...

TA AEX, AB Inbev, Alfen en Pharming

17 november 2020, 09:30 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 5 / 12 | (0)

Driek­wart van de inhoud van mijn col­umn van van­daag heeft u te danken aan lez­er 040. Hij ver­zocht mij te kijken naar de grafieken van AB Inbev, Pharm­ing en Alfen. Natu­urlijk vol­doe ik graag aan zijn ver­zoek. Zelf heb ik daar de AEX nog aan toegevoegd. Lat­en we snel gaan kijken.


Ik start met onze beursgraadmeter.

De regel­matige lez­er van mijn col­umn weet wel waar de AEX staat”. De index is opwaarts uit het licht dal­ende trend­kanaal gebro­ken. Deed de index dat de eerste dag nog voorzichtig, de tweede dag zette het alle schroom van zich af en steeg na het neerzetten van een gap enorm.

Nu lijkt de AEX wat moeite te hebben met het niveau 600. Dat is niet zozeer omdat ik daar een (trend)lijn kan teke­nen, maar veel meer omdat het zo’n mooi rond getal is. Dat zien we wel meer dat dat psy­chol­o­gisch zo’n waarde heeft dat het wat moeite kost daar doorheen te breken. Kop­ers en verkop­ers willen op zo’n rond getal nog wel eens een rob­bert­je vechten.

Denk ik dat de bar­rière van 600 geslecht gaat wor­den? Ik denk van wel, het lijkt me een kwest­ie van tijd. Dus voor diege­nen die long zit­ten, bli­jf vooral­snog zit­ten en kijk elk moment zeer kri­tisch naar uw stop loss of prof­it stop.

Dan ga ik verder met de verzoeken.

De vol­gende drie grafieken dankt u aan lez­er 040 a.k.a. Hen­ri. Bij mijn voor­laat­ste analyse ver­zocht hij om naar AB Inbev, Pharm­ing en Alfen te kijken. Wel Hen­ri, daar komen ze!

Ik vind het plaat­je van de bier­brouw­er er goed uitzien. Na de val door Coro­na is AB Inbev gaan her­stellen, maar deed dat heel rustig. Als u regel­matig mijn columns leest, dan kunt u zich wel grafieken voor de geest halen de sneller, hard­er en hoger zijn geste­gen. Rechts op de grafiek ziet u dat de koers onlangs door de blauwe lijn brak. Na deze mooie sti­jging heeft de koers nu wat moeite, naar mijn mening niet zo zeer met de licht­groene sti­j­gende trendli­jn als wel met de zwarte lijn. Deze hor­i­zon­tale lijn ligt over een bodem van eind 2018 en zorgt nu voor enige weerstand. 

Voor de nabi­je toekomst ben ik aardig posi­tief op de in Brus­sel geno­teerde bier­brouw­er, ik denk dat het de weer­stand op euro 57,45 wel zou kun­nen gaan slecht­en. Bij (toekom­stig) bez­it, vergeet uw stop niet!

We gaan nu naar Alfen.

Om Alfen slechts een pro­du­cent van laad­palen te noe­men zou het bedri­jf schromelijk teko­rt doen. Kijkt u maar eens op de site wat zij nog meer doen. Nauwelijks ger­aakt door Coro­na is Alfen in 2020 aan een mooie opmars bezig en zoekt steeds hogere regio­nen op. 

Kijken we iets beter dan zien we dat de top van augus­tus even het hoog­ste punt is, het all-time-high van Alfen en dat het daar­na niet is gelukt een hogere koers neer te zetten. Als u naar de rode lijn kijkt dan ziet u de twee top­pen na die van augus­tus iets lager liggen. Het lijkt me op moment van schri­jven niet het einde van de sti­jging van de koers van Alfen. De kans is aan­wezig dat de koers boven de licht­groene sti­j­gende trendli­jn bli­jft en dan komt er vroeg of laat vanzelf een aan­val op de rode trendlijn.

Kijkt u onder de grafiek ook nog even naar de rode dal­ende weer­stand­sli­jn over de top­pen van de RSI. De indi­ca­tor staat wellicht op het punt opwaarts door de dal­ende trendli­jn te breken. Bezit­ters van Alfen kun­nen dus bli­jven zit­ten met inacht­ne­m­ing van hun stops.

En dan gaan we naar het derde ver­zoek van lez­er 040 en de laat­ste grafiek van vandaag.

Dit is weer een geheel andere grafiek dan de drie voor­gaande en dat maakt tech­nis­che analyse ook zo leuk, voor mij althans! Sinds april, mei zet Pharm­ing een mooie serie lagere top­pen en bodems neer en daar heb ik de licht­groene dal­ende trendli­jn over getrokken. 

Nu ziet u rechts op de grafiek dat het Pharm­ing deze maand gelukt is opwaarts door de dal­ende trendli­jn te breken. Nog een wapen­feit is dat er een hogere top gaat wor­den neergezet dan die van van okto­ber, ook als het aan­deel nu weer zou gaan dalen. Onder de recente sti­jging heb ik de blauwe sti­j­gende trendli­jn getek­end en ik kan u melden dat de koers daar op moment van schri­jven mee aan het vecht­en is. Sterk­er, als we de beurs nu zouden sluiten — dat doen we niet want het is daar nog veel te vroeg voor — dan zou de slotko­ers onder de blauwe trendli­jn liggen. Reden tot paniek? Née, ik denk het niet, laat Pharm­ing maar iets cor­rigeren en wellicht komt er dan een tweede instap­kans voor de spijtoptanten.Overweegt u een aankoop, com­bi­neer dat dat zoals alti­jd met een stop.

===== = = = = =

Lez­er 040 a.k.a. Hen­ri bedankt voor uw reac­tie. Heeft u nu net als hij een ver­zoek voor bijvoor­beeld een index of aan­deel, laat het dan hieron­der bij de reac­ties even weten. Wellicht vin­dt u uw favori­et bin­nenko­rt in mijn columns terug!!!

===== = = = = =

Ik wens u een fijne dag.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

5 comments

18 november 2020, 17:31

Hallo,
Kunt u CM.com en Fuel cell energy onder de loupe nemen ?
BvD, Reteip

(0)
18 november 2020, 13:27

hbertjeh
Ben ook een fan van uw analyses...
Zou u voor mij eens Plug Power Inc in de Dax willen bekijken...

Mvg,Bertus

(0)
17 november 2020, 16:36

Beste Marcel, graag een blik op de grafiek van Galapagos

(0)
17 november 2020, 11:41

Beste Marcel,
Ook ik ben een trouwe fan van uw analyses die niet alleen technisch interessant zijn maar ook luchtig en met humor worden geschreven. Ik zou graag aandacht zien voor DSM, Wolters Kluwer, Ahold, Sligro, en Barrick (GOLD).

(0)
17 november 2020, 09:45

bovenstaande analyse wordt niet volledig weergegeven

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.