...

TA AEX, ABN, Adyen en AB Inbev

15 december 2020, 15:04 | Marcel Bronner | leestijd: 5 minuten | moeilijkheid: 8 / 12 | (0)

Het is dins­dag en de hoog­ste tijd voor weer een nieuwe col­umn. Van de vier grafieken die ik van­daag met u ga bespreken is er één een ver­zoek. Het ver­zoek is AB Inbev en de andere drie grafieken zijn de AEX, Adyen en ABN AmRo.


Ik stel voor met het ver­zoek te begin­nen. Het ver­zoek kwam van lez­er 040 en hij wilde graag dat ik een blik wierp op AB Inbev. Daar gaan we.

Zoals u merkt pak ik bij AB Inbev een lan­gere koer­shis­to­rie dan te doen gebruike­lijk. Ik doe dit met een reden want ik wil u het bodem­p­je van eind 2018 lat­en zien. Ondanks dat we nu twee jaar lat­er zijn heeft de markt er nog steeds moeite mee. Die bodem vin­den we terug op het niveau euro 57,45 en in het geval van Anheuser-Busch Inbev ligt de weer­stand die het aan­deel nu ondervin­dt niet hard op dat niveau. Het is inmid­dels een iets bredere range aan het wor­den waar de bier­brouw­er moeite mee heeft.

Op moment van schri­jven haal ik niet veel aan­wi­jzin­gen uit de grafiek of de koers uitein­delijk gaat breken met de weer­stand of dat het alle­maal te zwaar is en dat Inbev weer gaat dalen. Zou ik moeten kiezen dan verwacht ik dat de bier­brouw­er het wel gaat lukken de weer­stand­szone opwaarts uit te nemen. Ik weet het, dat is niet erg gefun­deerd, dus.….als u in dit aan­deel zit kunt u bli­jven zit­ten en gewoon heel scherp uw stop in de gat­en houden.

Boven­staande grafiek is die van Adyen en u mag raden in welke trend Adyen zich bevin­dt: dal­end of sti­j­gend? Waarschi­jn­lijk heeft u voor de laat­ste gekozen, want eerlijk is eerlijk, zo moeil­ijk was het niet. 

Het gaat ste­vig bergop­waarts met dit aan­deel en het lijkt te zeggen, te schree­uwen zelfs: wat Coro­na, hoe­zo Coro­na? Het aan­deel lijkt opti­maal te prof­iteren van de sit­u­atie. Sterk­er nog, gis­teren werd er weer een nieuw all-time-high” neergezet en van­daag, op moment van schri­jven, noteert de koers daar dicht­bij. Niets lijkt te wijzen op een mogelijk einde van de sti­jging, zelfs de RSI doet vrolijk mee en beves­tigt de stijging.

De bood­schap die ik kan meegeven aan de gelukkige bezit­ters van Adyen: bli­jf lekker zit­ten, geni­et ervan en nog slechts één dinget­je om in de gat­en te houden…juist, uw stop.

Ik ga met u naar de AEX.

Alleen als u nieuw bent aan­be­land bij mijn col­umn kent u de grafiek van de AEX niet, de regel­matige en trouwe lez­er van mijn beschouwin­gen kent deze grafiek daar­ente­gen op zijn/​haar duim­p­je. Rechts op de grafiek heb ik de twee sti­j­gende trend­kanalen wegge­haald en ver­van­gen door een nieuwe.

U kunt zien dat bin­nen het sti­j­gend trend­kanaalt­je de koers onlangs van de bovenkant naar de onderz­i­jde zak­te. Laat dit lekker gebeuren zou ik zeggen. Van­daag begon de beurssessie nage­noeg op die onderz­i­jde en daar­na werd een mooie sti­jging ingezet die de koers tot aan het mid­den van het sti­j­gend trend­kanaal bracht. Natu­urlijk is de beurs­dag nog niet afgelopen, maar het ziet er goed uit.

Ook hier kan de bood­schap zijn om te bli­jven zit­ten in een eventuele long­posi­tie die u heeft met inacht­ne­m­ing van uw stop. 

Ik sluit van­daag af met ABNAmRo.

ABN heeft duidelijk meer moeite met de sit­u­atie rond Coro­na dan het eerder bespro­ken Adyen. Bij ABN is er geen enkele sprake van het neerzetten van een all-time-high. 

U zag het roze dal­ende trend­kanaal over­gaan in een korte zijwaartse beweg­ing bin­nen de groene hor­i­zon­tale trad­in­grange. Op het­zelfde moment dat de finan­cial opwaarts uit de hor­i­zon­tale range brak wist het tevens uit het dal­ende trend­kanaal te breken. De koers schoot daar­na vrij fel omhoog, ik heb daar de oran­je sti­j­gende trendli­jn onder getrokken. Aan alles komt een eind, dus ook aan die felle sti­jging en bij­na net zo snel als dat de koers omhoog schoot klet­ter­de de koers weer omlaag. Kijkt u maar wat er onder de rode dal­ende trendli­jn gebeurde.

De koers is nu op een haar na aan­be­land bij de bovenkant van de groene hor­i­zon­tale trad­in­grange. Waarschi­jn­lijk gaat de koers daar ste­un ondervin­den. Ik verwacht echter dat de koers daar niet gaat komen, ik verwacht dat de koers gaat sti­j­gen en opwaarts door de rode dal­ende trendli­jn zal breken. De RSI onder de grafiek probeert al een uit­braak neer te zetten.

U kunt dus over­we­gen dit aan­deel te kopen (redelijk spec­u­latief) met een stop loss of als u het aan­deel reeds bez­it kunt u bli­jven zit­ten en aan­dacht schenken aan uw stop.

Ik wens u een fijne voortzetting van uw dinsdag.

Tech­nisch anal­ist voor US Mar­kets

Mar­cel Bron­ner is zelf­s­tandig tech­nisch analist. 

Hij benadert de markt op basis van tech­nis­che analyse. Zijn analy­ses zijn geen beleg­gingsad­vies noch een advies om te kopen of verkopen. U kunt de analy­ses gebruiken als één van de vele com­po­nen­ten om uw besliss­ing op te baseren. Hij heeft geen posi­tie in de indi­vidu­ele aan­de­len die hij bespreekt.


Reageren

Anonieme comments achterlaten is niet toegestaan. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Login »

2 comments

16 december 2020, 19:28

Is het mogelijk om de stoploss te bespreken? Het gebeurt zo dikwijls dat die wordt bereikt en het aandeel wordt verkocht, om dan vlug te stijgen... en ik durf het niet opnieuw kopen.
Beste dank.

(0)
15 december 2020, 15:44

Aex uitleg is weggevallen ??!

(0)
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.