...

Financials uit de AEX nu kopen?

22 mei 2020, 08:15 | Marcel Bronner | leestijd: 3 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

De finan­cials uit de AEX staan relatief laag, dus dringt de vraag zich op of we die moeten kopen. Ik werp een blik op de drie weekgrafieken.


Van­daag bek­ijk ik ING, ABN AmRo en NN Group, alle drie aan de hand van de week­grafiek. Ik pak bewust de week­grafieken en niet de dag­grafieken omdat ik u de volledi­ge dal­ing wil lat­en zien, dus ook die van voor de uit­braak van Corona.

Ik begin met ING:

Hier ziet u duidelijk dat de dal­ing bij ING al eerder begon en niet vlak voor de uit­braak van het virus een top neerzette. Née, dat gebeurde twee jaar eerder al op een koers van bij­na 17 euro. Met af een toe een oplev­ing ging ING lager en lager waar­bij dit jaar bij­na de 4 euro werd aangetikt.

De laat­ste weken beweegt de finan­cial tussen grofweg 4,60 en 5,60. We kun­nen nu alvast twee koers­doe­len bespreken. Bij een neer­waartse uit­braak zal de tar­get 3,60 wor­den en bij een opwaartse uit­braak uit de trad­in­grange kan 6,60 in beeld komen. De vraag of we ING van­daag moeten kopen is daarmee wat mij betre­ft beantwoord.

Ligt ABN AmRo er dan beter bij?

Wel, u ziet het al: née, vind ik. De kansen komen vanzelf wel.

Ook AAB zette ruim voor­dat de mas­sa van Coro­na had geho­ord al zijn top neer, net als ING begin 2018. Daar­na werd de enorme dal­ing ingezet die eigen­lijk alleen maar werd ver­sneld door de uitbraak. 

Rechts op de grafiek ziet u dat er zelfs geen sprake is van iets van een sta­bil­isatie, iets van een band­breedte waar verkop­ers en kop­ers elka­ar in even­wicht houden. Née, het gaat per sal­do lager en lager. Ik heb absolu­ut geen haast dit aan­deel op te pakken. Ik zou pas bij een opwaartse uit­braak van het (blauwe) dal­ende trendli­jn­t­je iets meer aan­dacht kri­j­gen voor ABN Amro.

Moet het dan van NN Group komen? We gaan het zien:

Voor NN Group was de top er net als ING en AAB ook in het begin van 2018. Weliswaar met een heel ander koersver­loop dan de andere twee finan­cials begon NN toch ook aan een pro­ces van per sal­do inlev­eren. Toen men begon te besef­fen welke gevol­gen Coro­na kon gaan hebben ging het heel snel zuid­waarts op de grafiek. Er werd zelfs een gap” neergezet, op week­ba­sis! Zie het ovaalt­je waar geen koersvorm­ing plaatsvond, deze koer­sniveaus wer­den overges­la­gen in de noodza­ak vol­gens de kop­ers om dit aan­deel te dumpen. 

Nu ziet u wel rechts op de grafiek dat de laat­ste weken NN iets van een sti­j­gend trend­kanaalt­je neerzet. Sti­j­gend klinkt posi­tief niet? Hum, ik ben niet posi­tief tot nu toe op NN, ik houd voorzichtig reken­ing met een verder dal­ende koers.

Con­clusie:

Op de vraag of we deze drie finan­cials nu moeten kopen antwo­ord ik née. Ik wil eerst meer posi­tief nieuws op de grafieken. Ik doel hier niet op posi­tief nieuws van de media, dat is een heel ander onderwerp. 

NN Group lijkt er beter bij te liggen dan ING en die lijkt er weer beter bij te liggen dan ABN, ik ben op moment van schri­jven in geen van de drie geïnteresseerd. 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

22 mei 2020, 12:01

Duidelijk verhaal Marcel, bedank ervoor.

(0)
22 mei 2020, 10:26

Kunt u analyse over maken over Fugro, SBM en Boskalis?

(0)