...

Koersexplosie !!!

15 oktober 2020, 08:42 | Marcel Bronner | leestijd: 6 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Gis­teren was er bij een aan­deel uit de AEX een ware koer­sex­plosie te zien. Het is niet onwaarschi­jn­lijk dat dat iets te mak­en heeft met de aangescherpte maa­trege­len die het kabi­net gis­teren aankondigde. Lat­en we snel naar dat aan­deel gaan kijken! 

Van­daag een analyse van de AEX en drie aan­de­len die onderdeel uit­mak­en van diezelfde index.. 


Alvorens het aan­deel met de koer­sex­plosie te behan­de­len wil ik eerst naar de AEX.

De AEX komt vak­er voor­bij in mijn columns, dus even een snelle opfriss­er. Na de test van het niveau 535 begon de index aan de weg omhoog en die beweg­ing kon ik enige tijd lat­er vat­ten bin­nen een sti­j­gend trend­kanaalt­je. Bin­nen dat kanaal rek­ende de AEX af met de oran­je dal­ende trendli­jn en al snel daar­na werd de bovenkant van het trend­kanaal opge­zocht en zelfs uitgenomen. Een beurs­dag lat­er sneu­velde ook de gri­jze hor­i­zon­tale weer­stand­sli­jn rond 568,60.

Na die opwaartse uit­braak van de gri­jze lijn ontstond er wat twi­jfel, al een paar beurs­da­gen houden kop­ers en verkop­ers elka­ar in even­wicht, net boven de gri­jze lijn die nu dienst doet als ste­un. Overi­gens, alle vier de grafieken van van­daag zijn voor­beurs, dus met de slotko­ersen van woens­dag de 14e.

De vraag is nu of de nationale beurs­graad­me­ter door­pakt en de (minieme) uit­braak gaat beves­ti­gen of dat het een zoge­naamde false move” gaat wor­den en de koers weer onder de gri­jze lijn zal zakken en weer duidelijk terug­keert bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal. Op moment van schri­jven heb ik geen enkel idee welk sce­nario het gaat wor­den en dus geldt voor mij: In doubt stay out”. 

Dan ga ik direct door naar het aan­deel met de koersexplosie.

Zoals ik al schreef heeft het iets met de aangescherpte Coro­na­maa­trege­len te mak­en. Men rede­neert waarschi­jn­lijk dat we ons nog meer moeten opsluiten en dat nog meer mensen hun eten lat­en thuis­be­zor­gen. Een beet­je de één zijn dood, de ander zijn brood. Of piz­za, of shoar­ma, of chi­nees enzovoorts.

Maar kijk eens even naar Just Eat Take­away, het aan­deel met de koer­sex­plosie!!! Dit aan­deel liet sinds de dip van begin dit jaar al geen mis­selijk koersver­loop zien, maar lijkt nu opti­maal te prof­iteren van de omstandighe­den. Gis­teren schoot het aan­deel omhoog en ver­meldenswaard is dat het aan­deel naar een all-time-high schoot. Nog nooit eerder noteerde dit aan­deel zo hoog. Nu kan het aan­deel niet bogen op een hele lange koer­shis­to­rie, maar toch. Indrukwekkend!

Wat nu, want Just Eat Take­away bevin­dt zich in unchart­ed ter­ri­to­ry, nog nooit bevond het aan­deel zich op dit ter­rein. Mijn antwo­ord is een beet­je teleurstel­lend wellicht, want ik weet het ook niet. Kop­ers en verkop­ers gaan van­daag een ste­vig rob­bert­je vecht­en. Eerdere kop­ers zullen hun kans schoon zien en een (flinke) winst bin­nen roeien. Anderz­i­jds zal dit ook nieuwe kop­ers aantrekken die willen prof­iteren van een run”. Aan bezit­ters van het aan­deel wil ik ter over­weg­ing geven de stop loss te veran­deren in een prof­it stop, zodat het bez­it niet van een winst naar toch weer een ver­lies kan draaien. 

Ik ga door met het aan­deel Unilever.

Hele­maal anders dan Just Eat Take­away is ook Unilever nog steeds heel goed bezig. Geen koer­sex­plosie maar bin­nen een mooi sti­j­gend trend­kanaal rustig bouwend aan hogere bodems en hogere top­pen. Valt u ook op dat sinds begin augus­tus de koers­be­weg­ing in de onder­ste helft van het sti­j­gende trend­kanaal plaatsvindt? 

Over de top van eind juli heb ik een oran­je hor­i­zon­tale lijn getek­end die tot eind september/​begin okto­ber dienst deed als weer­stand­sli­jn. Echter, een aan­tal beurs­da­gen gele­den wist Unilever die lijn opwaarts uit te nemen en dat is een beves­tig­ing van het (per sal­do) posi­tieve koersver­loop van dit aan­deel. Ik heb onlangs ook een gri­js sti­j­gend trendli­jn­t­je getek­end en als Unilever daar­boven weet te bli­jven gaan we vanzelf nog hogere regio­nen opzoeken. Op moment van schri­jven zie ik het posi­tief in. 

Ik sluit van­daag af met een aan­deel dat wel vak­er voor­bij komt in mijn columns, namelijk Konin­klijke Olie.

Ook hier weer even snel opfris­sen. Begin okto­ber testte Roy­al Dutch de low van maart dit jaar. Daar­na werd de rode dal­ende trendli­jn opwaarts uitgenomen (goed nieuws) en steeg het aan­deel iets door. Ik heb een sti­j­gend trend­kanaalt­je van niet heel veel waarde getek­end. Kijk even terug naar de grafiek van Unilever hier­boven en vergelijk dan de bei­de trend­kanalen. Er is geen studie voor nodig om vast te stellen dat het trend­kanaal van Unilever veel imposan­ter is.

In mijn vorige col­umn over RD schreef ik dat er iets van een beves­tig­ing zou komen als RD opwaarts door euro 11,50 zou weten te breken, zie de oran­je hor­i­zon­tale lijn. Het kwam tot nu toe wel tot een test, zie de beurs­dag onder de oran­je pijl, maar RD wist niet door te zetten.

Inmid­dels is Roy­al Dutch Shell uit het niet zoveel zeggende sti­j­gende trend­kanaalt­je gevallen en lijkt het weer over te zijn met de goede bedoelin­gen van Shell. Ik bli­jf het inter­es­sant vin­den de koers­grafiek van RD te bli­jven vol­gen. Eens trots en fier de AEX aan­vo­erend, nu op een heel laag niveau en wie weet bin­nen afzien­bare tijd weer stoeiend met de lows van maart en okto­ber. Het kan verkeren.

Ik wens u een hele fijne donderdag! 

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »