koers ligt. Voor de leden hou ik het goud ook goed in de gat­en en waar het kan zal ik daar een sig­naal op loslat­en via de SMS en de mail.

Lid wor­den van Guy Trad­ing? https://​www​.usmar​kets​.nl/​t​r​a​d​e​r​s​h​o​p​/​a​b​o​n​n​e​m​e​n​t​/​g​u​y​-​t​r​a​d​i​n​g​.html

Grafiek goud dag:

Met vrien­delijke groet,
Guy Boscart

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »