...

RD, Galapagos, ABN en DSM

29 juli 2020, 08:34 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 6 / 12 | (2)

Wat in het vat zit verzu­urt niet. De col­umn van dins­dag kri­jgt u gewoon op woens­dag! Het belooft een mooie dag te wor­den en ik ga eens kijken of dat ook voor de vol­gende vier aan­de­len uit de AEX geldt. Aan de beurt zijn ABN AmRo, DSM, Gala­pa­gos en Konin­klijke Olie. Ik heb de grafieken om ver­schil­lende rede­nen gekozen.


Ik steek van wal met ABN AmRo:

Het eerste wat opvalt is dat we bij dé bank nauwelijks van een her­s­tel kun­nen spreken. Naar bene­den door het virus luk­te ABN nog wel, maar het her­s­tel is niet indruk­wekkend. Zou het zijn dat we met zijn allen de bank straf­fen voor de ver­schrikke­lijke tv-réclame waar­bij die inter­es­sante meneer zit te videochat­ten met een medew­erk­er van de bank? Tenenkr­om­mend, wat een slecht toneel­stuk­je. Komt wat mij betre­ft nú al in aan­merk­ing voor slecht­ste tv-réclame van het jaar! Maar dit heeft niets met tech­nis­che analyse te mak­en, dus ik ga snel door.

Onder de rode dal­ende trendli­jn gaat de bank zijwaarts of zelfs per sal­do iets lager. Kijk dan naar de blauwe lijn op ongeveer euro 7,50. Eind april werd daar een top­je gevor­md en de maan­den daarop zocht de koers daar steeds ste­un. Ook nu is ABN daar weer aan­be­land en de vraag is of de ste­un­li­jn het gaat houden. Mocht de koers weer opv­eren dan komt het al snel de rode dal­ende trendli­jn weer tegen. Geen kop­ert­je op moment van schri­jven en de grafiek zou verzwakken als de blauwe hor­i­zon­tale lijn sneuvelt.

Door met DSM:

Hoe ver­schil­lend is de grafiek van DSM met die van ABN!?! Kijk hoe DSM reageert op Covid-19 en kijk vooral hoe het aan­deel zich her­stelde. Al zeer snel zat DSM op een bij­na 100% her­s­tel en een maand­je lat­er werd de top — of moet ik zeggen top­pen — van voor het virus al opwaarts uitgenomen.

En kijkt u dan nu eens naar het rode/​roze sti­j­gende trend­kanaalt­je rechts op de grafiek. Beleg­gers blijken te denken dat de enige weg die naar boven is! Wat bijzonder. 

De vraag is nu of deze mooie beweg­ing aan zal houden. Wel, ik zie nu nog geen aan­wi­jzin­gen in de grafiek dat dat niet het geval zou zijn. Ja ok, we zouden op weg kun­nen zijn naar een dubbel top­je en/​of een niet zo veel zeggende lichte negatieve diver­gen­tie. Maar bei­den staan er nog niet, dus het is bij­na niet te geloven maar we mogen verder omhoog kijken.

Dan ga ik met u bek­ijken hoe de grafiek van Gala­pa­gos er met het slot van gis­teren bijligt.

Onder de rode dal­ende trendli­jn ziet u Gala­pa­gos aan­be­land bij de oran­je ste­un­li­jn op ongeveer euro 165,50. In juni en eerder deze maand zocht Gala­pa­gos dat niveau op om daar­na weer te sti­j­gen. Verkop­ers hebben het aan­deel echter weer terug gedrukt naar dat niveau en nu wordt het cru­ci­aal voor Gala­pa­gos dat kop­ers weer in de markt komen om een neer­waartse door­braak van de oran­je ste­un te voorkomen. 

Houdt de ste­un op euro 165,50 stand en komen kop­ers weer terug, dan kan een rit naar de rode dal­ende trendli­jn tot de mogelijkhe­den gaan behoren. Bij een neer­waartse door­braak echter moeten we vrezen voor een aardig stap­je terug. Ik zie dan bijvoor­beeld pas rond euro 152 iets wat op een ste­un­t­je lijkt.

Hoe ligt de hoek­steen van de porte­feuille erbij?

De oude rot­ten van het beleggen weten dan dat ik het over Roy­al Dutch Shell heb. Ik heb deze dag­grafiek bewust wat langer geplot, dus met meer koers­geschiede­nis om u te lat­en zien dat het vóór Coro­na ook al niet floris­sant ging. Het virus liet de beurs­gi­gant dan ook nog eens behoor­lijk stru­ike­len. Nu kijken we rechts op de grafiek naar het her­s­tel. Als u mijn columns met enige regel­maat vol­gt dan kunt u zelf ook wel een rijt­je aan­de­len opnoe­men die meer zijn her­steld dan RD.

Rechts op de grafiek zien we als eerste een redelijk belan­grijke weer­stand op euro 17,70. Op euro 13,50 ligt een redelijk belan­grijke ste­un rond euro 13,50. De koers van RDSA zit vooral­snog gevan­gen bin­nen die band­breedte. Dan zien we nog het oran­je dal­ende trendli­jn­t­je. Bin­nen de genoemde band­breedte drukt deze lijn de koers steeds dichter­bij de ste­un op 13,50. Voor de komende peri­ode is het inter­es­sant om te zien of kop­ers of verkop­ers de boven­liggende par­tij gaan zijn. Weten kop­ers de koers door de dal­ende trendli­jn te tillen en bli­jven we vooral­snog bin­nen de beschreven band­breedte? Of zien verkop­ers hun kans schoon en gaat de ste­un op 13 euro 50 sneu­ve­len? Op moment van schri­jven heb ik op basis van de grafiek geen enkel idee welk kamp als win­naar uit de stri­jd gaat komen.

Geni­et van uw woensdag!

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.

Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

4 comments

29 juli 2020, 09:41

al de onderwerpen staan er mooi uitgelegd, enkel DSM oogt mooi.
Bedankt, Marcel.

(0)
29 juli 2020, 09:19

Hoi Marcel,zou je Rd nog kunnen bijvoegen,bedankt voor goede analyses.

(0)
29 juli 2020, 08:59

Inderdaad halverwege DSm verschijnt er niets meer.

(0)
29 juli 2020, 08:48

Mist er een deel van de grafieken?

(0)