...

TA AB Inbev, AEX, Nasdaq en meer

22 april 2021, 00:03 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 7 / 12 | (1)

Een hele goede vroege mor­gen vanu­it Brazil­ië. Ik ga van­daag zes grafieken met u door­lopen met als meest bij­zon­dere een uit­stap­je naar de Brazil­i­aanse index. Aan de andere kant houd ik het ook heel vertrouwd met de AEX. We gaan van start.


Laat ik maar direct met de exoot begin­nen, de Bovespa.

Het is niet zo dat ik verwacht dat u hier nu direct op gaat han­de­len, maar het is wellicht leuk even naar deze index te kijken. Net als veel aan­de­len en indices ontk­wam de Boves­pa niet aan een nose dive door het virus. Wat de Brazil­i­aanse index wel kan zeggen en veel aan­de­len en indices niet is dat het boven de top van voor het virus is geweest. Sterk­er, na weer even onder dat niveau te zijn gedo­ken noteert de index er nu nipt boven.

Of de index de sti­j­gende trend bli­jft vasthouden weet ik niet, maar vooral­snog kunt u bli­jven zit­ten. Houd sim­pel­weg uw stop goed in de gaten.

Lez­eres Hele­na wilde graag enkele Bel­gis­che aandelen.

Daar zij niet schreef welke moet ik de keuze mak­en en hopen dat ze daar tevre­den mee is!

KBC heb ik dins­dag al bekeken, van­daag bek­ijk ik AB Inbev. Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal probeert de grote bier­brouw­er terug te keren naar de top van decem­ber 2020. Woens­dag zette AB Inbev een nieuwe grote stap in die richt­ing, zie de grote groene can­dle hele­maal rechts.

Bin­nen het sti­j­gende trend­kanaal komt het vri­jwel zek­er aan op een test van de rode hor­i­zon­tale lijn op euro 58,75. Wellicht van­daag al. Bezit­ters van AB Inbev kun­nen in het aan­deel bli­jven zit­ten en hoeven zich slechts druk te mak­en waar ze hun stop neerleggen.

Ik ga direct maar naar het tweede Bel­gis­che aan­deel van vandaag.

Over sti­j­gende trend­kanalen gespro­ken, niet ver­keerd wat Sofi­na laat zien! Sinds oktober/​novem­ber 2020 zoekt Sofi­na het duidelijk hogerop, hogere bodems en hogere top­pen vol­gen elka­ar op.

Over de top van feb­ru­ari 2021 heb ik de groene stip­pel­li­jn getek­end en deze hor­i­zon­tale weer­stand is begin april opwaarts uitgenomen. Tot nu toe kun­nen we spreken van een ges­laagde uit­braak. De eerste dagen na de door­braak werd de oude weer­stand nog even getest als nieuwe ste­un en daar­na nam de koers iets meer afs­tand. De seinen staan aardig op groen, u kunt bli­jven zit­ten en u kunt zelf bepalen waar uw stop komt.

Ik bli­jf inter­na­tion­aal bezig, want nu is de Nas­daq aan de beurt.

Voor de veran­der­ing heb ik maar weer een sti­j­gend trend­kanaal getek­end. Dat sti­j­gende trend­kanaal moet de koers opnieuw naar de top van feb­ru­ari 2021 bren­gen. Of dat gaat lukken? Op moment van schri­jven denk ik van wel en ik sluit niet uit dat dat zeer bin­nenko­rt al gaat gebeuren. De index heeft ste­un gezocht en gevon­den halver­wege het sti­j­gende trend­kanaal en maakt een goede kans de oran­je stip­pel­li­jn rond 14.170 op te gaan zoeken.

De AEX:

Onze index is uit het sti­j­gende trend­kanaalt­je bin­nen het grotere sti­j­gende trend­kanaal gevallen. Is dat een grote en onoverkomelijke ramp? Mits u geen day­trad­er met FTI’s en zon­der stop bent niet née. Als u een lan­gere beleg­ging­shori­zon heeft dan een day­trad­er dan kun­nen we vast­stellen dat de trend nog gewoon opwaarts is, zolang de koers bin­nen het grotere sti­j­gende trend­kanaal blijft. 

Vroeger of lat­er gaat het op een test aankomen, óf van de lijn van de onderkant van het sti­j­gende trend­kanaal óf van de rode lijn net onder 720 pun­ten. De komende peri­ode laat ik de index waarschi­jn­lijk weer iets vak­er voor­bij komen en dan zien we vanzelf het vervolg.

Als laat­ste een grote jon­gen uit de AEX: Roy­al Dutch.

Konin­klijke Olie was net­jes door de hor­i­zon­tale weer­stand op euro 15,95 gebro­ken en vol­gens verwacht­ing zocht het de vol­gende hor­i­zon­tale weer­stand op euro 18,51 op. Daar von­den de bears het wel wellet­jes en gin­gen in de tege­naan­val. De bears druk­ten de koers dagelijks tot aan de blauwe lijn. Deze lijn zou dienst moeten gaan doen als ste­un. Dat luk­te even, maar de bears waren heel sterk en druk­ten RD ook daar doorheen.

De bears bleven over de bulls heen­lopen, want recent werd ook het oran­je sti­j­gende trendli­jn­t­je neer­waarts uitgenomen. De kans lijkt nu groot dat verkop­ers de koers bli­jven drukken en dat de bodem van feb­ru­ari een tar­get gaat wor­den. Die bodem ligt net onder 15 euro. Waarschi­jn­lijk bent u ergens in de dal­ing uit­gestopt, maar het hangt er maar net van af hoe kort u op de bal wilde spe­len. Als ik het aan­deel had met een trade dan was ik al weggeweest.

Zijn er nog ver­zoeken voor Bel­gis­che aan­de­len voor de col­umn van aanstaand weekend?

Mar­cel Bron­ner schri­jft als zelf­s­tandig tech­nisch anal­ist columns voor US Markets. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. 

Schri­jft hij over een aan­deel dat hij in porte­feuille heeft, dan meldt hij dat in die column.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

23 april 2021, 09:05

Wel bedankt voor al die mooie grafieken.

Ik kan geen keuze uit de BEL maken. Welke hebben perspectief short of long?
De meesten heb ik al eens in bezit gehad. Maar ze geraken niet voor lange tijd vooruit.

(0)
22 april 2021, 09:19

Indien mogelijk had ik graag Air France-KLM en SBM offshore, twee midkappers eens onder uw technische loep laten vallen. Bedankt.

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.